1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Noví klienti – pedagógovia:
1. Zníženie istiny po 5 rokoch výkonu pedagogickej činnosti od poskytnutia pôžičky z 2 % na 3 % a započítavanie trvania materskej a rodičovskej dovolenky do tohto času.
2. V prípade, že dlžník fondu prestane vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka po 5 rokoch od poskytnutia pôžičky, úroková miera sa nebude zvyšovať.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v regionálnom školstve.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Zmena úrokovej sadzby pôžičiek pre pôžičky poskytnuté podľa novelizovaného zákona (pokiaľ by nedošlo k zmenám ukazovateľov, tak úroková miera sa zvýši z 0,89 % na 3,25 %, teda o 2,36 percentuálneho bodu) a negatívny vplyv spojený so zrušením ďalšieho znižovania istiny podľa novelizačného bodu 12.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
1. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v regionálnom školstve.
2. študenti vysokých škôl alebo osoby, ktoré uvažujú o štúdiu na vysokej škole; ide o skupinu prevažne mladých ľudí medzi 18 a 25 rokom veku.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Nie je možné vylúčiť, že medzi žiadateľmi o pôžičku resp. klientmi fondu sú občania v riziku chudoby. Počet týchto občanov je vzhľadom na disciplinovanosť klientov fondu v splácaní pôžičiek nepodstatný.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
---
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
---
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
K 31. 3. 2016 je v 2. skupine 89 701 zamestnancov.
V školskom roku 2015/2016 fond poskytol pôžičky 276 pedagógom v celkovej výške 2 296 800 eur.
V prípade nedofinancovania fondu by v ďalších rokoch bolo možné poskytnúť pôžičku najviac cca 260 pedagógom v celkovej výške max. 2,2 mil. eur.
V prípade navýšenia finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov zo zdrojov štátneho rozpočtu o cca 1 mil. eur ročne, by bolo možné poskytnúť pôžičku celkovo cca 380 pedagógom.
Ovplyvnená skupina č. 2:
2
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
---
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
---
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Skupinu možno kvantifikovať len čiastočne:
K 1. 7. 2016 je v 1. skupine 91 006 študentov vysokých škôl v dennej forme štúdia a 31 563 študentov v externej forme štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike. Údaj zahŕňa aj zahraničných študentov, ktorí nespĺňajú kritérium na poskytnutie pôžičky podľa § 10 ods. 2 zákona a nezahŕňa oprávnených žiadateľov o pôžičku študujúcich v zahraničí.
Počet záujemcov o štúdium nie je zistiteľný.
V akademickom roku 2015/2016 fond poskytol pôžičky 1425 študentom v celkovej výške 3 367 800 eur.
V prípade nedofinancovania fondu by v ďalších rokoch bolo možné poskytnúť pôžičku najviac cca 1100 študentom v celkovej výške max. 2,5 mil. eur.
V prípade navýšenia finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov len zo zdrojov štátneho rozpočtu o cca 1,5 mil. eur ročne, by bolo možné poskytnúť pôžičku celkovo cca 1750 študentom.
V prípade navýšenia finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov zo zdrojov štátneho rozpočtu aj z úverových zdrojov o cca 3,5 mil. eur ročne, by bolo možné poskytnúť pôžičku celkovo cca 2600 študentom.
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
Z dostupných údajov nie je možné presne uviesť priemerný rast ani pokles výdavkov alebo príjmov v ani jednej skupine, pretože fond nespracúva údaje o celkovej finančnej situácii klienta a jeho rodiny a potenciálnych žiadateľov a ich rodín, ktoré významne ovplyvňujú príjmy a výdavky domácností.
Presné vyčíslenie počtu študentov a pedagógov, ktorým by mohla byť v budúcnosti poskytnutá pôžička závisí od výšky finančných prostriedkov získaných zo zdrojov štátneho rozpočtu a prípadných úverových zdrojov a ich rozdelenia medzi študentov a pedagógov podľa podmienok stanovených inštitúciou poskytujúcou finančné prostriedky.
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
bezpredmetné
3
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Získanie peňazí formou pôžičky za oveľa priaznivejších podmienok ako ponúkajú komerčné bankové a nebankové inštitúcie (nižšia úroková sadzba oproti priemernej úrokovej miere 4,1% u bánk, možnosť odkladov splácania pri sociálnych udalostiach, odklad splátok z dôvodu štúdia na vysokej škole nižšie zaťaženie poplatkami počas trvania zmluvného vzťahu).
Potenciálne významný vplyv má na tri skupiny:
1.mladých ľudí medzi 18 a 25 rokom veku, ktorí sú študentmi vysokých škôl alebo uvažujú o štúdiu na vysokej škole.
Počet potenciálnych žiadateľov o pôžičku je: 122 569 k 1. 7. 2016. Údaj zahŕňa aj zahraničných študentov, ktorí nespĺňajú kritérium na poskytnutie pôžičky podľa § 10 ods. 2 zákona a nezahŕňa oprávnených žiadateľov o pôžičku študujúcich v zahraničí.
2.pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve;
počet potenciálnych žiadateľov o pôžičku je: 89 701 k 31. 3. 2016.
3.vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl do 35 rokov veku;
počet potenciálnych žiadateľov o pôžičku do 35 rokov veku je cca 3 000 k 30. 6. 2016.
Vplyvom sa rozumie:
zachovanie ponuky výhodne úročených pôžičiek pre skupiny 1. až 3 v dlhodobom horizonte.
získanie prístupu k výhodne úročeným pôžičkám pre novú skupinu
v prípade nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie všetkých pôžičiek pre študentov pri splnení rovnakého počtu kritérií budú zvýhodnení študenti - žiadatelia s priznaným sociálnym štipendiom alebo v hmotnej núdzi a študenti so špecifickými potrebami.
v prípade nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie všetkých pôžičiek pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov do 35 rokov pri splnení rovnakého počtu kritérií budú zvýhodnení žiadatelia so statusom osamelého zamestnanca.
Ak dlžník fondu stratí zamestnanie a je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, po písomnom požiadaní môže počas jedného roka platiť len úroky z istiny.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
4
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh pozitívne diskriminuje tú časť zamestnancov vysokých škôl, ktorú je vzhľadom na jej kvalifikáciu a vek potrebné udržať vo vysokom školstve, aby mohlo dlhodobo napĺňať svoje poslanie zakotvené v § 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Návrh nemá vplyv na rovnosť žien a mužov.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Návrh nevedie k vzniku nových pracovných miest.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Návrh nevedie k zániku existujúcich pracovných miest.
5
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Vplyv je marginálny.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Vplyv je marginálny.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Návrh nemá žiadne špecifické negatívne dôsledky.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Návrh môže potenciálne pozitívne ovplyvniť vekovú skupinu zamestnancov vysokých škôl od skončenia štúdia do 35 rokov veku tým, že poskytnutie výhodnejšej než trhovej pôžičky môže pozitívne ovplyvniť rozhodnutie dotknutej skupiny, či zostanú pracovať na vysokých školách.