Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 2.8.2016Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
8.8.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
21. 9. 2016
2. Definícia problému
V praxi nastávali v praxi problémy pri aplikácii zákona č. 440/2015 Z. z., ktoré sú navrhovanou novelou odstránené.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom novely je zjednotiť povinnosti jednotlivých subjektov vykonávajúcich športovú činnosť bez ohľadu na ich právnu formu, spresnenie spôsobov možností vykonávania športovej činností športovými odborníkmi a zadefinovanie účelu financovania športu. Výsledný stav je v zadefinovaní povinností športových organizácií a stanovenie pravidiel spolupráce medzi národnými športovými zväzmi a štátom.
4. Dotknuté subjekty
Športové organizácie, športovci, športoví odborníci.
5. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * NieVyhláška, ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu [podľa nového § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z.]
7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Novela zákona ustanovuje nový správny delikt v § 95 ods. 1 písm. p), ktorého ak sa dopustí športová organizácia možno uložiť pokutu vo výške 300 € do 30 000 € - Nakoľko neexistujú hodnoty výskytu tohto správneho deliktu, nie je možné kvantifikovať vplyvy na príjmy rozpočtu verejnej správy.
11. Kontakt na spracovateľa
Žaneta Surmajová, riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, zaneta.surmajova@minedu.skAlica Fisterová, hlavný kontrolór športu, alica.fisterova@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK