DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA).
Málokto si uvedomuje, že poskytnutie vecného daru, peňažného či nepeňažného plnenia na strane donora nie vždy predstavuje priamo úmerný prínos pre recipienta. Jedným z takto znevýhodnených príjemcov podpory sú aj zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Podľa súčasnej právnej úpravy sa do príjmu zdravotne ťažko postihnutej osoby, pri hodnotení príjmu pre účel poskytovania kompenzačných príspevkov, nezapočítava príjem získaný od nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov. Okrem uvedených subjektov sú však častými donormi aj bežní ľudia či firmy.
Cieľom predloženého návrhu zákona je pri hodnotení príjmu na účel poskytovania kompenzačných príspevkov, vylúčiť spravidla veľmi nepravidelný príjem ťažko zdravotne postihnutej osoby, spočívajúci v prijatí vecného daru, peňažného či nepeňažného plnenia od fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
Takúto pomoc mnohí ľudia alebo firmy poskytujú nezištne v dobrom úmysle pomôcť zdravotne ťažko postihnutej osobe. Preto je potrebné aj tieto príjmy postaviť na roveň pomoci, ktoré poskytujú uvedené organizácie tretieho sektora tak, aby to neovplyvňovalo hodnotenie príjmu žiadateľov o kompenzačné príspevky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona bude mať výrazne pozitívne sociálne vplyvy a môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona zároveň nemá žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Účelom návrhu zákona je rozšírenie množiny podpôr pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa na účely posúdenia poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nepovažujú za príjem, a to tak pokiaľ ide o druh podpory (nielen peňažné, ale aj nepeňažné plnenia), ako aj okruh subjektov (nielen nadácie, občianske združenia a pod., ale aj iné právnické osoby a fyzické osoby.
Charitatívna činnosť mnoho podôb. Asi najväčšmi je spoločnosťou vnímaná organizovaná charitatívna činnosť. Vychádzajúc z cieľov charity za ňu však možno považovať aj obyčajné poskytnutie daru, alebo iného peňažného či nepeňažného plnenia. Spoločným znakom je teda vždy snaha o zlepšenie životných podmienok spravidla znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Keďže charitatívna činnosť neraz supluje štát v oblastiach, v ktorých zlyháva, resp. v oblastiach kde sa znevýhodnené skupiny občanov len s veľkými ťažkosťami približujú čo i len k štandardnej životnej úrovni v krajine.
Súčasná právna úprava do značnej miery znevýhodňuje ťažko zdravotne postihnuté osoby ako príjemcov pomoci od fyzických osôb alebo právnických osôb. Ak ťažko zdravotne postihnutá osoba príjme vecný či peňažný dar alebo iné nemajetkové plnenie na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku jej ťažkého zdravotného postihnutia, reálne jej hrozí zníženie všetkých ostatných poberaných peňažných príspevkov na kompenzáciu jej ťažkého zdravotného postihnutia.
Uvedený stav spôsobuje to, že snaha fyzických a právnických osôb vychádza neraz nazmar. Ťažko zdravotne postihnutá osoba si tak v konečnom dôsledku nijako nepolepší, ba práve naopak reálne jej hrozí dokonca zníženie životnej úrovne.
Zámerom predloženého návrhu zákona je teda umožnenie prijatia podpory, príspevku či iného nepeňažného plnenia aj od fyzickej osoby, najmä blízkej osoby, alebo právnickej osoby, bez hrozby následného zníženia ostatných poberaných peňažných príspevkov na kompenzáciu jej ťažkého zdravotného postihnutia, poskytovaných príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
K bodu 2
Zavádzajú sa intertemporálne ustanovenia, ktoré určujú, že novo navrhovaná úprava nemá retroaktívne účinky a uplatní sa až od 1. februára 2017.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. februára 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v:
-čl. 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zabezpečujú primeranú sociálnu ochranu
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Pozitívny vplyv návrhu zákona sa predpokladá v oblasti sociálnych vplyvov, najmä v oblasti vplyvov na hospodárenie obyvateľstva, osobitne ťažko zdravotne postihnutých osôb. Návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie ani na podnikateľské prostredie.
Na druhej strane návrh potenciálne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže nemožno vylúčiť, že sa jeho uplatňovaním zvýši okruh ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi. Presný počet takto dotknutých osôb vrátane negatívneho dopadu návrhu zákona na rozpočet verejnej správy však nemožno vyčísliť. Za roky 2017 až 2020 však môžu byť tieto dodatočné nároky na rozpočet verejnej správy pokryté úsporami v rezorte dopravy pochádzajúcimi z výdavkov na prevádzku, opravu a údržbu ciest a diaľnic. Podľa analýzy výdavkov rezortu dopravy cez projekt hodnota za peniaze sa odkryla možná úspora vo výške 468.000.000 eur na roky 2017 2020.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.