NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 3 písmeno p) znie:
„p) podpora alebo príspevok vrátane nepeňažného plnenia poskytnutý osobe s ťažkým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, najmä nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou alebo neinvestičným fondom, na zmiernenie alebo prekonanie zdravotného dôsledku alebo sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia,“.
2.Za § 67c sa vkladá § 67d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2017
Posúdenie príjmu zdravotne ťažko postihnutej osoby na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré bolo začaté do 31. januára 2017, a ktoré sa právoplatne neukončilo do 31. januára 2017, sa posúdi podľa zákona účinného do 31. januára 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017.