Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1504/2016 - VHZ
49
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 49
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180)
1.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa slová „písm. a) až l), o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až l) a o)“.
Citácia sa zosúlaďuje s platným a účinným znením § 1 ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z.
2.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Gramatická úprava. Dopĺňa sa chýbajúca čiarka.
3.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 7 ods. 19 sa nad slovom „banky“ vypúšťa odkaz „17“.
Vypustenie nesprávneho odkazu.
4.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 7 ods. 22, ods. 32 písm. b) a ods. 36 sa slovo „doby“ nahrádza slovom „lehoty“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona so zákonom č. 129/2010 Z. z.
5.K čl. I bod 22
V čl. I bode 22 v § 17 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 22aa a poznámka pod čiarou k odkazu 22aa.
Vypúšťa sa nadbytočný odkaz, keďže samotný návrh zákona upravuje osobitný spôsob informovania, ktorý je podrobnejší ako všeobecná úprava uvedená v poznámke pod čiarou.
6.K čl. I bod 28
V čl. I bode 28 v § 20a ods. 3 písm. d) sa slovo „získanom“ nahrádza slovom „dosiahnutom“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona so zákonom č. 129/2010 Z. z., v ktorom sa používa spojenie „doklad o dosiahnutom vzdelaní“.
7.K čl. I bod 41
V čl. I bode 41 v § 20d ods. 3 písm. d) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „h) a i)“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. Ako je uvedené v dôvodovej správe na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 20d ods. 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky týkajúce sa prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami a právneho poriadku štátu, na ktorého území skupina úzke väzby, t. j. podmienky uvedené v § 20a ods. 1 písm. h) a i).
8.K čl. I
V čl. I sa za bod 52 vkladá nový bod 53, ktorý znie:
„53. V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „15 až 17“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.“
V súvislosti s vložením nového bodu sa doterajšie body primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 12 návrhu zákona (vloženie nového odseku v § 7).
9.K čl. II bod 7
V čl. II bode 7 v § 8 ods. 31 písm. b) a ods. 34 sa slovo „doby“ nahrádza slovom „lehoty“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona so zákonom č. 90/2016 Z. z.
10.K čl. II bod 9
V čl. II bode 9 v úvodnej vete k poznámkam pod čiarou sa za slovo „Poznámky“ vkladajú slová „pod čiarou“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová.
11.K čl. III bod 2
V čl. III bode 2 v § 91 ods. 12 sa nad slovom „povinnosti“ odkaz 87e)“ označuje ako odkaz „86h)“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „87f)“ označuje ako odkaz „86i)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. V zmysle legislatívnych pravidiel sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa vkladajú medzi odkaz 86g v § 91 ods. 11 a odkaz 87 v § 92 ods. 3.
12.K čl. III bod 3
V čl. III bode 3 v § 92 ods. 8 prvej vete sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“.
Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.
13.K čl. IV
V čl. IV sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „čl. I bodov 26, 40 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2017 a“, za číslo 3 sa vkladá čiarka a slová „a 8“ sa nahrádzajú slovami „8 a 9“.
Odkladá sa účinnosť bodov 26, 40 a 51, keďže 1. januára 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 389/2015 Z. z., ktorý v čl. VIII tiež novelizuje ustanovenia novelizované v bodoch 26, 40 a 51 návrhu zákona. Súčasne sa do ustanovenia o účinnosti dopĺňa chýbajúci novelizačný bod 9. Bod 8 je iba legislatívno-technickou úpravou, na ktorú nadväzuje úprava v bode 9.