Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predkladaným návrhom zákona sa predlžuje doba, na ktorú sa na internete zverejňujú povinne zverejňované zmluvy a povinne zverejňované údaje o objednávkach a faktúrach z piatich na desať rokov.
Povinnosť povinných osôb zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry bola do zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) doplnená prostredníctvom jeho novelizácie zákonom č. 546/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2011. Ďalšou novelou zákona (zákon č. 382/2011 Z. z.) bolo s účinnosťou od 1. januára 2012 nahradené povinné zverejňovanie objednávok a faktúr povinným zverejňovaním zákonom vymedzených údajov o nich. Zároveň sa stanovilo, že povinne zverejňovaná zmluva „sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona“. Rovnako sa zaviedla povinnosť povinných osôb zverejňovať údaje o objednávkach a faktúrach „nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.“
V predchádzajúcom volebnom období pracovná skupina pri ministerstve spravodlivosti za účasti zástupcov viacerých verejných inštitúcií, Združenia miest a obcí Slovenska a niektorých mimovládnych organizácií pripravila návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý obsahoval aj návrh na predĺženie doby zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv z piatich na desať rokov. Návrh bol odôvodňovaný tým, že záujem spoločnosti na možnosti spätného vyhľadania povinne zverejňovanej zmluvy prevažuje prípadne námietky povinných osôb ohľadom nedostatku úložnej kapacity. Návrh novely bol v roku 2015 predložený do medzirezortného pripomienkového konania, vzhľadom na veľké množstvo pripomienok však bola väčšina z obsahu pôvodného návrhu, vrátane predĺženia doby zverejňovania zmlúv, z návrhu vypustená.
Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala predĺžiť povinné zverejňovanie zmlúv na internete z piatich na desať rokov a k ďalším opatreniam na zdokonalenie a rozšírenie systému povinne zverejňovaných zmlúv. Avšak kým iné opatrenia je možné realizovať aj neskôr, predĺženie doby zverejňovania zmlúv je potrebné do zákona o slobodnom prístupe doplniť tak, aby nadobudlo účinnosť najneskôr 1. januára 2017. Keďže päťročná doba na zverejňovanie zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach bola do zákona doplnená s účinnosťou od 1. januára 2012, uplynie 1. januára 2017. Ak nepríde k zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám pred týmto termínom, bude to mať za následok, že od 1. januára 2017 budú môcť povinné osoby sťahovať z internetu zverejnené zmluvy a údaje o objednávkach a faktúrach, ktorým uplynie päťročná doba od zverejnenia. Bude sa tak môcť diať do nadobudnutia účinnosti novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou sa zrealizuje záväzok vlády z jej programového vyhlásenia o predĺžení povinného zverejňovania zmlúv na internete.
Keďže vláda s predložením návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám do parlamentu nepočíta v roku 2016, ale najskôr v roku 2017, hrozí, že časť zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach zverejnených po 1. januári 2012 bude z internetu stiahnutá. Preto sa navrhuje zákon zmeniť a predĺžiť dobu zverejňovania prostredníctvom poslaneckého návrhu zákona s účinnosťou od 1. januára 2017.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v zložení Ondrej Dostál, Peter Osuský, Anna Zemanová, Eugen Jurzyca, Jozef Rajtár, Alojz Baránik, Martin Klus, Oto Žarnay, Viera Dubačová, Gábor Grendel, Simona Petrík, Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Predlžuje sa minimálna doba zverejňovania povinne zverejnenej zmluvy z päť na desať rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa zákona.
K bodu 2
Predlžuje sa minimálna doba zverejňovania povinne zverejňovaných údajov o objednávkach a faktúrach zmluvy z päť na desať rokov ich zverejnenia.
K bodu 3
Prechodnými ustanoveniami sa navrhuje stanoviť, že predĺženie doby zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach z päť na desať rokov sa vzťahuje na všetky zmluvy a povinne zverejňované údaje o objednávkach a faktúrach, ktoré zverejnené v čase nadobudnutia účinnosti zákona. Účelom tejto úpravy je zabezpečiť, aby zmluvy a údaje o objednávkach a faktúrach, ktoré k tomuto termínu zverejnené, boli aj naďalej zverejňované, a to na dobu minimálne 10 rokov od ich zverejnenia. Zároveň sa tým stanoví, že na zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré boli v minulosti zverejnené podľa tohto zákona, ale k 1. januáru 2017 už nebudú zverejnené, sa desaťročná doba vzťahovať nebude.
Článok II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2017, teda päť rokov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým bola zavedená minimálna päťročná doba na zverejňovanie zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach.