B. OSOBITNÁ ČASŤ
K čl. I
K bodu 1
Dopĺňa sa kompetencia rady fondu v súvislosti s navrhovanou úpravou § 8 zákona.
K bodu 2
Odstraňuje sa povinnosť upravovať podrobnosti o odpustení dlhu alebo jeho časti vo vnútornom predpise, pretože takáto úprava je pri rozhodovaní rady fondu z vecného aj procesného hľadiska nadbytočná.
K bodu 3
Výslovne sa ako nové zdroje fondu dopĺňajú úvery od bánk a medzinárodných inštitúcií. V odsekoch 2 6 sa špecifikujú podmienky, za ktorých fond môže uzavrieť zmluvu o úvere alebo prijať dotáciu zo štátneho rozpočtu. Úroveň nastavenia podmienok reflektuje zaradenie fondu medzi subjekty verejnej správy od 1. 1. 2015.
K bodu 4
Doplnenie účelov použitia prostriedkov fondu súvisí so spresnením a doplnením zdrojov financovania hlavnej činnosti fondu v navrhovanom znení § 8 ods. 1 písm. f) a h), s možnosťou reálnej aplikácie ustanovenia § 9 ods. 8 zákona.
K bodu 5
V prípade prijatých úverov z bánk, pobočiek zahraničných bánk a medzinárodných inštitúcií je potrebné riešiť situáciu, že súčasťou podmienok poskytnutia úveru môže byť vedenie úverového účtu v inej banke ako je Štátna pokladnica.
K bodu 6
Ustanovenie § 10 ods. 2, ktoré sa v praxi aplikovalo ako podmienka trvalého pobytu študenta, ktorý je občanom Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky, sa upravuje z dôvodu rozporu s čl. 20 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako to vyplýva z judikátov Súdneho dvora Európskej únie, napr. rozsudku vo veci C 220/12 Andreas Ingemar Thiele Meneses proti Region Hannover.
K bodu 7
Z poznatkov aplikačnej praxe vyplýva potreba rozšíriť prednostné kritériá pri zoraďovaní študentov - žiadateľov o pôžičku a upraviť ich záväzné poradie. Prednostné kritériá boli rozšírené o kritériá odrážajúce niektoré frekventované sociálne situácie žiadateľov o pôžičku. Úpravou záväzného poradia sa znížil význam formálnych kritérií.
Pri posudzovaní prednostného kritéria dosiahnutia lepších študijných výsledkov sa z aplikačných dôvodov u študentov v prvom roku štúdia na vysokej škole spresňuje, hodnotenie ktorej časti maturitnej skúšky je relevantné pre posúdenie splnenia tohto kritéria.
Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií pred váhou jednotlivého kritéria na základe jeho poradia v ustanovení odseku 3. Poradie kritérií bude mať význam len pri nedostatku finančných prostriedkov a súčasnej rovnosti počtu splnených kritérií.
Určenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre študentov reflektuje požiadavku študentov, aby boli pôžičky vyplácané v skoršom termíne a mohli byť použité aj na úhradu školného. Podávanie žiadostí o pôžičku v dvoch termínoch umožní zároveň skrátiť dobu posudzovania doručených žiadostí o pôžičku. Umožňuje sa vzhľadom na krátky časový odstup medzi oboma termínmi, aby sa neschválená žiadosť podaná v skoršom termíne posudzovala opätovne so žiadosťami podanými v druhom termíne.
Ako prednostné kritériá sa z doterajšej právnej úpravy ponechávajú poberanie sociálneho štipendia, a tzv. špecifické potreby zdravotne znevýhodneného študenta. Kritérium hmotnej núdze, lepších študijných výsledkov a pôvod z viacdetnej rodiny sa precizujú na základe požiadaviek praxe. Kritérium, ktoré spočívalo len v statuse nezaopatreného dieťaťa sa vypúšťa. Prehodnotilo sa zároveň poradie týchto kritérií aj vzhľadom na uplatnenie nových kritérií.
Kritérium pod písmenom a) rieši zo sociálneho hľadiska najzraniteľnejšiu skupinu študentov v hmotnej núdzi, u ktorých z tohto titulu možno objektívne predpokladať zvýšený záujem o poskytnutie pôžičky. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi sa pomoc v hmotnej núdzi poskytuje domácnosti, ktorú tvoria spoločne posudzované fyzické osoby, t. j. príjemca pomoci v hmotnej núdzi a ďalšie s ním spoločne posudzované osoby. Kritérium písmena a) zohľadňuje každého študenta, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a nie len študenta, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi z titulu príjemcu predmetnej pomoci.
Kritérium pod písmenom b) zohľadňuje osoby, ktoré sa považujú za nezaopatrené deti podľa § 9 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bez ohľadu na to, či spĺňajú nárok na priznanie sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.
Novou skupinou uprednostnených žiadateľov; podľa písmena d) aj nezaopatrené deti po skončení ústavnej starostlivosti v detskom domove a reedukačnom centre, alebo napr. v domove
sociálnych služieb podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008. Ide vo väčšine prípadov o znevýhodnenú skupinu osôb s nízkym ekonomickým zázemím. Poskytnutie pôžičky im môže významne prispieť k úhrade nákladov spojených so štúdiom počas ich štúdia na vysokej škole a dopomôcť im tak k úspešnému ukončeniu štúdia, ktoré je významným predpokladom k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce.
Podľa písmena f) sa zvýhodňuje rodič s nezaopatreným dieťaťom, ktorý môže mať reálny nájsť si prácu popri štúdiu za účelom úhrady nákladov spojených so štúdiom a problém získať pôžičku v komerčnej sfére.
V písmene g) sa zohľadňuje sociálne postavenie študentov - poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie bez ohľadu na to, či ide o zaopatrené deti. Poberatelia vzhľadom na činnosť, ktorú vykonávajú značne znevýhodnenou skupinou pri návrate a uplatnení sa na trhu práce. Zvýšenie dostupnosti poskytnutia pôžičky tejto skupine poberateľov môže uľahčiť ich prístup k vzdelaniu (zvýšeniu kvalifikácie) a následne zlepšiť uplatnenie na trhu práce.
K bodu 8
Zavádza sa maximálna dĺžka odkladu splátok počas trvania štúdia na vysokej škole z dôvodu návratnosti finančných prostriedkov bez ohľadu na prípady prekračovania jeho štandardnej dĺžky.
K bodu 9
Rozširuje sa okruh pedagógov žiadateľov o pôžičku podľa § 14 zákona o sociálnu skupinu osôb do 35 rokov, ktorí vysokoškolskí učitelia a mladí výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci, ktorí pôsobia na vysokých školách.
K bodu 10
Z poznatkov aplikačnej praxe vyplýva potreba rozšíriť prednostné kritériá pri zoraďovaní pedagógov - žiadateľov o pôžičku a upraviť ich záväzné poradie. Medzi prednostné kritériá boli zaradené dve nové kritériá, pričom návrh zohľadňuje v jednom kritériu sociálnu situáciu tzv. samoživiteľov, najmä slobodných matiek, ktoré tvoria veľkú časť žiadateľov o pôžičku. Úpravou záväzného poradia sa znížil význam formálnych kritérií. Zároveň sa zreálnila možnosť získať pôžičku pre pedagógov aj pre doktorandov, ktorí vzhľadom na predchádzajúce nastavenie kritérií mali minimálnu šancu pôžičku získať.
Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií pred váhou jednotlivého kritéria na základe jeho poradia podľa odseku 4. Poradie kritérií bude mať význam len pri nedostatku finančných prostriedkov a súčasnej rovnosti počtu splnených kritérií.
Stanovenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov reflektuje požiadavku pedagógov umožniť podávanie žiadostí o pôžičku priebežne počas celého roka.
Tým sa pedagógom umožňuje žiadať o pôžičku v čase, keď finančné prostriedky reálne potrebujú, skracuje sa doba posudzovania doručených žiadostí o pôžičku a znižuje sa zaťaženie pedagógov spojené so začiatkom školského roka. Taktiež sa znižuje aj administratívne zaťaženie zamestnancov fondu vo vzťahu k nárazovému spracovávaniu veľkého počtu žiadostí o pôžičku.
K bodu 11
Ide o terminologickú a jazykovú úpravu v nadväznosti na zavedenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov.
K bodu 12
Ide o určenie maximálnej výšky poslednej pôžičky klientom, ktorým fond poskytol pôžičku na základe predchádzajúcich zmlúv. Zároveň sa odstraňuje aplikačný problém pri zisťovaní čistého funkčného platu.
K bodu 13
Upravuje sa frekvencia zníženia nesplatenej istiny pôžičky tzv. odpis na jednorazový benefit. Zároveň sa ustanovuje sadzba jednorazového zníženia tak, aby predstavovala reálne vyššiu sumu ako je suma prvého zníženia podľa súčasného znenia § 16 ods. 3.
K bodu 14
Zmena v úprave odpisu podľa § 16 ods. 3 bude čiastočne kompenzovaná započítaním materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na tento benefit.
K bodu 15
Doterajšia zákonná sankcia v podobe zvýšenia úročenia poskytnutej pôžičky v prípade, že dlžník fondu prestal byť pedagógom, sa bude uplatňovať len do zníženia nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 3, na rozdiel od doterajšej povinnosti uplatňovať túto sankciu do času splatenia pôžičky, teda v niektorých prípadoch až do pätnástich rokov od poskytnutia pôžičky.
K bodu 16
Ide o terminologickú a jazykovú úpravu.
K bodu 17
V súlade s praktickými potrebami súvisiacimi s procesom poskytovania pôžičiek sa výslovne určuje, že pravidlá na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o pôžičku upraví rada fondu vnútorným predpisom fondu. Konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek pre príslušný termín
na doručenie žiadostí o pôžičku určí rada fondu uznesením pred termínom na podávanie žiadostí o pôžičku aj v závislosti od finančných možností. Rozširuje sa okruh podmienok, ktoré musia byť schválené radou fondu.
Dĺžky lehôt spojené s uzavretím zmluvy o pôžičke sa prispôsobujú aplikačnej praxi a zavedeniu viacerých termínov na podanie žiadostí o pôžičku. Návrhom sa upravujú podmienky spôsobilosti ručiteľa.
Mení sa spôsob určenia úrokovej sadzby z dôvodu udržateľnosti hlavnej činnosti fondu vzhľadom na dlhodobý neúmerný pokles výnosov desaťročných štátnych dlhopisov. Výška ročného úroku sa naviaže na dlhodobo stabilnú základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky a strop úrokovej miery sa ponechá, ale znižuje sa o pol percentuálneho bodu.
Pri podaní dvoch žiadostí o pôžičku na základe existencie súbehu splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky podľa § 10 aj § 14 sa stanovuje, že takémuto žiadateľovi môže byť poskytnutý len jeden druh pôžičky a to na základe jeho voľby.
Dlžníkovi fondu sa počas zaradenia do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie po dobu najviac dvanástich mesiacov umožňuje splácať len úroky z istiny. Predlžujú sa lehoty na oznámenie sociálnych udalostí, ktoré dlžníka oprávňujú splácať len úroky z istiny.
V § 17 ods. 9 sa u ručiteľa vypúšťa podmienka trvalého pobytu v Slovenskej republike, ktorá bola v rozpore so slobodou voľného pohybu a s právom usadiť sa, ako jednou zo základných slobôd Európskej únie.
K bodu 18
Z aplikačnej praxe vyplýva, že viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala v žiadosti o pôžičku údaje o mieste narodenia a rodnom priezvisku. Predmetné údaje pritom nemajú vplyv na schválenie pôžičky alebo uzatvorenie zmluvy o pôžičke a preto sa navrhujú vypustiť.
K bodu 19
Úprava nadväzuje na úpravu § 18 odsek 1. Údaj o mieste narodenia bol problematicky zistiteľný, keďže viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala tento údaj na žiadosti o pôžičku, čo fondu spôsobovalo problémy pri vypracovaní zmluvy o pôžičke.
K bodu 20
Úprava nadväzuje na úpravu § 18 ods. 1. Údaj o mieste narodenia bol problematicky zistiteľný, keďže viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala tento údaj na žiadosti o pôžičku. Fond nemôže disponovať informáciou o identifikátore fyzickej osoby, ktorý jej bol pridelený
v centrálnom registri, keďže ide o register prevádzkovaný ministerstvom, nie fondom. Preto sa navrhuje vypustiť aj tento údaj.
K bodu 21
Ustanovenie § 17 ods. 15 zákona sa systematicky zaraďuje do iného paragrafu spoločných ustanovení, pretože ustanovenia § 17 sa týkajú len pôžičiek.
K bodu 22
V § 23b ods. 1 sa zavádza prechodné ustanovenie vo vzťahu k zmluvám o pôžičkách uzavretých pred účinnosťou návrhu novely zákona, ktoré sa budú spravovať ustanoveniami zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016.
Prechodné ustanovenie v § 23b ods. 2 reflektuje nasledovnú skutočnosť:
Podľa praxe fondu v prípade, ak sa nepodarí uzavrieť zmluvy so všetkými žiadateľmi, ktorým bola pôžička schválená, zostávajú fondu voľné alokované prostriedky, ktoré fond poskytne tým žiadateľom o pôžičku, ktorým rada pôvodne neschválila pôžičku len z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov. Dodatočne sa teda zasielajú zmluvy ďalším žiadateľom v poradí, pričom k uzavretiu zmlúv dôjde v marci alebo apríli 2017, teda po nadobudnutí účinnosti zákona. Úroková miera poskytnutých pôžičiek sa po nadobudnutí činnosti zákona určovať na základe základnej sadzby ECB platnej ku dňu zverejnenia informácií podľa § 17 ods. 2, teda určovala by sa podľa nového znenia § 17 ods. 10. Bolo by nespravodlivé voči žiadateľom uplatňovať podmienky, ktoré im neboli a vzhľadom na neexistenciu schváleného zákona ani nemohli byť oznámené vo výzve na predkladanie žiadostí v júli 2016. Preto sa navrhuje, aby sa pôžičky úročili podľa pôvodnej sadzby, ktorá je pre žiadateľov zároveň výhodnejšia. V rámci jednej výzvy by v opačnom prípade boli neodôvodnené rozdiely medzi žiadateľmi.
V prechodnom ustanovení § 23b ods. 3 sa vzhľadom na nevyhnutnú prípravu súvisiacu s úpravou podmienok poskytovania pôžičiek pre pedagógov ako prvý termín na podanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov v roku 2017 navrhuje 30. jún 2017.
K čl. II
V nadväznosti na nové zdroje financovania hlavnej činnosti fondu podľa § 8 ods. 1 písm. h) sa vyžaduje výslovné zakotvenie možnosti fondu ako subjektu verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov prijímať úvery s predchádzajúcim súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.
K čl. III
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona na 1. január 2017 v súlade s potrebou zabezpečiť poskytovanie pôžičiek podľa nových podmienok v dostatočnom predstihu pred zverejnením oznamov o možnosti predkladať žiadosti o pôžičky na začiatku druhého polroka.
V Bratislave 21. septembra 2016
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Plavčan, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky