NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., zákona č. 201/2007 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
2. V § 12 písm. d) sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
3. Za § 22 sa vkladá § 23, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Konania o registrácii cirkví alebo náboženských spoločností začaté do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.