1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2016,
ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)oprávneným nákladom nevyhnutný výdavok alebo náklad súvisiaci so športovými aktivitami, zaznamenaný v účtovnej evidencii športovej organizácie, identifikovateľný, overiteľný a podložený originálmi účtovných dokladov; oprávnený náklad nemožno určiť paušálnou sumou, ak táto vyhláška v § ... neustanovuje inak,
b)neoprávneným nákladom
1.náklad alebo výdavok použitý v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a predpismi športovej organizácie alebo
2.náklad alebo výdavok, ktorý nesúvisí s vykonávanou športovou činnosťou alebo ktorý bol nesprávne alebo chybne vyúčtované,
c)športom mládeže ...
§ 2
Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu
(1)Výdavky na správu a prevádzku výdavky spojené so všeobecnou prevádzkou, najmä náklady na
a)nájomné,
b)energie,
c)poštové služby,
d)telekomunikačné služby,
e)nákup výpočtovej techniky,
f)nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb,
g)opravu a údržbu kancelárskych a
h)nájom skladových priestorov, skladového zariadenia, výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky,
i)nákup softvéru a príslušné licencie,
2
j)prevádzku a údržbu motorových vozidiel, najmä
1.povinné zmluvné poistenie,
2.havarijné poistenie,
3.nákup pohonných hmôt,
4.diaľničné známky,
k)bankové poplatky,
l)poplatky organizáciám so sídlom na území Slovenskej republiky, najmä členské,
m)ekonomické služby a administratívne služby
n)právne služby,
o)výdavky súvisiace so zamestnancami organizácie, najmä zabezpečenie stravovacích poukážok,
p)výdavky spojené so zasadnutiami orgánov a komisií na území Slovenskej republiky a so služobnými cestami zamestnancov alebo funkcionárov športovej organizácie, najmä výdavky na cestovné, výdavky za ubytovanie a stravné,
q)činnosť orgánov športovej organizácie,
r)propagáciu športovej organizácie,
s)prevádzku hospodársko-správnych pracovísk športovej organizácie a ich zamestnancov,
t)na vytvorenie a prevádzku webového sídla športovej organizácie a
u)iné služby.
(2)Pri nájme priestorov, kúpe spotrebného tovaru, úhrade telekomunikačných služieb, úhrade energií a podobne oprávnenými nákladmi len náklady priamo vynaložené na realizáciu športových činností. Ak športová organizácia využíva len časť vlastných priestorov alebo prenajatých priestorov, do prevádzkových nákladov môže zahrnúť len pomernú výšku nákladov na energie, údržbu a podobne pripadajúcu na zamestnancov.
§ 3
Oprávnené náklady na športovú činnosť
(1)Za oprávnené výdavky na športovú činnosť sa považujú najmä výdavky na
a)účasť športových reprezentantov na medzinárodných súťažiach,
b)zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov, najmä na
1.tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
2.pitný režim a doplnky výživy,
3.zdravotné poistenie,
4.funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
5.diagnostiku,
6.regeneráciu a rehabilitáciu,
7.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
8.osobné výdavky trénerov
9.ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,
c)zabezpečenie športovej prípravy talentovaných športovcov, najmä na (tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia v SR, prípravné stretnutia a súťaže v zahraničí a pod.),
1.tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
3
2.pitný režim a doplnky výživy,
3.zdravotné poistenie,
4.funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
5.diagnostiku,
6.regeneráciu a rehabilitáciu,
7.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
8.osobné výdavky trénerov
9.ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,
d)organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít,
e)spojené s organizovaním súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít v oblasti športu mládeže, najmä na
1.ubytovanie,
2.stravu,
3.dopravu,
4.nájom priestorov, zariadení a techniky,
5.osobné výdavky rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí
f)organizovanie majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetového pohára a európskeho pohára a kvalifikácie na ne a organizovanie tradičných športových podujatí aspoň celoštátneho významu, najmä na
1.ubytovanie,
2.stravu,
3.dopravu,
4.nájom priestorov, zariadení a techniky,
5.dopingovú kontrolu,
6.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
7.účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,
8.osobné výdavky rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí
g)vzdelávanie športových odborníkov,
h)poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,
i)školenia a semináre,
j)vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,
k)dopingovú kontrolu,
l)športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
m)organizovanie súťaží olympijských nádejí na území Slovenskej republiky,
n)vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a zvyšujú jeho úroveň na území Slovenskej republiky, najmä
1.kongresy, konferencie a odborné semináre,
2.uchovávanie a propagácia historických materiálov a hodnôt v športe,
3.materiálové výdavky športovcov a jeho sprievodného personálu, spojené so zabezpečením komplexnej prípravy športovcov na súťaže okrem majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy,
o)zabezpečenie športovej prípravy, najmä na
1.tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
2.pitný režim a doplnky výživy,
4
3.zdravotné poistenie,
4.funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
5.diagnostiku,
6.regeneráciu a rehabilitáciu,
7.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
8.dopingovú kontrolu,
9.zabezpečenie sparingpartnera,
10.nákup cien pre športovcov,
11.poštové služby a telekomunikačné služby,
12.poistenie,
13.poplatok za organizovanie podujatia
14.propagáciu,
15.tlmočnícke a prekladateľské služby,
16.technické zabezpečenie,
17.zdravotnú službu, strážnu službu a iné služby.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
minister