Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
17. schôdza
1463/2016
60
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 60
17. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V čl. I § 293dq ods. 1 sa za slovom „dávka“ 2x, za slovom „príplatku“ 2x, za slovami „ods. 9 a 10“ a v odseku 2 za slovom „bodu“ vypúšťajú čiarky.
Navrhuje sa vypustenie interpunkčných znamienok v súlade s pravidlami slovenského jazyka, čím dôjde k spresneniu navrhovaného textu.