1
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá novela zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu v Slovenskej republike de iure aj de facto slobodne pôsobiť, pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku.
Registráciou získava náboženský subjekt značné množstvo výhod, ako je najmä možnosť žiadať štát o finančné príspevky na platové náležitosti svojich duchovných a cirkevných ústredí, na prevádzku cirkevných škôl, vyučovanie náboženstva na štátnych školách a preto štát legitímne právo určiť registračné podmienky, ktoré spĺňajú tie náboženské subjekty, ktorých vieru vyznáva nie zanedbateľný počet občanov SR. Ako však bolo uvedené registračné podmienky neznamenajú obmedzenie náboženskej slobody, pretože základné ľudské práva majú v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami SR zaručené všetkým bez rozdielu.
Cieľom predloženého návrhu zákona je eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie získania finančných príspevkov od štátu.
Predložený návrh zákona v nadväznosti na sledovaný cieľ vo svojich ustanoveniach zvyšuje pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet plnoletých členov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 členov na 50 000 členov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv a ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
3
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 11)
Navrhuje sa zvýšenie minimálneho počtu plnoletých členov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 členov na 50 000 členov (ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky), ktorých počet je nevyhnutné preukázať pri podaní návrhu na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
K bodu 2 (§ 12 písm. d))
Navrhuje sa pri jednej z obligatórnych náležitostí návrhu na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a to v prípade čestného vyhlásenia podľa § 12 písm. d) zákona - zvýšenie minimálneho počtu plnoletých členov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 členov na 50 000 členov (ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a občanmi Slovenskej republiky).
K bodu 3 (§ 23)
Zavádza sa prechodné ustanovenie zákona, ktoré vychádza z logiky, že v prebiehajúcich konaniach podľa tohto zákona sa a priori uplatnia doterajšie právne predpisy. Všeobecne sa týmto vychádza z prísneho dodržania ústavných princípov zákazu retroaktivity.
K čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. január 2017.
4
Doložka
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv, ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona – je upravený v práve Európskej únie
a) v primárnom práve – čl. 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Nakoľko problematika tohto návrhu zákona patrí do výlučnej kompetencie členských
štátov, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.