DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO–NOVA).
Demografická krivka na Slovensku upadá, štatisticky na 100 detí pripadá 88 dôchodcov. Často rozhodujúcim faktorom, či mať ďalšie dieťa alebo nie, najmä ekonomické možnosti tej-ktorej rodiny. Starostlivosť o viaceré po sebe narodené deti je bezpochyby finančne náročná.
Pre ženu, ktorá chce mať deti, ale súčasne nechce stratiť kontakt so zamestnaním, sa javí ako ideálne riešenie porodiť viac detí v krátkom čase. Dochádza teda k tzv. „reťazovým pôrodom“, keď žena porodí druhé (ev. ďalšie) dieťa skôr, ako staršie dieťa dovŕši 3 roky, resp. 6 rokov v špecifických prípadoch. Podľa súčasnej právnej úpravy však táto matka nárok len na jeden rodičovský príspevok. Výška rodičovského príspevku je 203,20 eur. Podľa správy o sociálnej situácii obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2015, ktorú predložilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, bol v roku 2015 rodičovský príspevok poskytnutý priemerne 142 391 poberateľom mesačne, čo je oproti roku 2014 pokles v priemernom mesačnom počte o 790 poberateľov.
Hlavným zámerom návrhu zákona je priznať nárok na zvýšený rodičovský príspevok, ak oprávnená osoba zabezpečuje starostlivosť o dve a viac detí do 3 rokov veku, resp. 6 rokov veku v špecifických prípadoch. Navrhuje sa, aby sa rodičovský príspevok v takomto prípade neznásoboval, ale zvyšoval rovnako, ako sa v súčasnosti zvyšuje u súčasne narodených detí (dvojičiek, trojičiek a pod.), t. j. o 25% na každé ďalšie dieťa. Ak by sa oprávnená osoba starala o dve deti do 3 rokov (resp. 6 rokov), poberala by rodičovský príspevok v sume 254 eur, ak by sa starala o tri deti, poberala by 304,80 eur namiesto súčasných 203,20 eur.
Základná výška rodičovského príspevku je priamo závislá od sumy životného minima. A keďže životné minimum sa od roku 2014 nezmenilo, od roku 2014 sa nezmenila ani výška rodičovského príspevku. Pri predkladaní návrhu zákona sa vychádza z predpokladu, že štát prijímať také opatrenia, ktoré pomôžu mladým rodinám v rozhodovaní sa o prijatí ďalšieho dieťaťa do rodiny.
Predkladaný návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
V § 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa mení znenie odseku 6 tak, že sa priznáva oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok za každé dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona, t. j. dieťa
a)do 3 rokov veku,
b)do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c)do 6 rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie 3 roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osoby.
V prípade tzv. reťazových pôrodov [t.j. ak žena porodí druhé, príp. ďalšie dieťa skôr, ako staršie dieťa dovŕši 3 roky, resp. 6 rokov v prípadoch podľa vyššie uvedeného písm. b) a c)], priznáva sa nárok na rodičovský príspevok za každé takéto dieťa, avšak jeho výška sa neznásobuje, ale zvyšuje sa pomerne o 25% na každé dieťa. Takýto mechanizmus sa aj v súčasnosti uplatňuje pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch (dvojičkách, trojičkách, štvoričkách a pod.).
K bodu 3
V prechodných ustanoveniach sa bližšie upravujú vzťahy súvisiace s prechodom na novú právnu úpravu. Správne orgány o žiadostiach, o ktorých do účinnosti tohto zákona nerozhodli, rozhodnú a rodičovský príspevok vyplatia za obdobie do 31. decembra 2016 podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.
V prípade, ak si po účinnosti tohto zákona oprávnená osoba uplatní nárok na príspevok za obdobie pred účinnosťou tohto zákona, správny orgán o nároku na príspevok za obdobie do 31. decembra 2016 rozhodne podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.
K Čl. II
Účinnosť predkladaného zákona sa, so zohľadnením legisvakačnej lehoty, navrhuje od 1. januára 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže sa zvyšuje suma rodičovského príspevku v prípade viacerých detí do 3 rokov, resp. do 6 rokov. Predpokladané dodatočné ročné nároky na rozpočet verejnej správy vo výške 174.000.000 eur. Za roky 2017 a 2018 môžu dodatočné nároky pokryť úspory v rezorte dopravy pochádzajúce s výdavkov na prevádzku, opravu a údržbu ciest a diaľnic. Podľa analýzy výdavkov rezortu dopravy cez projekt “hodnota za peniaze” sa odkryla možná úspora vo výške 468.000.000 eur na roky 2017 – 2020.
Návrh zákona však na druhej strane výrazne pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, keďže rodiny s malými deťmi dostanú vyšší rodičovský príspevok, čím sa predpokladá rast demografickej krivky SR. Zvýšenie rodičovského príspevku sa považovať za efektívne opatrenie rodinnej politiky so zameraním sa na podporu viacdetných rodín.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.