N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. zákona č. 382/2011, zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 a zákona č. 125/2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5a odsek 14 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
2. V § 5b ods. 4 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“
3. Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ustanovenia tohto zákona o minimálnej dobe zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv podľa § 5a ods. 14 a o minimálnej dobe zverejňovania povinne zverejňovaných údajov o objednávkach a faktúrach podľa § 5b ods. 4 sa vzťahujú aj na zmluvy a údaje o objednávkach a faktúrach, ktoré boli podľa tohto zákona povinne zverejnené pred 1. januárom 2017 a sú k 1. januáru 2017 zverejnené.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.