Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 2.8.2016Ukončenie: 5.8.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
08.08.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
14.09.2016
2. Definícia problému
1. Nedostatok finančných prostriedkov, ktorý sa prejavuje aj tým, že fond dokázal v akademických/školských rokoch 2013/2014 a 2014/2015 uspokojiť len necelých 60% žiadateľov a ktorý je ovplyvnený:- dlhodobým neúmerný pokles výnosov štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou, podľa ktorých sa stanovuje výška úročenia poskytovaných pôžičiek,- zákazom zhodnocovania voľných finančných prostriedkov fondu v komerčných bankách,- nemožnosťou od júna 2013 vyberať poplatky za vedenie a správu pôžičkových účtov,- objemom prostriedkov, o ktoré sa každoročne znižuje nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom,- dĺžkou odkladu splátok pôžičiek najmä v prípade študentov, čo sa prejavuje odloženou návratnosťou finančných prostriedkov poskytnutých študentom v priemere o cca 3,5 roka,- nedostatočnou možnosťou alternatívneho viaczdrojového financovania.2. Úprava podmienok poskytovania pôžičiek v záujme zohľadnenia sociálnej situácie potenciálnych žiadateľov o pôžičku.3. Podpora novej skupiny žiadateľov - mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov do 35 rokov, čo prispeje k ich zotrvaniu na vysokých školách.4. Odbúranie administratívnej záťaže a skrátenie dĺžky trvania procesu pri schvaľovaní a správe pôžičiek.
3. Ciele a výsledný stav
Udržateľnosť hlavnej činnosti fondu, ktorým je poskytovanie pôžičiek prostredníctvom zvýšenia úrokovej miery pôžičiek a reálnej možnosti viaczdrojového krytia výdavkov na poskytovanie pôžičiek.Rozšírenie možnosti poskytovania pôžičiek vybraným skupinám žiadateľov - vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a umeleckým pracovníkom do 35 rokov.
4. Dotknuté subjekty
Priamo dotknutí – klienti fondu, tri skupiny: 1. študenti vysokých škôl vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, 2. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, 3. vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a umeleckí pracovníci na vysokej škole do 35 rokov veku.Nepriamo dotknutí – 1. potenciálni klienti fondu, teda žiadatelia o pôžičku, 2. ručitelia klientov fondu.
5. Alternatívne riešenia
Riešenie nedostatku finančných prostriedkov pri zvýšení úrokovej miery (nulový variant) a pri zvýšení úrokovej miery v kombinácii výlučne s poskytnutím dotácie zo štátneho rozpočtu (variant A) a výlučne s prijatím úveru z
banky (variant B).
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Niebezpredmetné
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
---
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Viliam Bokol, odbor legislatívy a aproximácie práva, viliam.bokol@minedu.sk, 02/59374412
12. Zdroje
Úroková miera ECB, dostupná na http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/menova-a-bankova-statistika/statistika-dlhodobych-urokovych-sadzieb.Štatistické údaje MŠVVaŠ SR z Centrálneho registra vysokých škôl.Výročné správy Fondu na podporu vzdelávania za roky 2013 až 2015 dostupné na www.fnpv.sk.Štatistické údaje oddelenia štatistiky a služieb Centra vedecko-technických informácií.Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie ku materiálu, ktorý bol predložený na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:K analýze sociálnych vplyvovKomisia žiada odstrániť text uvedený v prvých dvoch riadkoch tabuľky v časti 4.1 analýzy, vzhľadom na to, že uvedené sa netýka hospodárenia ale prístupu k výhodnejším pôžičkám a preto spadá do časti 4.2 analýzy.Predkladateľ pripomienku akceptuje.V časti 4.1, popis negatívneho vplyvu na hospodárenie domácností je potrebné uviesť negatívny vplyv zmeny úrokovej sadzby pôžičiek pre pôžičky poskytnuté podľa novelizovaného zákona (pokiaľ by nedošlo k zmenám ukazovateľov, tak úroková miera sa zvýši z 0,89 % na 3 %, teda o 2,11 percentuálneho bodu) a negatívny vplyv spojený so zrušením ďalšieho znižovania istiny podľa novelizačného bodu 12. Vzhľadom na to, že sa posudzuje len vplyv novelizácie, nie celého zákona, pôvodný text žiada Komisia odstrániť a v zozname negatívne ovplyvnených skupín ponechať len pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, ktorí si v budúcnosti požičajú od Fondu na podporu vzdelávania. Predkladateľ pripomienku akceptuje.V časti 4.1 popis pozitívneho vplyvu, je potrebné doplniť informáciu o zmene zníženia istiny po 5 rokoch výkonu pedagogickej činnosti od poskytnutia pôžičky z 2 % na 3 % a započítavanie trvania materskej a rodičovskej dovolenky do tohto času a informáciu o tom, že pokiaľ dlžník fondu prestane vykonávať pedagogickú činnosť po 5 rokoch od poskytnutia pôžičky, úroková miera sa nebude zvyšovať; je potrebné popísať ovplyvnené skupiny. Predkladateľ pripomienku akceptuje.Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné v časti kvantifikácia ponechať len informáciu o skupine študentov a pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, uvedené informácie Komisia odporúča nahradiť odhadom počtu nových pôžičiek pre tieto skupiny pre budúce roky, resp. počet pôžičiek v poslednom dostupnom roku.Predkladateľ pripomienku akceptuje.V časti 4.2 je potrebné uviesť pozitívny vplyv na prístup k výhodnejším než trhovým pôžičkám pre novú skupinu vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov vysokých škôl do 35 rokov s III. stupňom VŠ vzdelania a veľkosť tejto skupiny. Ďalej je potrebné uviesť, že v prípade že dlžník fondu stratí zamestnanie a je evidovaný na úrade práce ako UoZ, po písomnom požiadaní môže počas šiestich mesiacov platiť len úroky z istiny.Predkladateľ pripomienku akceptuje.V časti 4.2, zraniteľné skupiny je potrebné doplniť informáciu o tom, že v prípade nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie všetkých pôžičiek pre študentov pri splnení rovnakého počtu kritérií budú zvýhodnení študenti - žiadatelia s priznaným sociálnym štipendiom alebo v hmotnej núdzi a študenti so špecifickými potrebami; v prípade nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie všetkých pôžičiek pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a VŠ učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov VŠ do 35 rokov s III. stupňom VŠ vzdelania pri splnení rovnakého počtu kritérií budú zvýhodnení žiadatelia so statusom osamelého zamestnanca. Predkladateľ pripomienku akceptuje.V časti 4.4, v poslednom riadku je potrebné doplniť spôsob, akým návrh dotknutú skupinu zamestnancov ovplyvní – poskytnutie výhodnejšej než trhovej pôžičky môže pozitívne ovplyvniť rozhodnutie dotknutej skupiny, či zostanú pracovať na vysokých školách.Predkladateľ pripomienku akceptuje.