VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-27117/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
240
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, september 2016