1
SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky
(Text s významom pre EHP)
(Návrh )
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Člá-nok
(Č, O, V, P)
Text
Spô-sob
transpozície
Číslo
Člá-Člá-noknok (Č,(Č, §,§, O,O, V,V, P)P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Článok 1
Príloha VI k smernici 2007/59/ES sa mení podľa prílohy k tejto smernici.
n.a.
Č: 2
Článok 2
Rušňovodiči, ktorí získali alebo získajú preukaz v súlade so smernicou 2007/59/ES pred 1. júlom 2016, sa považujú za rušňovodičov, ktorí spĺňajú jej ustanovenia.
N
1. Za § 46d sa vkladá § 46e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Preukazy rušňovodičov vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa považujú za preukazy vydané podľa tohto zákona.“.
Ú
Č: 3
O: 1
Článok 3
1.Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 1. júla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2016. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Čl.Čl. IIII
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
3. Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (Ú. v. L 146, 3.6.2016).“.
Ú
O: 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
O: 3
3.Povinnosti týkajúce sa transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahujú na Cyperskú republiku a Maltskú republiku dovtedy, kým na ich území nebude vytvorený železničný systém.
n.a.
Č. 4
Článok 4
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po
n.a.
2
jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Č: 5
Článok 5
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
PRÍLOHA
O: 1
Bod 8 prílohy VI k smernici 2007/59/ES sa nahrádza takto:
„8. JAZYKOVÉ SKÚŠKY
1. Rušňovodiči, ktorí sa musia dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musia mať jazykové znalosti aspoň v jednom z jazykov, ktoré určil príslušný manažér infraštruktúry. Musia mať také jazykové znalosti, aby sa mohli aktívne a účinne dorozumievať v normálnych, poruchových a núdzových situáciách. Musia byť schopní používať metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v TSI ‚Prevádzka a riadenie dopravy‘.
N
Príl.4Príl.4 časťčasť IIII
BodBod 88
PodbPodbodod 8.18.1
2. V prílohe č. 4 časti II ôsmy bod znie:
„8. JAZYKOVÉ ZNALOSTI
8.1 Rušňovodič, ktorý sa musí dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musí mať znalosti aspoň jedného jazyka z jazykov, ktoré určí príslušný manažér infraštruktúry. Rušňovodič musí mať také jazykové znalosti, aby sa mohol aktívne a účinne dorozumievať v bežných, poruchových a núdzových situáciách. Rušňovodič musí byť schopný používať metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v technických špecifikáciách interoperability pre prevádzku a riadenie dopravy.
Ú
O: 2
2. S cieľom splniť požiadavky stanovené v odseku 1 musia byť rušňovodiči schopní rozumieť (počutému aj prečítanému) a komunikovať (ústne aj písomne) na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR), ktorý zriadila Rada Európy (1).
(1)Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, 2001 (2006, Bratislava, ISBN 80-85756-93-5, anglické znenie: Cambridge University Press for the English version, ISBN 0-521-00531-0). Dostupný aj na webovom sídle Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/.
N
Príl.4Príl.4 časťčasť IIII
BodBod 88
PodbPodbodod 8.28.2
8.2 Rušňovodič musí byť schopný rozumieť a komunikovať ústne aj písomne v určenom jazyku aspoň na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Ú
O: 3
P: a)
3. V prípade úsekov medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku rušňovodičom vlakov prevádzkovaných železničným podnikom môže manažér infraštruktúry udeliť výnimku z požiadaviek odseku 2 za predpokladu, že sa uplatní tento postup:
a) železničný podnik požiada manažéra infraštruktúry o výnimku pre dotknutých rušňovodičov. V snahe zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi manažér infraštruktúry uplatní v prípade každej predloženej žiadosti o výnimku rovnaký postup posudzovania, ktorý je súčasťou podmienok používania
N
Príl.4Príl.4 časťčasť IIII
BodBod 88
PodbPodbodod 8.38.3
8.3 Ak ide o úseky medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku, môže manažér infraštruktúry udeliť výnimku z požiadavky podľa podbodu 8.2, ak sa uplatní tento postup:
a) železničný podnik požiada manažéra infraštruktúry o výnimku pre dotknutého rušňovodiča; v snahe zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi manažér infraštruktúry uplatní v prípade každej predloženej žiadosti o výnimku rovnaký postup posudzovania, ktorý je súčasťou podmienok používania železničnej siete,
b) železničný podnik preukáže, že prijal dostatočné opatrenia
Ú
3
P: b)
P: c)
siete;
b) manažér infraštruktúry udelí výnimku, ak železničný podnik môže preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v normálnych, poruchových a núdzových situáciách, ako je stanovené v odseku 1;
c) železničné podniky a manažéri infraštruktúry zaistia, že dotknutí zamestnanci budú o uvedených pravidlách a opatreniach informovaní a absolvujú primeranú odbornú prípravu prostredníctvom systémov riadenia bezpečnosti.“
na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v bežných, poruchových a núdzových situáciách,
c) železničné podniky a manažéri infraštruktúry zabezpečia, že dotknutí zamestnanci budú o uvedených pravidlách a opatreniach informovaní a absolvujú primeranú odbornú prípravu prostredníctvom systémov riadenia bezpečnosti.“.