NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 6 znie:
„(6) Ak je v rodine viac detí podľa § 3 ods. 2, vzniká nárok na rodičovský príspevok za kažtakéto dieťa v sume podľa § 4 ods. 2, avšak len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.“.
2.V § 4 ods. 2 prvej vete sa slová „súčasne narodených detí“ nahrádzajú slovami „detí podľa § 3 ods. 2“ a za slovom „dieťa“ sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom“.
3.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2016, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2016, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2016 podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.
(2)Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2016 za obdobie pred 1. januárom 2017, o nároku na tento rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2016 podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.