NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
240
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 46d sa vkladá § 46e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Preukazy rušňovodičov vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa považujú za preukazy vydané podľa tohto zákona.“.
2.V prílohe č. 4 časti II ôsmy bod znie:
„8. JAZYKOVÉ ZNALOSTI
8.1 Rušňovodič, ktorý sa musí dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musí mať znalosti aspoň jedného jazyka z jazykov, ktoré určí príslušný manažér infraštruktúry. Rušňovodič musí mať také jazykové znalosti, aby sa mohol aktívne a účinne dorozumievať v bežných, poruchových a núdzových situáciách. Rušňovodič musí byť schopný používať metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v technických špecifikáciách interoperability pre prevádzku a riadenie dopravy.
8.2 Rušňovodič musí byť schopný rozumieť a komunikovať ústne aj písomne v určenom jazyku aspoň na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
8.3 Ak ide o úseky medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku, môže manažér infraštruktúry udeliť výnimku z požiadavky podľa podbodu 8.2, ak sa uplatní tento postup:
a) železničný podnik požiada manažéra infraštruktúry o výnimku pre dotknutého rušňovodiča; v snahe zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi manažér
infraštruktúry uplatní v prípade každej predloženej žiadosti o výnimku rovnaký postup posudzovania, ktorý je súčasťou podmienok používania železničnej siete,
b) železničný podnik preukáže, že prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v bežných, poruchových a núdzových situáciách,
c) železničné podniky a manažéri infraštruktúry zabezpečia, že dotknutí zamestnanci budú o uvedených pravidlách a opatreniach informovaní a absolvujú primeranú odbornú prípravu prostredníctvom systémov riadenia bezpečnosti.“.
3.Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (Ú. v. L 146, 3.6.2016).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.