DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Ján Budaj, Viera Dubačová a Oto Žarnay.
Ochrana detí a mladistvých pred rizikom závislosti na hazardných hrách, zamedzenie ľahkého prístupu k hazardným hrám alebo akéhokoľvek iného častého kontaktu s nimi, či snaha odstrániť nežiaduce vplyvy s tým spojené, sa dajú označiť za priority rezonujúce v dnešnej spoločnosti v súvislosti s problematikou hazardných hier.
Na základe poznatkov z praxe patria medzi hlavné ciele predkladaného návrhu zákona:
1)umožniť obecným zastupiteľstvám, aby mohli všeobecne záväzným nariadením obce zakázať prevádzkovanie len niektorých hazardných hier (podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné zakázať prevádzkovanie buď všetkých, alebo ani jednej z uvedených hazardných hier),
2)umožniť obecným zastupiteľstvám, aby mohli všeobecne záväzným nariadením obce zakázať prevádzkovanie hazardných hier aj v jednotlivých častiach obce (podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné zakázať prevádzkovanie buď na celom území obce, alebo nikde)
3)umožniť obecným zastupiteľstvám, aby mohli všeobecne záväzným nariadením obce zakázať prevádzkovanie hazardných hier aj bez toho, aby 30% obyvateľov obce starších ako 18 rokov veku podpísalo petíciu, ktorou sa sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy spočívajúce v možnosti obcí a ich obyvateľov účinnejšie bojovať proti nežiaducim vplyvom spojeným s prevádzkovaním hazardných hier na ich území, čo však naopak zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie prevádzkovateľov hazardných hier. Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné vyčísliť, nakoľko nie je jasné, koľko obcí a v akom rozsahu sa rozhodne prijať všeobecne záväzné nariadenia, regulujúce hazardné hry. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy taktiež nie je možné vyčísliť, keďže náklady na prevádzku sociálnych služieb pre osoby, postihnuté gamblerstvom (patologickým hráčstvom) nie samostatne evidované, a tak nie je možné vyčísliť úsporu na týchto výdavkoch. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Možnosť obce vydať všeobecne záväzné nariadenie v oblasti prevádzkovania hazardných hier bola do zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zapracovaná prijatím novely zákona č. 439/2012 Z. z. účinnej od 1. januára 2013. Prax však ukazuje, že prijatá právna norma niekoľko nedostatkov, ktoré zabraňujú efektívnemu regulovaniu spoločenských vzťahov v oblasti hazardných hier, najmä ochranu detí a mladistvých pred vznikom závislosti na hazardných hrách a nelegálnej až trestnej činnosti s tým súvisiacej.
Navrhovanou právnou úpravou sa upravuje prevádzkovanie hazardných hier, konkrétne dochádza k týmto zmenám:
určuje sa, že všeobecne záväzným nariadením sa bude môcť zakázať prevádzkovanie len niektorých hazardných hier; podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné zakázať prevádzkovanie buď všetkých alebo ani jednej z uvedených hazardných hier
určuje sa, že všeobecne záväzným nariadením sa bude môcť zakázať prevádzkovanie hazardných hier aj v jednotlivých častiach obce (podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné zakázať prevádzkovanie hazardných hier buď na celom území obce, alebo nikde).
vo všeobecne záväznom nariadení sa určuje lehota (nie kratšia ako 3 mesiace), v ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný skončiť jej prevádzkovanie, a to bez ohľadu na to, či sa skončila platnosť individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry.
K bodu 2
Podľa súčasnej právnej úpravy môže obec vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zakáže prevádzkovanie všetkých hazardných hier podľa § 2 ods. 3 písm. b), d), e) a i), len na základe petície občanov, ktorú podporilo najmenej 30% obyvateľov obce starších ako 18 rokov. Takáto právna úprava však v praxi nekorešponduje s odôvodnenými
požiadavkami obyvateľov obce a „zväzuje ruky“ obecnému zastupiteľstvu, ktoré hoci chce, tak nemôže z vlastnej iniciatívy konať. V regulácii žiadneho iného druhu podnikania na území obce nie právomoci obecného zastupiteľstva takýmto spôsobom obmedzované podmieňované petíciou občanov. Známy je tiež pokus neznámych páchateľov zmariť rozhodnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava pomocou krádeže petičných hárkov. (Viď napr. článok „Zákaz hazardu v Bratislave dostal trhliny: Zmizli petičné hárky, Nesrovnal hovorí o mafii!“ Topky, 18. 8. 2016.)
Zrušením § 10 odsek 6 bude môcť obec vydať všeobecne záväzné nariadenie z vlastnej iniciatívy, nielen na základe petície obyvateľov (takáto právna úprava platila na území Slovenskej republiky pred prijatím zákona č. 439/2012 Z. z.).
Zrušením tohto odseku nebude dotknuté právo občanov obracať sa na orgány verejnej moci formou petície aj vo veci regulácie hazardu: obecná samospráva však získava možnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie aj bez takejto petície.
Prijatie navrhovanej právnej úpravy napomôže orgánom obce predchádzať, prípadne zamedziť výskytu niektorých kriminálnych aktivít, úzko súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier, ako napr. úžerníctvo, alebo kriminálna činnosť, ktorej cieľom je financovať využívanie služieb v oblasti hazardných hier (krádeže), pričom tieto nemusia bezprostredne narúšať verejný poriadok v obci v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier“, no výrazným spôsobom zasahujú do záujmov obyvateľov dotknutej obce.
Napriek tomu, že poskytovanie služieb týkajúcich sa hazardných hier spadá pod články 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a v zmysle tohto ustanovenia sa zaručuje sloboda usadenia sa a voľného poskytovania služieb, samotná Zmluva o fungovaní Európskej únie pripúšťa jej obmedzenie v prípadoch výslovne ustanovených v článkoch 51 a 52, alebo ak v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie opodstatnené naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu. Predpokladom na uplatňovanie akýchkoľvek obmedzení pre oblasť poskytovania hazardných hier zo strany vnútroštátnych orgánov je však skutočnosť, že tieto sa musia uplatňovať bez diskriminácie a musia byť primerané, t.j. musia byť vhodné na dosiahnutie cieľa, ktorý sledujú, a nesmú presahovať rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie nevyhnutné.
V tejto súvislosti Súdny dvor opakovane rozhodol, že právna úprava hazardných hier je súčasťou tých oblastí, v ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi. Ak v tejto oblasti neexistuje harmonizácia, prináleží každému členskému štátu v týchto oblastiach určiť na základe vlastnej stupnice hodnôt požiadavky, ktoré si vyžaduje ochrana predmetných záujmov (napr. bod 36 rozsudku Súdneho dvora vo veci C 470/11, SIA Garkalns / Rigas dome, [2013] alebo bod 57 rozsudku Súdneho dvora vo veci C - 42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd / Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, [2009]).
Vnútroštátne orgány tak majú dostatočnú voľnú úvahu na určenie požiadaviek, ktoré prináša ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku, a pokiaľ okrem toho dodržané
podmienky stanovené v judikatúre Súdneho dvora, každému členskému štátu prináleží, aby posúdil, či je v kontexte legitímnych cieľov, ktoré sleduje, nevyhnutné úplne alebo čiastočne zakázať činnosti týkajúce sa hier a stávok, alebo ich stačí len obmedziť a stanoviť na tento účel prísnejšie či menej prísne spôsoby kontroly (napr. bod 76 rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-316/07, C-358/07 C-360/07, C-409/07 a C-410/07, Stoß a iní / Land Baden-Württemberg, [2010] alebo bod 46 rozsudku Súdneho dvora vo veci C-46/08, Carmen Media Group Ltd. / Land Schleswig-Holstein a Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, [2010]).
Cieľ, ktorý sleduje navrhovaná vnútroštátna právna úprava spočívajúca predovšetkým v ochrane záujmov obyvateľov dotknutých obcí a potenciálnych spotrebiteľov pred rizikami spojenými s hazardnými hrami je takej povahy, že predstavuje naliehavý dôvod všeobecného záujmu, ktorým je možné odôvodniť obmedzenie predmetného slobodného poskytovania služieb.
Navyše, rozšírenie právomoci obce v oblasti regulácie poskytovania hazardných hier na jej území umožní obyvateľom dotknutej obce a tiež orgánom obce oprávneným rozhodovať o predmetnom obmedzení, účinnejšie ovplyvňovať podmienky prevádzkovania hazardných hier a vyhnúť sa tak zbytočným komplikáciám a prípadným súdnym sporom zo strany prevádzkovateľov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2017.