Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Mihál, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Natália Blahová a Jana Cigániková.
Cieľom návrhu je jednorazové zvýšenie rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura platnej v roku 2016 od 1. januára 2017 na 225,50 eura.
Od 1. januára 2011 bol rodičovský príspevok pri starostlivosti o jedno dieťa stanovený na sumu 190,10 eura mesačne. Od 1. januára 2012 sa zvýšil na 194,70 eura. Od 1. januára 2013 sa zvýšil na 199,60 eura a napokon od 1. januára 2014 na 203,20 eura mesačne. Odvtedy sa rodičovský príspevok nezvýšil a to preto, lebo je naviazaný na životné minimum. A suma životného minima sa od 1.7.2013 doteraz nezmenila.
Priemerná mzda na Slovensku bola za rok 2009 vo výške 744,50 eura. Za rok 2015 bola priemerná mzda 883 eura. Za 6 rokov sa tak priemerná mzda zvýšila o 18,6%. To so sebou prinieslo alikvótne zvýšenie príjmov štátu z daní, odvodov a podobne. Zároveň to nepriamo dokazuje, o akú sumu príde rodič dieťaťa, ak nepracuje z dôvodu, že sa stará o dieťa vo veku do 3 rokov.
Naproti tomu sa za 6 rokov, teda od 1.1.2011 do 1.1.2017 rodičovský príspevok zvýšil zo 190,10 eura na 203,20 eura. To znamená zvýšenie rodičovského príspevku len o 6,9%.
Ak zvyšovanie rodičovského príspevku kopírovať zvyšovanie priemernej mzdy, musí byť suma rodičovského príspevku k 1.1.2017 stanovená na 225,50 eura.
Návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Návrh zákona nemá dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti a má pozitívny dopad na sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa zvýšenie rodičovského príspevku na 225,50 eura, tak aby celkové zvýšenie rodičovského príspevku medzi rokmi 2011 2017 kopírovalo rast priemernej mzdy za roky 2009 až 2015.
K čl. II
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.