DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) bol zriadený 1. 1. 2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Fond bol zriadený ako neštátny účelový fond plniaci úlohy vo verejnom záujme. Fond poskytuje zvýhodnene úročené pôžičky pre vybrané cieľové skupiny študentov vysokých škôl vo všetkých stupňoch štúdia a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fond poskytol od svojho vzniku v januári roku 2013 takmer 6 000 pôžičiek študentom a pedagógom.
Základným problémom fondu pri poskytovaní pôžičiek je však nedostatok finančných prostriedkov, čo sa prejavuje aj tým, že fond dokázal v akademických/školských rokoch 2013/2014 až 2015/2016 uspokojiť len necelých 60% žiadateľov. Nedostatok finančných prostriedkov negatívne ovplyvňujú:
-dlhodobý neúmerný pokles výnosov štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou, podľa ktorých sa ustanovuje výška úročenia poskytovaných pôžičiek,
-zákaz zhodnocovania voľných finančných prostriedkov fondu v komerčných bankách,
-nemožnosť od júna 2013 vyberať poplatky za vedenie a správu pôžičkových účtov,
-objem prostriedkov, o ktoré sa každoročne znižuje nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom a
-dĺžka odkladu splátok pôžičiek najmä v prípade študentov, čo sa prejavuje odloženou návratnosťou finančných prostriedkov poskytnutých študentom v priemere o cca 3,5 roka.
Od roku 2012 do roku 2016 poklesol priemerný výnos štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou z 4,57% p. a. na 0,89 % p. a. s výhľadom ďalšieho poklesu v roku 2017. (zdroj:
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/menova-a-bankova-statistika/statistika-dlhodobych-
urokovych-sadzieb
, online). Pri ponechaní súčasného nastavenia úrokovej miery
a nedofinancovaní fondu zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, bude pokračovať pokles počtu podporených žiadateľov o pôžičku na maximálne cca 1 300 ročne (spolu študentov aj pedagógov), čo predstavuje pokles viac ako 40% oproti akademickému / školskému roku 2014/2015. Návrh zákona preto upravuje spôsob výpočtu úrokovej sadzby poskytovaných pôžičiek naviazaním na dlhodobo stabilnú základnú úrokovú mieru ustanovenú Európskou centrálnou bankou, pričom výška úrokovej miery ostane aj naďalej výrazne nižšia ako úročenie porovnateľných spotrebných úverov v komerčných bankách a jej maximálna výška sa znižuje na 4 % p. a.
Za významný zdroj udržateľnosti hlavnej činnosti fondu treba považovať možnosť získať dotáciu zo štátneho rozpočtu, preto sa v návrhu precizujú podmienky jej poskytnutia určuje sa zdroj
dotácie, ktorým je rozpočtová kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a účel dotácie, ktorým môže byť len poskytovanie pôžičiek.
Zároveň sa umožňuje fondu prijímať pôžičky a úvery z medzinárodných finančných inštitúcií (napr. EIB, CEB), ktorých je Slovenská republika členom a komerčných bánk za presne určených podmienok.
Uvažovať s udržateľnosťou činnosti fondu a následne s využitím dotácie, úveru alebo ich kombinácie je možné len v prípade zákonnej úpravy výšky úrokovej sadzby pôžičiek. Efektívna realizácia zdroja financovania, ktorým je úver, alebo kombinácie štátnej dotácie a úveru je možná len v prípade, že úročenie pôžičiek poskytovaných fondom bude minimálne o 1% vyššie ako úročenie úveru.
Upravuje sa aj maximálna suma, o ktorú sa znižuje nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom po odpracovaní piatich rokov v rezorte školstva. Zníženie istiny sa navrhuje oproti doterajšiemu stavu len ako jednorazové.
Najčastejšími požiadavkami a odporúčaniami klientov fondu a potenciálnych žiadateľov o pôžičku vo vzťahu k podmienkam poskytovania pôžičiek bolo zvýšenie počtu termínov na podanie žiadostí o pôžičku, prehodnotenie, doplnenie a úprava poradia prednostných kritérií na posudzovanie predložených žiadostí o pôžičku v prípade, ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičky všetkým žiadateľom o pôžičku, ako aj zrýchlenie doby posudzovania predložených žiadostí o pôžičku. Nová úprava podmienok poskytovania pôžičiek vychádza preto z návrhov a požiadaviek súčasných aj potenciálnych žiadateľov o pôžičku, komunikovaných prostredníctvom dotazníkovej kampane, sociálnej siete, osobných stretnutí, telefonických podnetov a cez webové sídlo fondu.
Návrh novely zároveň pomôže zlepšiť sociálnu situáciu doteraz neoprávnenej skupine žiadateľov - mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov do 35 rokov.
Predložený návrh zákona tiež odstraňuje problémy pri aplikácii niektorých ustanovení zákona pri preukazovaní niektorých skutočností žiadateľmi a klientmi fondu a spracúvaní poskytnutých údajov.
Návrh predpokladá pozitívne sociálne vplyvy aj negatívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na služby pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu.
Návrh materiálu je v súlade s Ústavou SR, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s nálezmi Ústavného súdu SR.