1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Stanovenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov reflektuje požiadavku pedagógov umožniť podávanie žiadostí o pôžičku priebežne počas celého roka. Tým sa pedagógom umožňuje žiadať o pôžičku v čase, keď finančné prostriedky reálne potrebujú, skracuje sa doba posudzovania doručených žiadostí o pôžičku a znižuje sa zaťaženie pedagógov spojené so začiatkom školského roka.
Obdobne sa umožňuje podávať študentom žiadosti o pôžičky v dvoch termínoch, čím sa v praxi dosiahne, že pôžičky budú vďaka skoršiemu schváleniu vyplácané v skoršom termíne a pôžičky budú môcť byť použité na úhradu školného.
Taktiež sa znižuje aj administratívne zaťaženie zamestnancov fondu vo vzťahu k nárazovému spracovávaniu veľkého počtu žiadostí o pôžičku. Dĺžky lehôt spojené s uzavretím zmluvy o pôžičke sa prispôsobujú aplikačnej praxi a zavedeniu viacerých termínov na podanie žiadostí o pôžičku.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Návrh nezavádza novú službu.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Poskytovanie pôžičiek
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Fond na podporu vzdelávania
7.1.3O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Zavedením viacerých termínov podávania žiadostí o pôžičku sa žiadateľom umožní výhodnejší prístup k poskytnutiu pôžičiek v rámci kalendárneho roka.
Nepriamy vplyv (popíšte)
Znižuje sa administratívne zaťaženie zamestnancov fondu vo vzťahu k nárazovému spracovávaniu veľkého počtu žiadostí o pôžičky.
2
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Návrh nezavádza zníženie priamych finančných nákladov
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Návrh nezavádza zvýšenie priamych finančných nákladov.
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Návrh nezavádza zníženie nepriamych finančných nákladov.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Návrh nezavádza zvýšenie nepriamych finančných nákladov.
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Návrh nezavádza zvýšenie času vybavenia požiadavky.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zavádza sa možnosť podania žiadosti o pôžičku vo viacerých termínoch počas kalendárneho roka a to konkrétne v termínoch do 15. septembra a 31. októbra kalendárneho roka v prípade študentov a do 28. februára, 30. júna a 31. októbra v prípade pedagógov.
7.2.3Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Študenti I. III. stupňa vysokých škôl v dennej a externej forme, pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve a odborní zamestnanci v regionálnom školstve a nová skupina zamestnancov vysokých škôl do 35 rokov veku, ktorí vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci.
Na ilustráciu, v prípade nadobudnutia účinnosti návrhu zákona 30. júna 2016 by sa návrh mohol dotknúť 91 006 denných študentov, 31 563 externých študentov, cca 3 000 zamestnancov vysokých škôl a 89 701 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, ktorí by boli potenciálnymi žiadateľmi o pôžičku.
Poznámka: Počet študentov zahŕňa aj zahraničných študentov, ktorí nespĺňajú kritérium na poskytnutie pôžičky podľa § 10 ods. 2 zákona a nezahŕňa oprávnených žiadateľov o pôžičku študujúcich v zahraničí.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Návrh nezavádza nové povinnosti.
3
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Zaniká povinnosť uvádzať v žiadosti o poskytnutie pôžičky údaj o rodnom priezvisku a mieste narodenia žiadateľa. Z aplikačnej praxe vyplýva, že viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala v žiadosti o pôžičku údaje o mieste narodenia a rodnom priezvisku. Údaj o mieste narodenia bol problematicky zistiteľný, čo fondu spôsobovalo problémy pri vypracovaní zmluvy o pôžičke. Predmetné údaje pritom nemajú vplyv na schválenie pôžičky alebo uzatvorenie zmluvy o pôžičke.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Fond na podporu vzdelávania
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Nové povinnosti spočívajú vo vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí vo viacerých termínoch počas kalendárneho roka.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Návrhom zaniká povinnosť Fondu na podporu vzdelávania poskytovať ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR identifikátor fyzickej osoby, ktorý jej bol pridelený v Centrálnom registri prevádzkovanom ministerstvom, pretože fond nemôže disponovať informáciou o tomto údaji, keďže fond nie je jeho prevádzkovateľom. Poskytovanie údaju nemá žiaden vplyv na poskytovanie a správu pôžičky.