NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z a zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 6“.
2.V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
3.Za § 58l sa vkladá § 58m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 58m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, o ktorom obecné zastupiteľstvo nerozhodlo uznesením do 31. decembra 2016, sa vydá podľa predpisov účinných od
1. januára 2017.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.