NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 347/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu,7) je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,8) alebo vykonáva činnosť osobného asistenta,“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „280 eur“ nahrádza sumou „400 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.