NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 412/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zodpovednosť verejného činiteľa za škodu spôsobenú štátu alebo územnej samospráve pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Doterajšie odkazy 1 a 1a a doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a sa označujú ako odkazy 1a a 1b a poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b.
2.§ 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) verejným činiteľom je fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci a fyzická osoba, ktorá je orgánom verejnej moci.“.
3.Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ VEREJNÉHO ČINITEĽA ZA ŠKODU
Rozsah zodpovednosti
§ 14a
(1)Verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne, účinne a v súlade s účelom ich použitia.
(2)Verejný činiteľ, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe, hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo územnej samospráve, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo územnej samospráve.
(3)Verejný činiteľ sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, konal spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, na základe všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia vydaného na jeho základe.
§ 14b
(1)Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podieľalo viacero verejných činiteľov, zodpovedá za škodu ten verejný činiteľ, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(2)Ak právny úkon podľa odseku 1
a) vykonalo viacero verejných činiteľov spoločne, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne,
b) vykonal kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu verejní činitelia, ktorí ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas.
(3)Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 1 vykonanie iného predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj verejný činiteľ, ktorý takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonal.
Uplatnenie nároku na náhradu škody
§ 14c
(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ konal pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe.
(2)Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ koná, viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe, ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3)Rozhodnutie podľa odseku 1 sa na uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ koná, viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe, nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
§ 14d
(1)Právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy má
a) štát, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejnými prostriedkami,1) s ktorými nakladá iný subjekt ako územná samospráva a pri nakladaní s majetkom štátu,
b) územná samospráva, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejnými prostriedkami,1) s ktorými nakladá územná samospráva a pri nakladaní s majetkom územnej samosprávy.
(2)Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy generálny prokurátor.
(3)Ak rozhodnutie podľa § 14c ods. 1 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia štvrtá časť a doterajšia piata časť sa označujú ako piata časť a šiesta časť.
Doterajší odkaz 8a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa označujú ako odkaz 8b a poznámka pod čiarou k odkazu 8b.
4.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
(1)Ak je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy je potrebné pred podaním návrhu na súd predbežne prerokovať s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
(2)Generálny prokurátor je povinný pri predbežnom prerokovaní na základe ním podanej žiadosti v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo
s majetkom štátu alebo územnej samosprávy z prostriedkov poistného plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa o vzniku škody dozvedel alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 14d ods. 3.
(3)Ak nie je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy alebo ak nie je nárok na náhradu škody pri predbežnom prerokovaní podľa odseku 1 uspokojený, čo aj v časti, do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, generálny prokurátor je povinný domáhať sa jeho uspokojenia na súde.“.
5.§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej ujmy.“.
6.V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o škodu spôsobenú verejným činiteľom pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti podľa § 14a došlo.“.
7.Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom podľa tohto zákona sa vzťahuje len na tie rozhodnutia podľa § 14c ods. 1 a 2, ktoré boli vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, a len na tie právne skutočnosti podľa § 14c ods. 3, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017.