Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1518/2016 - VHZ
44
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 4. októbra 2016 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov P. Pamulu (T. Jančulu), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 44
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172)
1.V čl. I bode 6 § 23b ods. 1 sa slovo „deviatich“ nahrádza číslom „9“ a slovo „dvanástich“ sa nahrádza číslom „12“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súlade s bodom 6 legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Ak sa v jednom ustanovení uvádzajú základné číslovky od 1 do 10 a nad 10, vypisujú sa číslicami.
2.V čl. I bode 6 § 23c ods. 1 sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“.
Ide o formulačnú úpravu textu v súlade s terminológiou používanou v platnom texte zákona.
3.V čl. I bode 14 prílohe č. 3 prvej skupine porušení B4 a B8 sa v časti „druh porušenia“ slová „prestávky/odpočinku“ nahrádzajú slovami „prestávky alebo bez odpočinku“.
Vzhľadom na zrozumiteľnosť textu sa navrhuje jeho formulačná úprava a to aj v súlade s terminológiou použitou v prílohe č. 3.
4.V čl. I bode 14 prílohe č. 3 prvej skupine porušení E6, E7 a druhej skupine porušení H15 sa v časti „druh porušenia“ slovo „pokiaľ“ a slovo „pričom“ nahrádza slovom „ak“.
Navrhuje sa úprava textu ustanovenia tak, aby jednoznačne vyjadrovala podmienku, za splnenia ktorej sa bude ustanovenie aplikovať.
3
5.V čl. I bode 14 prílohe č. 3 druhej skupine porušení H2, H5 a H9 sa v časti „druh porušenia“ slová „a/alebo“ nahrádzajú slovom „alebo“.
Navrhuje sa úprava textu ustanovenia tak, aby jednoznačne vyjadrovala skutkovú podstatu porušenia dotknutých predpisov.
6.V čl. I bode 15 úvodná veta znie: „Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:“, a 9. bod sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa z predmetnej prílohy vypúšťa priamo uplatniteľný právne záväzný akt EÚ, nakoľko v uvedenom zozname sa uvádzajú iba právne záväzné akty, ktoré členské štáty povinné prebrať do svojich právnych poriadkov.
7.V čl. II bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 11bca znie:
11bca) Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).“.
Legislatívno-technická úprava spočívajúca vo vypustení odkazu, ktorý nesúvisí s príslušným ustanovením.
8.V čl. II bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 11i v okrúhlej zátvorke sa za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8“ dopĺňa bodkočiarka a slová „Ú. v. L 96, 31. 3. 2004“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zjednocuje zaužívaný spôsob citovania právne záväzných aktov EÚ.