Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár a Martin Beluský predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Cieľom legislatívneho návrhu je sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky.
Množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snaží ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku. Snahou týchto mimovládnych organizácií je formovať verejnú a politickú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora. Ktokoľvek, kto za peniaze od zahraničnej osoby, alebo za odmenu od zahraničnej ambasády presadzuje na území suverénneho štátu ideológiu a záujmy svojich zahraničných sponzorov spadá pod označenie „zahraničný agent“.
Mimovládne neziskové organizácie, ktoré priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia sa budú musieť registrovať do novovytvoreného Registra zahraničných agentov, ktorý bude spravovať Ministerstvo vnútra SR. Vytvorenie takéhoto registra pomôže sprehľadniť financovanie a činnosť neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň sprísniť dohľad nad ich pôsobením.
Mimovládne organizácie, ktoré spadajú pod pôsobnosť tohto novelizovaného zákona budú zároveň musieť v každej propagačnej aktivite pri názve svojej organizácie uviesť aj zreteľný dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“. Táto povinnosť sa týka tlačených propagačných materiálov, webstránok, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít. Cieľom tohto opatrenia je ochrániť verejnosť pred systematickým posilňovaním vplyvu cudzích záujmov a ideológií. Toto opatrenie pomôže tiež názornejšie odčleniť a identifikovať myšlienkové a ideologické prúdy, ktoré na Slovensku presadzujú zástupcovia zahraničných subjektov.
Mimovládne neziskové organizácie, ktoré nesplnia povinnosti stanovené týmto zákonom budú finančne sankcionované. Zahraniční agenti, ktorí závažne porušia ustanovenia tohto zákona môžu byť súdnym rozhodnutím označení ako nežiaduci. V takom prípade budú títo zahraniční agenti zrušení a ich činnosť na území Slovenskej republiky bude zastavená.
Pôsobenie zahraničných agentov, ktorí na území Slovenskej republiky pôsobia v iných právnych formách (napr. ako občianske združenia) bude predmetom ďalšej právnej úpravy.
Táto novela zákona vychádza z legislatívy, ktorá takmer 80 rokov ochraňuje nezávislosť a demokraciu v Spojených štátoch amerických (tzv. Foreign Agents Registration Act)
a kde je v súčasnosti evidovaných 380 zahraničných agentov. Podobný zákon je v súčasnosti platný aj v Ruskej federácii (Federálny zákon o neziskových organizáciách) a v Izraeli.
II. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Za definíciu neziskovej organizácie a všeobecne prospešných služieb je doplnená definícia zahraničného agenta.
Za zahraničného agenta je považovaná nezisková organizácia, ktorá je organizačne podriadená zahraničnému subjektu alebo ktorej aktivity riadené alebo financované zahraničným subjektom alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky, pod vplyvom, alebo pod kontrolou zahraničného subjektu.
Za zahraničného agenta je taktiež považovaná každá ďalšia nezisková organizácia, ktorá je organizačne alebo finančne naviazaná na iného zahraničného agenta. Cieľom tejto sekundárnej definície je, aby boli za zahraničných agentov považované nielen tie neziskové organizácie, ktoré na zahraničné organizácie, zdroje a financovanie naviazané priamo, ale aj tie neziskové organizácie, ktoré na zahraničné organizácie, zdroje a financovanie naviazané nepriamo cez sprostredkovateľov.
K bodu 2
Nezisková organizácia, ktorá spĺňa definíciu zahraničného agenta musí pri všetkých aktivitách vykonávaných pod svojím názvom uvádzať za svojím názvom zreteľný dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“. Tento dodatok musí byť uvedený vždy minimálne s rovnakým dôrazom, s akým je uvedený názov samotného zahraničného agenta.
K bodu 3
Nezisková organizácia, ktorá spĺňa definíciu zahraničného agenta sa musí okrem registrácie v Ústrednom registri neziskových organizácií registrovať aj v Ústrednom registri zahraničných agentov, ktorý bude vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Takáto nezisková organizácia vzniká formálne dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o registrácii do obidvoch menovaných registrov.
K bodu 4
V zmene paragrafového znenia je definované, že Ústredný register zahraničných agentov bude viesť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky obdobným technickým spôsobom, akým sa v súčasnosti vedie Ústredný register neziskových organizácií.
K bodu 5
V doplnenom § 10a v odseku 1 je definované, kto a za akých podmienok podáva návrh na zápis neziskovej organizácie typu zahraničný agent do Ústredného registra zahraničných agentov vedenom na Ministerstve vnútra SR.
V odseku 2 je definované, že k návrhu na zápis neziskovej organizácie typu zahraničný agent do Ústredného registra zahraničných agentov musí byť priložená aj zakladacia listina s úradne osvedčeným podpisom zakladateľa. Taktiež musí byť priložený aj aktuálny výpis z registra trestov fyzických osôb zakladateľov, alebo fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne zakladateľa.
V odseku 3 je definované, že v prípade, ak neziskovú organizáciu typu zahraničný agent zakladá právnická osoba, musí táto osoba predložiť aktuálny výpis z obchodného registra, alebo z iného, právne príslušného registra.
V odseku 4 je definované, že v prípade, ak neziskovú organizáciu typu zahraničný agent zakladá zahraničná fyzická osoba, musí táto osoba predložiť aj povolenie na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.
K bodu 6
V tomto bode je v doplnených paragrafoch podrobne vyšpecifikovaný Ústredný register zahraničných agentov, jeho účel a forma. Takisto vyšpecifikované náležitosti, ktoré sa do tohto registra zapisujú a udalosti, pri ktorých je zahraničný agent povinný údaje v tomto registri aktualizovať.
V doplnenom § 12c v odseku 1 definované situácie, kedy Ministerstvo vnútra SR zápis neziskovej organizácie typu zahraničný agent do Ústredného registra zahraničných agentov odmietne. V odseku 2 je definované, že ak ministerstvo návrh na zápis zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov odmietne, tak táto nezisková organizácia sa zrušuje. V odsekoch 3 a 4 je definovaný postup ministerstva v prípade, ak splnené všetky náležitosti potrebné k povoleniu zápisu zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov.
K bodu 7
Vloženie paragrafu definujúceho možnosti zrušenia zahraničného agenta a následky, ktoré z tohto zrušenia vyplývajú.
K bodu 8
Pridaný paragraf definuje situácie, kedy môže súd vyhlásiť zahraničného agenta za nežiaduceho.
K bodu 9
Zahraničný agent musí svoju výročnú správu do stanoveného termínu uložiť aj do Ústredného registra zahraničných agentov. Cieľom tohto kroku je, aby mala verejnosť pri prehliadaní registra zahraničných agentov prehľad aj o financovaní zahraničných agentov.
K bodu 10
Vypúšťa sa pôvodný paragraf definujúci pôsobnosť zahraničných neziskových organizácií v Slovenskej republike.
K bodu 11
Doplnenie prechodných ustanovení aktuálneho znenia zákona. Podľa novo pridaného odseku 3 všetky neziskové organizácie, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov a ktoré spĺňajú definíciu zahraničného agenta povinné do stanoveného dátumu podať návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov.
Organizácia, ktorá spĺňa definíciu zahraničného agenta a napriek tomu nepodá návrh na svoj zápis do Ústredného registra zahraničných agentov alebo ktorej návrh na zápis ministerstvo zo zákonných dôvodov odmietne, bude zrušená.
K bodu 12
Doplnenie spoločných ustanovení aktuálneho znenia zákona o sadzobník pokút pri rôznych typoch porušenia ustanovení tohto zákona.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2017.