DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vzhľadom na nastavenie súčasného systému regulácie prevádzkovania hazardných hier na území jednotlivých obcí a právnych predpisov, ktoré túto oblasť upravujú, dochádza v praxi k nežiaducemu javu, keď obec na to, aby legitímne obmedzila prevádzkovanie hazardných hier na svojom území, potrebuje najskôr obdržať petíciu podpísanú najmenej 30% obyvateľmi obce.
Návrh zákona za cieľ umožniť obciam a ich obyvateľom účinnejšie bojovať proti nežiaducim vplyvom spojeným s prevádzkovaním hazardných hier. Z uvedeného dôvodu možno uviesť, že návrh zákona pozitívny sociálny vplyv, prejavujúci sa predovšetkým v oblasti hospodárenia obyvateľstva, ktoré svoje finančné operácie zameria na iné činnosti ako je hranie hazardných hier, ak budú zakázané, a na sociálnu exklúziu, ktorej je vystavená časť obyvateľstva, ktorá sa neraz z dôvodu neúspechu pri hraní hazardných hier ocitá na okraji spoločnosti (napr. bezdomovci, osoby páchajúce trestnú činnosť).
Návrh zákona bude mať na druhej strane aj negatívny sociálny vplyv, a to vplyv na zamestnanosť, keďže sa očakávať pokles zamestnanosti u tých prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí budú musieť svoje podnikanie v tejto oblasti ukončiť, prípadne presunúť na iné miesto (herne v určitých prípadoch).
Zjednodušenie vydania zákazu prevádzkovania hazardných hier v obciach bude mať v istej miere aj negatívny vplyv na verejný rozpočet, konkrétne na rozpočet obcí (napr. v Bratislave je to cca 4,5 mil. eur ročne) a môže znamenať aj zvýšenie regulačného zaťaženia vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu vrátane negatívnych finančných dopadov na toto prostredie; rozsah týchto negatívnych dopadov však nie je možné presne vyčísliť, pretože nie je jasné, v ktorých obciach na Slovensku by k zákazu vybraných hazardných hier pri prijatí navrhovanej právnej úpravy došlo.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.