NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1486/2016
207
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. septembra 2016
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Silvie Shahzad, Eriky Jurinovej, Sone Gaborčákovej, Anny Verešovej a Veroniky Remišovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov(tlač 210) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Peter P č o l i n s k ý v. r.