NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1.V § 2 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3)Organizácia, ktorá je organizačne podriadená zahraničnej fyzickej alebo právnickej osobe alebo ktorej aktivity riadené alebo financované zahraničnou fyzickou alebo právnickou osobou alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky, pod vplyvom, alebo pod kontrolou zahraničnej fyzickej alebo právnickej osoby sa považuje za organizáciu typu zahraničný agent (ďalej len „zahraničný agent“).
(4)Za zahraničného agenta sa takisto považuje aj každá nezisková organizácia, ktorá je organizačne podriadená zahraničnému agentovi alebo ktorej aktivity riadené alebo financované zahraničným agentom alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky, pod vplyvom, alebo pod kontrolou zahraničného agenta.
2.V § 4 sa za poslednou vetou dopĺňa text:
Názov zahraničného agenta musí pri aktivitách vykonávaných na území Slovenskej republiky a na informačných, propagačných, edukačných alebo komerčných materiáloch
obsahovať zreteľný dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“. Tento dodatok musí byť uvedený vždy minimálne s rovnakým dôrazom, s akým je uvádzaný aj samotný názov zahraničného agenta.
3.V § 9 ods. 1 sa za jedinou vetou odseku dopĺňa text:
Zahraničný agent je okrem registrácie v Ústrednom registri neziskových organizácií povinný registrovať sa aj v Ústrednom registri zahraničných agentov a vzniká dňom, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o registrácii v obidvoch menovaných registroch.
4.V § 9 ods. 3 sa mení text celého odseku na:
Ústredný register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „ústredný register“) a Ústredný register zahraničných agentov vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
5.Za § 10 sa dopĺňa § 10a, ktorý znie:
(1)Písomný návrh na zápis zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov podáva ministerstvu zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.
(2)Súčasťou návrhu na zápis zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov je zakladacia listina a výpis z registra trestov všetkých fyzických osôb reprezentujúcich zakladateľov alebo pôsobiacich v štatutárnych orgánoch zakladateľov. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace.
(3)Ak je zakladateľom zahraničného agenta právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená zákonom, prikladá sa výpis z Obchodného registra alebo výpis z iného právne príslušného registra, v ktorom je právnická osoba úradne vedená. Tento výpis nesmie byť starší ako 30 dní.
(4)Ak je zakladateľom zahraničného agenta zahraničná fyzická osoba, prikladá sa k návrhu na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov aj doklad o povolení na trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.
6.Za § 12 sa vkladajú § 12a, § 12b a § 12c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Register zahraničných agentov
§12a
1)Ústredný register zahraničných agentov je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa zahraničných agentov.
2)Súčasťou registra zahraničných agentov je zbierka listín, ktorú tvorí zakladateľská listina, výpisy z registra trestov, účtovné závierky, výročné správy a dokumenty vyžadované podľa tohto zákona.
3)Náležitosti zapísané v Ústrednom registri zahraničných agentov účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do tohto registra.
§12b
1)Do Ústredného registra zahraničných agentov sa zapisuje
a)názov a sídlo organizácie,
b)identifikačné číslo organizácie,
c)účel, ktorý zahraničný agent podporuje,
d)meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,
e)hodnota a predmet imania s uvedením:
1.sumy peňažných prostriedkov,
2.nehnuteľností a ich trhovej ceny určenej znaleckým posudkom,
3.hnuteľných vecí a ich ceny určenej znaleckým posudkom,
4.cenných papierov a ich trhovej ceny,
5.iných majetkových práv a iných peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom.
2)Do Ústredného registra zahraničných agentov sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Zahraničný agent je povinný podať na ministerstvo návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď k nim došlo. V návrhu na zápis zmeny musí byť pravosť podpisu zakladateľa alebo štatutárneho orgánu zakladateľa zahraničného agenta úradne osvedčená.
3)V Ústrednom registri zahraničných agentov sa ďalej vyznačí:
a)vstup do likvidácie vrátane mena a priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu likvidátora,
b)vyhlásenie konkurzu vrátane mena a priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty,
c)právny dôvod výmazu zahraničného agenta,
d)údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní,ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov.
4)Identifikačné číslo prideľuje zahraničnému agentovi Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu.
§12c
1)Ministerstvo zápis zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov odmietne, ak z podkladov predložených k návrhu na zápis zahraničného agenta do tohto registra alebo z informácií, ktorými disponujú orgány štátnej moci vyplýva, že
a)ide o zahraničného agenta konajúceho proti záujmom Slovenskej republiky,
b)účel a ciele zahraničného agenta nie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c)zakladacia listina nie je v súlade s právnym poriadkom v Slovenskej republike.
2)Ak ministerstvo návrh na zápis zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov odmietne, tak sa zahraničný agent zrušuje podľa ustanovení § 15a.
3)Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis zahraničného agenta do tohto registra a v tejto lehote zašle zahraničnému agentovi jedno vyhotovenie rozhodnutia, na ktorom vyznačí deň zápisu zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov.
4)Vznik zahraničného agenta, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov.
7.Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Zrušenie a zánik zahraničného agenta
1)Zahraničný agent sa zrušuje dňom zrušenia neziskovej organizácie podľa § 14 alebo § 15.
2)Zahraničný agent sa tiež zrušuje
a)ak si nesplní povinnosť zápisu do Ústredného registra zahraničných agentov podľa § 9 ods. 1 alebo ak zápis v tomto registri nezodpovedá skutočnosti a zahraničný agent nepodal návrh na zmenu zapisovaných skutočností,
b)ak ministerstvo návrh na zápis zahraničného agenta do Ústredného registra zahraničných agentov v zmysle znenia §12c ods. 1 odmietne,
c)rozhodnutím súdu, ktorý označil zahraničného agenta ako nežiaduceho podľa § 15b ods. 1.
3)Ak bol zahraničný agent zrušený, môžu osoby, ktoré boli jeho členmi, založiť ďalšieho zahraničného agenta najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia.
4)Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie zahraničného agenta podľa § 15b ods. 1, t.j. z dôvodu vyhlásenia zahraničného agenta za nežiaduceho, môže určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre aký bolo zrušenie navrhnuté.
5)Zrušenie zahraničného agenta znamená, že zahraničný agent bude vymazaný aj zo všetkých súvisiacich úradných registrov, v ktorých je evidovaný.
6)Zrušenie zahraničného agenta a jeho vstup do likvidácie oznámi zakladateľ alebo štatutárny orgán bez zbytočného odkladu ministerstvu.
7)Ak je zahraničný agent zrušený, musí zatvoriť svoje prevádzky v Slovenskej republike a zastaviť šírenie informácií prostredníctvom spravodajských médií a internetu ku dňu zrušenia.
8)Zahraničný agent zaniká ku dňu výmazu z Ústredného registra zahraničných agentov. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
8.Za pridaný § 15a sa vkladá § 15b, ktorý znie:
1)Súd môže na základe tohto zákona vyhlásiť zahraničného agenta za nežiaduceho, ak dospeje k záveru, že predstavuje hrozbu pre ústavný poriadok Slovenskej republiky, obranu alebo bezpečnosť štátu.
2)Súd môže tiež na základe tohto zákona vyhlásiť zahraničného agenta za nežiaduceho, ak
a)zahraničný agent nepoužíva pri svojom názve dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“ podľa ustanovení § 4,
b)zahraničný agent porušuje právny poriadok Slovenskej republiky.
9.V § 34 ods. 3 sa za poslednou vetou dopĺňa text:
Zahraničný agent uloží do 15. júla výročnú správu aj do Ústredného registra zahraničných agentov.
10.§ 37 definujúci postavenie a pôsobnosť zahraničných neziskových organizácií sa vypúšťa.
11.§ 37a „Prechodné ustanovenia“ sa za odsekom (2) dopĺňa o nasledujúci odsek:
(3) Zahraniční agenti, ktorí vznikli podľa doterajších predpisov povinní podať návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov v termíne do 30.6.2017.
Ak zahraničný agent nepodá návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov alebo ak ministerstvo návrh na zápis do tohto registra odmietne, tak sa tento zahraničný agent k 31.8.2017 zrušuje a štatutárny orgán zahraničného agenta je povinný vykonať likvidáciu.
12.§ 37b „Spoločné ustanovenie“ sa na konci aktuálneho znenia dopĺňa o odseky, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Pokuty
1)Ak zahraničný agent neuloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok alebo nesplní povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu ministerstvo uloží zahraničnému agentovi za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 3 319 eur do 16 500 eur.
Ak zahraničný agent na území SR na informačných, propagačných, edukačných alebo komerčných materiáloch nepoužíva pri svojom názve dodatok „zahraničný agent“ ministerstvo uloží zahraničnému agentovi za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 16 500 eur do 100 000 eur.
2)Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
3)V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo určí primeranú lehotu na uloženie ročnej účtovnej závierky overenej audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok.
4)Uložením pokuty podľa tohto zákona nie dotknuté ustanovenia o náhrade škody, ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
5)Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.