Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1515/2016 - VHZ
38
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 4. októbra 2016 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov R. Puciho (M. Bagačku), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 38
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190)
1.V čl. I § 2 písm. a) sa nad slovo „mikropodnikov“ umiestňuje odkaz 1), nad slovo „malých podnikov“ sa umiestňuje odkaz 2) a nad slovo „stredných podnikov“ sa umiestňuje odkaz 3).
Pred poznámku pod čiarou k odkazu 1 sa vkladajú nové poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 3, ktoré znejú:
1) Článok 2 ods. 3 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6. 2014).
2) Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
3) Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
Nasledujúce odkazy k poznámkam pod čiarou a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v súlade s bodom 18 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov (19/1997 Z. z.) umiestňuje odkaz na rôzne právne pojmy, ktoré sa vyskytujú v inom právnom predpise (nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014).
2.V čl. I § 2 písm. g) poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Čl. 2 ods. 80 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v súlade s bodom 18 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov (19/1997 Z. z.) uvádza skrátená citácia. Uvedená pripomienka súvisí s navrhovanou úpravou v bode 1.
3.V čl. I § 2 písm. g) sa vypúšťa slovo „(startup)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa odstraňuje právne neurčitý vnútorný
3
odkaz. Termín „startup“ sa v zákone vyskytuje len jeden raz (§2 písm. g), a vo vnútroštátnom právnom poriadku ani v predloženom návrhu zákona nie je terminologicky vymedzený (definovaný). Podľa § 69 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov „Legislatívne pravidlá pre navrhovateľa zákona záväzné“. Podľa čl. 4 ods. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.) „v zákone možno používať len správne a v právnom poriadku ustálené pojmy a správnu právnu terminológiu“.
4.V čl. I § 3 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. finančný nástroj podľa osobitného predpisu,5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Nasledujúce odkazy k poznámkam pod čiarou a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa doplnenie podporných nástrojov malého a stredného podnikania aj o finančné nástroje financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov, čím sa rozšíria možnosti ich podporovania na oblasti vymedzené v návrhu zákona.
5.V čl. I § 3 sa v písmene b) treťom bode vypúšťa slovo „(voucher)“, v piatom bode sa vypúšťa slovo „(koučing)“ a v šiestom bode sa vypúšťa slovo „(mentoring)“.
Z legislatívneho hľadiska tieto výrazy nespĺňajú požiadavky na zavedenie legislatívnej skratky, nemajú ani znaky definície pojmu a v texte právneho predpisu sa ďalej nepoužívajú. Odporúčame ich teda zo zákona vypustiť pre nadbytočnosť.
6.V čl. I § 4 v ods. 1 písm. a) c) sa vypúšťajú odkazy 5) 7) vrátane poznámok pod čiarou k uvedeným odkazom.
Nasledujúce odkazy k poznámkam pod čiarou vrátane poznámok pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa vypúšťa nenáležitý odkaz v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. Uvedená pripomienka súvisí s navrhovanou úpravou v bode 1.
7.V čl. I sa § 5 dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
4
„(5) Ministerstvo prevedie vykonávateľovi podľa odseku 2 prostriedky na realizáciu podpory podľa podmienok dohodnutých v zmluve podľa odseku 1.“.
Navrhuje sa spresnenie procesu poskytovania podpory malým a stredným podnikateľov v tom, že MH SR prevedie prostriedky vykonávateľovi, ktorý ich bude v mene MH SR na základe zmluvy poskytovať prijímateľom, čím bude proces jednoduchší a rýchlejší.
8.V čl. I § 6 ods. 5 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „v elektronickej podobe“.
Navrhuje sa vypustenie nadbytočných slov z ustanovenia vzhľadom na to, že z úvodnej vety k uvedenému ustanoveniu vyplýva, že ide o informácie zverejňované na webovom sídle.
9.V čl. I § 8 písm. a) sa vypúšťa slovo „strategicky“.
Navrhuje sa formulačná úprava textu a to vypustenie nadbytočného slova.
10.V čl. I § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „za účelom“ nahrádzajú slovami „na účely“.
Ide o formulačnú úpravu textu.
11.V čl. I § 9 ods. 2 písm. e) sa za slová „pri transpozícii právne záväzných aktov Európskej únie“ vkladá čiarka a slová „týkajúcich sa podnikateľského prostredia“ sa nahrádzajú slovami „ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia,“.
Ide o gramatickú pripomienku, ktorou sa precizuje navrhovaný právny text.
12.V čl. I § 11 ods. 1 úvodnej vete sa slová „slúži na“ nahrádzajú slovami „obsahuje“, v písmene a) sa slová „systematické monitorovanie a výskum“ nahrádzajú slovami „zistenia o systematickom monitorovaní a výskume“ a v písmene b) sa slová „navrhovanie opatrení“ nahrádzajú slovami „navrhované opatrenia“.
Navrhuje sa formulačná úprava ustanovenia tak, aby normatívne ustanovenie nedeklarovalo účel, ale aby z neho vyplývala jednoznačná povinnosť, čo byť obsahom správy o stave malého a stredného podnikania.
13.V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slovami „č.1407/2013“ vkladajú slová „z 18. decembra 2013“ a slová v zátvorke znejú: „Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje citácia nariadenia Komisie Európskej únie č. 1407/2013 tak, že sa uvádza
5
jeho úplný názov a uvádza sa správne číslo príslušnej úradnej zbierky, v ktorej bolo publikované.
14.V čl. II bode 2 § 4 ods. 1 sa za slová „na úhradu“ vkladajú slová „oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia a na úhradu“ a v poslednej vete sa dvakrát vypúšťa slovo „prevádzkové“.
Navrhuje sa rozšírenie možností čerpania dotácií aj na podporné aktivity určené pre MSP, ako najmä semináre, workshopy, monitorovanie a výskum podnikateľského prostredia.
15.V čl. II bode 2 § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „z časového hľadiska“.
Ide o vypustenie nadbytočných slov vzhľadom na to, že ustanovenie časového hľadiska zohľadňuje v nasledujúcom texte ustanovenia.