1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO – NOVA).
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť právny rámec, na základe ktorého sa poskytne príspevok rodičom na starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, ktoré nevzali do materskej školy, a to do výšky 280 eur mesačne, ktorý bude slúžiť na preplatenie preukázaných výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa. Takouto formou štát aspoň čiastočne vytvorí pri alarmujúcom nedostatku voľných miest v materských školách nástroj na odškodnenie a finančnú podporu pre rodičov, ktorým dieťa staršie ako tri roky nevzali do materskej školy, a ktorí súčasne pracujú alebo študujú dennou formou štúdia.
Keďže od troch rokov veku dieťaťa v súčasnosti rodičia nemajú nárok na rodičovský príspevok, ani na príspevok o starostlivosť o dieťa, no potrebujú sa vrátiť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu, ale z dôvodu nezabezpečenia starostlivosti o ich dieťa, prípadne pre vysokú výšku ceny za súkromné materské školy, si to nemôžu dovoliť, dostávajú sa tak do ťažkej sociálnej, ako aj finančnej situácie. Týmto návrhom zákona sa im umožňuje zabezpečiť si starostlivosť o dieťa napríklad v súkromnej materskej škole, ktorá bude mať voľné kapacity, a tým umožníme sa rodičom vrátiť jednoduchšie do pracovného prostredia, prípadne pokračovať v štúdiu. Situácia v Slovenskej republike je alarmujúca, pričom od roku 2008 sa počet nevybavených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do materskej školy zvýšil o vyše 300 %.
Podľa platného právneho stavu štát poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa tým rodičom, ktorých deti vo veku do troch rokov veku dieťaťa a súčasne vykonávajú zárobkovú činnosť alebo študujú dennou formou štúdiu, prípadne aj do šiestich rokov veku dieťaťa, pokiaľ dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Nárok na príspevok slúži rodičom predovšetkým na to, aby sa vedeli zaradiť do pracovného procesu, pričom takýmto príspevkom im štát kompenzuje náklady na starostlivosť o dieťa.
Iná situácia je však pre rodičov detí, ktoré staršie ako tri roky, kde rodič nemá podľa súčasnej právnej úpravy nárok na rodičovský príspevok, ani na príspevok o starostlivosť o dieťa, pričom sa potrebuje zaradiť do pracovného či študijného prostredia, no nemá pri súčasnej nedostatočnej kapacite verejných materských škôl možnosť umiestniť svoje dieťa. Tak sa predovšetkým mladé rodiny dostávajú do kritickej situácie, pretože si nevedia zabezpečiť starostlivosť o dieťa staršie ako tri roky, prípadne nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súkromných materských škôl, v ktorých sa ceny pohybujú rádovo v stovkách eur a nemôžu si ani hľadať zamestnanie, čím sa dostávajú do finančných problémov.
Problém s nedostatkom miest v materských školách máme v Slovenskej republike niekoľko rokov a podľa Ústavu informácií a prognóz školstva by rastová fáza v materských školách mala trvať približne ešte do roku 2017. Aj keď od roku 2015 je možné žiadať o dotáciu Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o výstavbu, prístavbu, rozšírenie, či modernizáciu materskej školy, je potrebné konštatovať, že nie každej obci musí byť schválený projekt na rozšírenie kapacít materskej
2
školy a súčasne nie každý starosta či primátor využije takúto výzvu. Rovnako rozpočet na vyššie uvedené činnosti je obmedzený, takže opatrenie vlády nemusí uspokojiť všetky žiadosti či z dôvodu obmedzeného množstva financií, alebo nečinnosťou oprávnených osôb pre žiadanie o dotácie. Náš návrh zákona však garantuje úplne všetkým rodičom, ktorí spĺňajú navrhované podmienky, príspevok na starostlivosť o dieťa.
Návrhom zákona sa čiastočne vytvorí systém, ktorý aj rodičom detí starších ako tri roky umožní poberať príspevok na starostlivosť o dieťa, prostredníctvom ktorého si budú môcť svoje dieťa umiestniť buď v materskej škole mimo územného obvodu obce, prípadne v súkromnej materskej škole, kde stále podľa zverejnených informácií dostupné kapacity pre ich umiestnenie. Súčasne sa vytvára kumulatívna podmienka na získanie tohto príspevku a to, že rodič dieťaťa bude musieť žiadať o jeho umiestnenie v mieste jeho trvalého pobytu. Takouto právnou úpravou sa súčasne môže vyriešiť nenahlasovanie obyvateľov na nové miesta trvalého pobytu, čoho následkom príspevky zo štátneho rozpočtu transferované do obcí, kde sa rodič ani dieťa nezdržuje. Keďže najväčší problém s nedostatkom miest v materských školách je predovšetkým v mestách, pokiaľ budú rodičia v danom meste žiť a pracovať, na účely príspevku sa tam budú musieť prihlásiť aj na trvalý pobyt. Na druhej strane dôjde ku spravodlivejšiemu a reálnejšiemu rozdeľovaniu podielových daní, čo môže pomôcť predovšetkým mestským samosprávam získať viac prostriedkov, ktoré budú môcť použiť aj na rozširovanie kapacít svojich materských škôl.
Predkladaný návrh zákona by mal mať mierne negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva), bude mať mierne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 4
Návrhom zákona sa rozširuje okruh osôb, ktoré si budú môcť nárokovať príspevok na starostlivosť o dieťa, a to aj o rodičov detí starších ako tri roky, ktorým dieťa nebolo prijaté do materskej školy, v obvode ktorej dieťa trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“) a súčasne zamestnaní, prípadne študujú dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole.
Súčasné znenie zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku“) umožňuje poskytovanie príspevku len pre tých rodičov, ktorých deti do troch rokov veku. Je potrebné konštatovať, že štát v súčasnosti poskytuje rodičom detí do troch rokov okrem príspevku na starostlivosť o dieťa, aj možnosť vybrať si popri zamestnaní rodičovský príspevok. Prostredníctvom tejto sociálnej dávky štát zabezpečuje a pomáha rodičom pri lepšom nástupe do zamestnania, kde tento príspevok slúžiť na úhradu nákladov buď v jasliach, v inom zariadení, kde je dostatočne postarané o dieťa, prípadne aj v rodinnom prostredí.
Iná situácia je však pre rodičov detí starších ako tri roky, kde rodič nemá nárok na poberanie rodičovského príspevku, ani príspevku o starostlivosť o dieťa, pričom sa predpokladá, že v tomto období sa bude chcieť opätovne zapojiť do pracovného procesu. Prax je však taká, že materské školy dlhodobo poddimenzované, čo ukazujú aj štatistické údaje o počte nevybavených žiadostí o umiestnenie dieťaťa. V roku 2008 bolo takýchto žiadostí 3010, pričom v roku 2013 9682, čo predstavuje alarmujúci vyše 300 % nárast nevybavených žiadostí. Je potrebné konštatovať, že toto číslo bude v nasledujúcich rokoch naďalej stúpať a podľa dostupných prognóz takýto stav by mal trvať najmenej až do roku 2017.
Treba povedať, že zodpovedné subjekty za tento stav samosprávy a aj štát, si niekoľko rokov známy problém pohadzujú medzi sebou bez akéhokoľvek riešenia. Pokiaľ sa pozrieme na príklady zo zahraničia, v Nemecku štát takúto otázku riešil automaticky rozšírením kapacít, no v Slovenskej republike od roku 2000 máme vysoké množstvo nevybavených žiadostí o umiestnenie detí do materských škôl a riešenia na odstránenie tohto problému nemajú komplexný charakter.
Návrh zákona si neberie za cieľ úplne vyriešenie alarmujúceho stavu s nedostatkom miest v materských školách, no zaväzuje štát, aby vytvoril právny nárok aspoň na čiastočnú úhradu nákladov pre tých rodičov, ktorí ostanú od troch rokov dieťaťa bez akéhokoľvek príjmu a súčasne sa musia vrátiť do zamestnania, prípadne pokračovať v štúdiu. Následne si budú môcť rodičia vybrať, či počas práce umiestnia svoje dieťa v zariadení, kde sa poskytuje starostlivosť o dieťa, alebo ostanú za čiastočný príspevok v starostlivosti napríklad u starých rodičov.
Výška príspevku by mala byť v závislosti od oprávnených nákladov rôzna, avšak do výšky 280 eur mesačne. Ak by výchova dieťaťa bola zabezpečovaná fyzickou osobou v rodinnom prostredí, výška príspevku by bola 41,10 eur.
K bodu 5
Keďže návrhom zákona sa rozširuje okruh oprávnených osôb na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa aj o rodičov detí starších ako tri roky veku dieťaťa, ktoré neboli prijaté do spádovej materskej školy, je potrebné stanoviť aj podmienky preukazovania samotného neprijatia
4
dieťaťa do materskej školy, keďže súčasný právny poriadok takýto právny inštitút nepozná, a rovnako aj konanie s tým súvisiace.
Z dôvodu zachovania právnej istoty sa navrhuje, aby rodič, prípadne oprávnená osoba na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa požiadala o zaradenie dieťaťa staršieho ako tri roky na predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy. Návrhom zákona sa navrhuje, aby rodič mohol požiadať o zaradenie dieťaťa najskôr tri mesiace pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, aby sa pokryli všetky obdobia, keď rodič bude bez akéhokoľvek príspevku zo strany štátu a súčasne nebude mať zabezpečenú starostlivosť o dieťa.
Riaditeľ školy bude povinný rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, pričom sa vytvára právna domnienka, že v prípade, ak riaditeľ školy nerozhodne do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany rodiča, považuje sa to za rozhodnutie riaditeľa o neprijatí dieťaťa do materskej školy, a teda vzniká nárok rodičovi na tento príspevok.
Aby sa predišlo špekulatívnym postupom zo strany rodičov na získanie príspevku, bude rodič povinný žiadať spádovú materskú školu o zaradenie svojho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aspoň raz ročne.
Keďže súčasné znenie zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa umožňuje získanie príspevku aj pre rodičov, ktorých detí majú menej ako šesť rokov a majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zavádza sa, že potvrdenie o neprijatí do materskej školy nebude potrebné preukazovať na účely priznania nároku na príspevok pre tento okruh rodičov, aby sa predišlo výkladovým problémom pri posudzovaní dvoch rozdielnych nárokov detí v rovnakom veku.
Pokiaľ ide o konanie, ustanovuje sa, že na konanie o žiadosti o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní [t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov]. To znamená, že všetky potrebné náležitosti týkajúce sa tohto zjednodušeného konania (napr. doručovanie a forma písomností) upravené výslovne v tomto návrhu zákona, pričom sa prihliadalo na formulácie uvedené v správnom poriadku.
K bodu 6
Vzhľadom na to, že hlavným účelom návrhu zákona je odškodnenie tých rodičov, ktorým nebolo prijaté dieťa do spádovej materskej školy, navrhuje sa, aby nárok na tento príspevok zanikol tej oprávnenej osobe, ktorej dieťa bolo dodatočne prijaté do spádovej materskej školy, alebo tej, ktorá odmietla umiestniť svoje dieťa do spádovej materskej školy aj potom, ako mala spádová materská škola voľné kapacity, ktoré mu boli ponúknuté.
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú úpravu s cieľom rozlíšiť medzi konaniami podľa § 4b a § 9, pričom sa spresňuje nadpis § 9.
K bodu 8
Zavádza sa nová povinnosť pre rodičov, ktorých deti neboli prijaté do spádovej materskej školy, a to povinnosť prikladať k žiadosti o priznanie príspevku príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny okrem doterajších dokladov aj rozhodnutie riaditeľa o neprijatí dieťaťa, ktoré platnosť najviac jeden kalendárny rok odo dňa jeho vydania.
K bodu 9
5
Návrhom zákona sa rozširuje okruh subjektov v § 11 zákona o príspevku, ktoré povinné poskytovať platiteľovi príspevku, teda úradu práce sociálnych vecí a rodiny súčinnosti aj o riaditeľov materských škôl, a to buď na účely overenia pravosti rozhodnutia o neprijatí dieťaťa alebo o inej skutočnosti, ktorá by mohla byť podkladom na rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní nároku na príspevok.
K bodu 10
Navrhuje sa zaviesť prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 z dôvodu zachovania právnej istoty a vykonateľnosti nových pravidiel pre rodičov detí, ktorým neboli deti prijaté do materskej školy, a to aj z dôvodu potreby vytvorenia územného obvodu materskej školy do 1. mája 2017 obcou prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia a s prihliadnutím na stanovenú lehotu na rozhodnutie riaditeľa o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy v trvaní maximálne troch mesiacov.
K Čl. II
K bodu 1
Vzhľadom na to, že obce majú v pôsobnosti zriaďovanie a financovanie materských škôl, je na účely nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa potrebné presne špecifikovať miestne príslušnú materskú školu, ktorá povinnosť prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, a to podľa miesta trvalého pobytu dieťa. Z tohto dôvodu je potrebné v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vzoru zriaďovania školského obvodu základnej školy vytvoriť právne podmienky na zriaďovanie školského obvodu materskej školy. Na vytvorenie školského obvodu materskej školy sa navrhuje použiť rovnaké pravidlá a postupy, aké v súčasnosti pre obec vyplývajú zo zriaďovania školských obvodov základných škôl a teda, že obec všeobecne záväzným nariadením obce presne určí, ktoré dieťa podľa trvalého pobytu bude mať nárok na miesto v materskej škole. V prípade, ak táto nebude mať dostatočnú kapacitu a odmietne dieťa staršie ako tri roky prijať, rodič bude mať nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý pomôže pracujúcemu alebo študujúcemu rodičovi zabezpečiť si starostlivosť o dieťa v inom zariadení, prípadne v rodinnom prostredí.
K bodu 2
Navrhuje sa prechodné ustanovenie podľa ktorého bude obec povinná všeobecne záväzným nariadením určiť školský obvod materskej školy do troch mesiacov od účinnosti zákona, teda do 1. mája 2017.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. februára 2017.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
7
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, keďže zabezpečí ľahšie hospodárenie pracujúcich rodičov detí starších ako tri roky, ktorých dieťa nebolo prijaté do materskej školy, pričom na základe príspevku si budú môcť zabezpečiť starostlivosť o dieťa napríklad prostredníctvom súkromnej materskej školy alebo v domácom prostredí napríklad so starými rodičmi alebo inými fyzickými osobami. Súčasne takýto návrh bude mať pozitívny dopad na zamestnanosť jednak v zamestnaní, odkiaľ osoba odišla na rodičovskú dovolenku, keďže vďaka príspevku sa ľahšie postará o dieťa počas výkonu jej zamestnania a bude mať zabezpečený finančný príspevok na starostlivosť o dieťa, ako aj na zamestnanosť napríklad v súkromných materských školách, keďže sa vďaka príspevku stanú finančne dostupnejšími pre mladých pracujúcich rodičov.
Financovanie návrhu sa bude realizovať z rovnakých prostriedkov, z akých sa v súčasnosti vypláca príspevok na starostlivosť o dieťa, a to z Európskeho sociálneho fondu vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Pri predpokladom počte 9 000 osôb a maximálnom mesačnom príspevku 280 eur sa očakáva celkový dopad návrhu zákona vo výške 30 240 000 eur ročne, pričom ide o maximálnu možnú sumu, keďže daný príspevok je možné vyplatiť aj v nižšej sume, prípadne si ho nebudú nárokovať všetky oprávnené osoby, ktorým nebolo dieťa staršie ako 3 roky prijaté do materskej školy. Tento údaj je však nadhodnotený, keďže od začiatku roka 2015 si môžu
8
samosprávy žiadať o dotáciu na rozšírenie kapacít materských škôl, a teda je veľmi ťažké odhadnúť, koľko samospráv si požiada o túto dotáciu a koľko detí bude takýmto opatrením pokryté.
Za roky 2017 a 2018 môžu predpokladané nároky pokryť úspory v rezorte dopravy pochádzajúce z výdavkov na prevádzku, opravu a údržbu ciest a diaľnic. Podľa analýzy výdavkov rezortu dopravy cez projekt “hodnota za peniaze” sa odkryla možná úspora vo výške 468 000 000 eur na roky 2017 – 2020.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.