Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny návrh mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016.
Cieľom návrhu zákona je prebratie schválenej smernice Komisie 2016/882/EÚ z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky, ktorej transpozičná lehota je do 1. júla 2016.
Transpozíciou predmetnej smernice sa zmierňuje požiadavka na úroveň jazykových znalostí pre rušňovodičov, ktorí zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej stanice susedného členského štátu za predpokladu zavedenia dostatočných opatrení na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a manažérom infraštruktúry.
Návrh zákona nebude mať žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu, na služby pre občana ani sociálne vplyvy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Σ Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica (EÚ) Komisie 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016).
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Júl 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
August 2016
2. Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje:
Keďže niektoré ustanovenia v prílohe VI k smernici 2007/59/ES, transponované do zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, podľa ktorých sa od rušňovodičov požadujú jazykové znalosti na úrovni B1, predstavujú zbytočne vysoké zaťaženie v prípadoch, keď rušňovodiči zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej stanice susedného členského štátu, smernica Komisie 2016/882 umožňuje manažérom infraštruktúry udeliť výnimku z požiadavky jazykových znalostí na úrovni B1 dotknutým rušňovodičom. Predpokladom pre udelenie výnimky je zavedenie dostatočné opatrenia na zabezpečenie obom stranám zrozumiteľnej a jednoznačnej komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a manažérom infraštruktúry v bežných, nepriaznivých a núdzových situáciách s cieľom predísť akýmkoľvek negatívnym vplyvom na bezpečnosť železničného systému.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Návrhom zákona sa upravujú požiadavky týkajúce sa jazykových znalostí rušňovodičov, tak ako ustanovené v smernici Komisie 2016/882. Cieľom je umožniť manažérovi infraštruktúry udeliť výnimku z týchto požiadaviek pre rušňovodičov, ktorí zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej stanice susedného členského štátu. Podmienkou je zavedenie opatrení na strane železničného podniku na zabezpečenie komunikácie medzi rušňovodičom a zamestnancami manažéra infraštruktúry, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na bezpečnosť železničného systému.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Manažéri infraštruktúry, železničné podniky, rušňovodiči.
5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Neboli zvažované alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
V žiadnom.
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Ivana Zemanová, odbor štátnej železničnej správy MDVRR SR, tel. 02/59494388,
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
- primárnom v tretej časti, hlave VI čl. 90 a 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v tretej časti, hlave XVI čl. 170 - 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: -
2. nelegislatívne akty:
- Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016)
1.- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú.v. L 315, 3.12.2007) v platnom znení.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
do 1. júla 2016
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
lehota nebola určená, vzhľadom na termín prijatia predmetnej smernice, ktorým je 1. júl 2016,
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa článkov 226 až 228 tejto zmluvy v platnom znení;
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 doteraz nie je transponovaná v žiadnom slovenskom právnom predpise;
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
A.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na zmenu požiadaviek na získanie preukazu rušňovodiča sa v prechodných ustanoveniach deklaruje, že preukazy, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
K bodu 2
Zabezpečuje sa transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky.
K bodu 3
Vzhľadom na transpozíciu smernice sa upravuje aj transpozičná príloha.
K Čl. II
Ustanovuje sa predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti zákona.
Bratislava 21. septembra 2016
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Árpád Érsek, v. r.
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky