Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1516/2016 - VHZ
43
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 4. októbra 2016 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Bagačku (R. Puciho), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 43
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191)
1.V čl. I § 1 písm. c) sa slová „podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 5“.
Ide o úpravu vnútorného odkazu na ustanovenie zákona, ktoré upravuje oblasti medzinárodných sankcií.
2.V čl. I § 2 písm. a) sa slová „v predpisoch podľa písm. b)“ nahrádzajú slovami „v predpisoch o medzinárodnej sankcii podľa písmena b)“.
Navrhuje sa formulačná úprava textu vzhľadom na pojem definovaný v § 2 písm. b), zároveň sa upravuje vnútorný odkaz.
3.V čl. I § 2 písm. d) sa slová „pracovnou skupinou EÚ“ nahrádzajú slovami „pracovnou skupinou Európskej únie“. V tejto súvislosti sa v celom texte zákona slová „pracovná skupina EÚ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „pracovná skupina Európskej únie“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na bod 8 legislatívno-technických pokynov legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa formulačne upravuje znenie vymedzeného pojmu.
4.V čl. I § 2 písm. u) sa za slová „Zbierke zákonov“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Navrhuje sa doplniť oficiálny názov publikačného orgánu.
5.V čl. I § 4 ods. 2 sa slovo „ma“ nahrádza slovom „má“.
Ide o formulačnú úpravu textu.
3
6.V čl. I § 4 ods. 7 sa slová „(ďalej len „Ministerstvo zahraničných vecí“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“)“ a slová „(ďalej len „Ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“. V tejto súvislosti sa vykoná úprava § 21 ods. 7 a 8.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava zavedenej legislatívnej skratky vzhľadom na bod 8 legislatívno-technických pokynov podľa ktorého sa legislatívny skratka začína malým písmenom.
7.V čl. I § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „za účelom“ nahrádzajú slovami „na účely“.
Navrhuje sa formulačné úprava textu.
8.V čl. I § 10 ods. 3 písm. b) sa slová „akcie organizovanom“ nahrádzajú slovami „akcii organizovaných“.
Ide o formulačné spresnenie textu.
9.V čl. I § 11 ods. 2 sa slovo „oznámenie“ nahrádza slovom „oznámenia“.
Ide o formulačné spresnenie textu.
10.V čl. I § 12 úvodnej vete sa slová „bez omeškania“ nahrádzajú slovami „bezodkladne“.
Ide o spresnenie vyjadrenia skutočnosti, kedy sa má právny úkon vykonať po prvýkrát.
11.V čl. I § 13 ods. 3 sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o správnom konaní“.
Navrhuje sa spresnenie odkazu na zákon o správnom konaní.
12.V čl. I § 13 ods. 9 sa slová „V prípade porušenia“ nahrádzajú slovami „Ak dôjde k porušeniu“.
Ide o formulačné spresnenie podmienky vyjadrenej v ustanovení.
4
13.V čl. I § 14 ods. 2 úvodnej vete sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „sú povinní“.
Navrhuje sa formulačné spresnenie textu tak, aby sa ustanovená povinnosť týkala oboch subjektov.
14.V čl. I § 14 ods. 4 sa slová „Ak je vzhľadom na okolnosti nevyhnutné pre zachovanie hodnoty zaisteného majetku“ sa nahrádzajú slovami „Ak je vzhľadom na zachovanie hodnoty zaisteného majetku nevyhnutné“.
Navrhuje sa formulačná úprava ustanovenia tak, aby objektívne vyjadrovala skutočnosti za ktorých je možné zaistený majetok predať.
15.V čl. I § 15 ods. 4 sa slovo „odseku“ nahrádza slovom „odsekov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
16.V čl. I § 15 ods. 4 druhej vete sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „príslušný orgán štátnej správy“.
Ide o formulačnú úpravu textu ktorej účelom je doplniť do ustanovenia subjekt viazaný ustanovenou povinnosťou.
17.V čl. I § 16 ods. 2 sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“.
Vzhľadom na jednoznačnosť vyjadrenia alternatívy v texte ustanovenia sa navrhuje formulačné úprava ustanovenia.
18.V čl. I § 18 ods. 3 sa slová „bez omeškania“ nahrádzajú slovami „bezodkladne“ a slová „za účelom“ sa nahrádzajú slovami „na účely“.
Ide o spresnenie vyjadrenia skutočnosti, kedy sa právny úkon vykonať po prvýkrát a navrhuje sa formulačná úprava textu.
19.V čl. I § 19 ods. 1 sa slovo „oprávnené“ nahrádzajú slovom „oprávnení“ a slová „osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov“.
5
Navrhuje sa formulačné spresnenie textu ustanovenia a odkazu na zákon o ochrane osobných údajov.
20.V čl. I § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „len vtedy“, slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“ a slová „osobitným predpisom“ sa nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi“.
Navrhuje sa vypustiť slová pre nadbytočnosť, spresňuje sa vyjadrenie alternatívy v ustanovení a spresňuje sa odkaz na demonštratívny výpočet právnych predpisov citovaných v poznámke pod čiarou.
21.V čl. I § 19 ods. 4 písm. a) prvom bode, šiestom bode, ôsmom bode, jedenástom bode, trinástom bode a písm. b) prvom, piatom, šiestom, deviatom, trinástom, štrnástom (2x), pätnástom (3x) a šestnástom bode sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“.
Spresňuje sa vyjadrenie alternatívy v texte ustanovenia.
22.V čl. I § 19 ods. 4 písm. a) trinástom bode sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo manželky“ a v § 19 ods. 4 písm. b) trinástom bode sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo manželky“ a slová „a jeho“ sa nahrádzajú slovami „a ich“.
Navrhuje sa spresnenie ustanovenia tak, aby bolo možné poskytovať údaje aj o manželke fyzickej osoby.
23.V čl. I § 25 ods. 1 slová „konanie“ nahrádzajú slovami „konania začaté a“.
Ide o formulačnú úpravu prechodného ustanovenia tak, aby zahŕňalo aj konania, ktoré boli do nadobudnutia účinnosti začaté.