Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1468/2016 - VHZ
47
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 47
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196)
1. V čl. I, 1. bode § 2 ods. 46 sa slová „všetky osobné údaje2c) pacienta a neupravil ani nepozmenil evidenčné číslo lekárskeho predpisu ani žiadne údaje alebo náležitosti, ktoré lekársky predpis musí podľa § 120 ods. 1 obsahovať“ nahrádzajú slovami „osobné údaje2c) pacienta podľa § 120 ods. 1 písm. a) a neupravil ani nepozmenil evidenčné číslo lekárskeho predpisu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme jeho zrozumiteľnosti a jednoznačnosti tak, aby bolo zrejmé, že v lekárskom predpise v anonymizovanej podobe sa anonymizujú len konkretizované osobné údaje a všetky ostatné údaje zostávajú bezo zmeny vrátane evidenčného čísla lekárskeho predpisu.
2. V čl. I, 5. bode § 18 ods. 1 písm. ab) znie:
„ab) predkladať ministerstvu zdravotníctva na požiadanie, v elektronickej podobe umožňujúcej automatizované spracúvanie údajov, v lehote určenej ministerstvom zdravotníctva nie kratšej ako päť pracovných dní
1.záznam o príjme humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov a záznam o dodávke humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni,
2.záznam o dodávke humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov inému držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa písmena aa) piateho bodu,
3.záznam o spätnom predaji držiteľovi registrácie humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov alebo záznam o vrátení humánneho lieku
zaradeného v zozname kategorizovaných liekov v dôsledku uplatnenia si nárokov z vád dodaného humánneho lieku15b) alebo stiahnutia humánneho lieku z trhu alebo
4.údaje zo záznamu podľa prvého až tretieho bodu,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje v záujme jeho zrozumiteľnosti a jednoznačnosti, a zároveň sa upravuje aj s ohľadom na legislatívne pravidlá tvorby zákonov, podľa ktorých sa v právnom jazyku preferuje jednotné číslo.
3.V čl. I, 7. bode § 19a ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskej únie alebo do zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ a spojka „a“ sa nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje s ohľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 2 ods. 8 platného zákona č. 362/2011 Z. z. v neskorších predpisov a zároveň sa nahrádza aj kumulatívna spojka spojkou alternatívnou.
4.V čl. I, 7. bode § 19a ods. 3 písm. i) znie:
„i) dátum, do ktorého sa má vývoz uskutočniť.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje z hľadiska jednoznačnosti a zrozumiteľnosti.
5.V čl. I, 9. bode, § 23 ods. 1 písm. as) sa za slovom „vydávať“ vypúšťa slovo „nadobudnuté“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v kontexte platnej právnej úpravy sa slovo „nadobudnuté“ z ustanovenia vypúšťa ako nadbytočné.
6.V čl. I, 9. bode § 23 ods. 1 písm. at) sa slová „je oprávnený uskutočňovať“ nahrádzajú slovami „môže uskutočňovať“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme terminologickej jednoty platnej a navrhovanej právnej úpravy [napr. § 5 ods. 4, § 45 ods. 4 a pod.].
7.V čl. I, 9. bode § 23 ods. 1 písm. av) sa slová „nadobudol humánne lieky“ nahrádzajú slovami „prijal humánne lieky“, slová „najmenej počas piatich rokov“ sa nahrádzajú slovami „najmenej päť rokov“, slová „nadobudnutého humánneho lieku“ sa
nahrádzajú slovami „prijatého humánneho lieku“ (2x) a slová „nadobudnutých balení“ sa nahrádzajú slovami „prijatých balení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme terminologickej jednoty platnej a navrhovanej právnej úpravy [napr. 18 ods. 1, § 138 ods. 3 písm. m)] .
8.V čl. I, 12. bode § 60 ods. 1 písm. ab) a 15. bode § 138 ods. 2 písm. bb) sa slová „objednávky uskutočnené“ nahrádzajú slovami „objednávok uskutočnených“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje gramaticky.
9.V čl. I, 12. bode § 60 ods. 1 písm. ag) sa slová „ministerstvu zdravotníctva v lehote určenej ministerstvom zdravotníctva v elektronickej podobe umožňujúcej automatizované spracúvanie údajov“ sa nahrádzajú slovami „ministerstvu zdravotníctva v elektronickej podobe umožňujúcej automatizované spracúvanie údajov v lehote určenej ministerstvom zdravotníctva“.
Ide e o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa formulačne zosúlaďuje s úpravou navrhovanou v 5. bode § 18 ods. 1 písm. ab) návrhu zákona.