1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o
povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
(N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:10, O:3P:aP:b
Príslušný orgán má právomoc požadovať ukončenie porušovania uvedeného v odseku 2, a to ihneď alebo v rámci primeranej lehoty, a prijme vhodné a primerané opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok a povinností..V tejto súvislosti členské štáty udelia príslušným orgánom právomoc ukladať:vo vhodných prípadoch odrádzajúce pokuty, ktoré môžu zahŕňať opakované pokuty s retroaktívnym účinkom, apríkazy na zastavenie alebo odloženie poskytovania služby alebo balíka služieb, ktorého ďalšie poskytovanie by spôsobilo značné narušenie hospodárskej súťaže, a to až dovtedy, kým sa nesplnia prístupové povinnosti uložené na základe analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
Tieto opatrenia sa spolu s ich dôvodmi bezodkladne oznámia príslušnému podniku, pričom sa v nich stanoví primeraná lehota na dosiahnutie súladu s nimi.
N
§:73, O:1P:a
P:b
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
§ 12 ods.
6,
§ 15 ods. 1
,
§ 19 ods. 2
a
3
,
§ 24 ods. 2
,
§
27 ods. 1
,
2
,
4
a
5
,
§ 32 ods. 13
a
14
,
§ 36 ods. 1
a
3
,
§
47 ods. 1
a
2
,
§ 49 ods. 4
,
§ 50 ods. 10
,
§ 51 ods. 2
,
§
55 ods. 3
,
§ 58 ods. 10
,
§ 64 ods. 1
a
2
alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa
§ 14
, alebo poskytuje siete alebo služby napriek zákazu vydanému podľa § 73 ods. 8 pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 9 ods. 2
,
§ 21 ods. 2
,
§ 26 ods. 1
,
§ 28 ods. 1
,
§ 29
ods. 4
,
§ 31 ods. 11
,
§ 38 ods. 6 písm. a)
,
c)
a d),
§ 40
ods. 1 3
a 6,
§ 41
,
§ 42 ods. 4
,
§ 43 ods. 2
,
§ 44
ods. 2, 5
,
6
a 12 poslednej vety,
§ 45 ods. 1 3
,
§ 47
ods. 3
,
§ 48 ods. 1
,
4
6
,
§ 50 ods. 9
,
§ 52 ods. 1
,
§
54 ods. 3
a
6
,
§ 56 ods. 4
, 5 a
8
,
§ 57 ods. 2
,
4
,
7
,
8
,
10 12
,
§ 58 ods. 5
,
7
9
,
§ 59 ods. 1
,
3
a 4 ,
§ 60
ods. 1
,
§ 61
,
§ 63 ods. 5 7
a
9
,
§ 64 ods. 3
,
5
,
6
a
8
,
§ 66 ods. 3
druhej vety,
§ 67 ods.
6 alebo ustanovení osobitných predpisov,
57)
pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie
Ú
2
§:73, O:2P:aP:b§:73, O:3P:a
57) Čl. 3 ods. 1, 5 7, čl. 4 ods. 1 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 14 a čl. 15 ods. 1 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 172, 30.6.2012) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 2 5, čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. L 310, 26.11.2015).
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z
povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľa
odseku 12,
§ 10 ods. 8
,
§ 12 ods. 1
,
§ 18 ods. 1
,
§ 27
ods. 6
,
§ 39 ods. 2
,
§ 50 ods. 3
a
8
,
§ 51 ods. 1
,
§ 52
ods. 2
a
5
, § 67a ods. 6, § 67b ods. 8, § 67c ods. 5, § 67d ods. 10, 67f ods. 7 alebo § 77, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 26 ods. 2
,
§ 31 ods. 4
,
§ 32 ods. 9
,
§ 39 ods. 1
,
§ 59
ods. 5
,
§ 67 ods. 3
alebo
§ 76
, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
3
P:b
§:73, O:4
§:73, O:5
§:73, O:6
§:73, O:7
c)
a d),
§ 40 ods. 1
,
§ 62 ods. 2
a
3
,
§ 63 ods. 2
,
§ 65
ods. 3
, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa,
§ 31 ods. 1,
§ 32 ods. 1
, § 36 ods. 5,
§ 37 ods. 1
, § 38 ods. 1,
§ 65 ods. 3
, pokutu od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu
Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi. Obrat právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,58a) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať ani na základe informácií, ktoré predložila úradu podľa § 40 ods. 3 písm. i), úrad uloží pokutu podľa odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a) najviac do výšky 300 000 eur.
Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ktorá
4
§:73, O:8
§:73, O:9
§73:O:10
§:73, O:11
§:73, O:12
sa prejaví v cene jeho tovaru alebo služby.
Ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel alebo individuálneho povolenia
neuhradil jednorazovú úhradu alebo opakovanú úhradu, úrad postupuje podľa § 31 ods. 9 písm.
a) tretieho bodu alebo podľa § 34 ods. 3 písm. d) a pokutu neuloží.
Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne na závažnosť porušenia povinnosti a to najmä s ohľadom na spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však
do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto
zákonom, všeobecným povolením, všeobecným povolením na používanie frekvencií, rozhodnutím
úradu alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe tohto zákona a ak
nedostatok nebol odstránený napriek uloženiu pokuty podľa odsekov 1 alebo 2 alebo uloženiu
opatrenia podľa § 39 ods. 1, úrad môže podniku zakázať poskytovať siete alebo služby, a to až na
obdobie 24 mesiacov, podľa závažnosti a trvania takéhoto porušenia.
Č:10, O:4
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, členské štáty udelia príslušnému orgánu právomoc ukladať vo vhodných prípadoch podnikom pokuty za neposkytnutie informácií v súlade s povinnosťami uloženými podľa článku 11 ods. 1 písm. a) alebo b) tejto smernice a článku 9 smernice 2002/19/ES (prístupová
N
§:73, O:1
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
§ 12 ods.
6,
§ 15 ods. 1
,
§ 19 ods. 2
a
3
,
§ 24 ods. 2
,
§
27 ods. 1
,
2
,
4
a
5
,
§ 32 ods. 13
a
14
,
§ 36 ods. 1
a
3
,
§
Ú
5
smernica) v primeranej lehote stanovenej národným regulačným orgánom.
P:a
P:b
§:73, O:2
47 ods. 1
a
2
,
§ 49 ods. 4
,
§ 50 ods. 10
,
§ 51 ods. 2
,
§
55 ods. 3
,
§ 58 ods. 10
,
§ 64 ods. 1
a
2
alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa
§ 14
, alebo poskytuje siete alebo služby napriek zákazu vydanému podľa § 73 ods. 8 pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 9 ods. 2
,
§ 21 ods. 2
,
§ 26 ods. 1
,
§ 28 ods. 1
,
§ 29
ods. 4
,
§ 31 ods. 11
,
§ 38 ods. 6 písm. a)
,
c)
a d),
§ 40
ods. 1 3
a 6,
§ 41
,
§ 42 ods. 4
,
§ 43 ods. 2
,
§ 44
ods. 2, 5
,
6
a 12 poslednej vety,
§ 45 ods. 1 3
,
§ 47
ods. 3
,
§ 48 ods. 1
,
4
6
,
§ 50 ods. 9
,
§ 52 ods. 1
,
§
54 ods. 3
a
6
,
§ 56 ods. 4
, 5 a
8
,
§ 57 ods. 2
,
4
,
7
,
8
,
10 12
,
§ 58 ods. 5
,
7
9
,
§ 59 ods. 1
,
3
a 4 ,
§ 60
ods. 1
,
§ 61
,
§ 63 ods. 5 7
a
9
,
§ 64 ods. 3
,
5
,
6
a
8
,
§ 66 ods. 3
druhej vety,
§ 67 ods.
6 alebo ustanovení osobitných predpisov,
57)
pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie
57) Čl. 3 ods. 1, 5 7, čl. 4 ods. 1 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 14 a čl. 15 ods. 1 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 172, 30.6.2012) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 2 5, čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. L 310, 26.11.2015).
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z
6
P:aP:b§:73, O:3
P:a
P:b
§:73, O:4
povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľa
odseku 12,
§ 10 ods. 8
,
§ 12 ods. 1
,
§ 18 ods. 1
,
§ 27
ods. 6
,
§ 39 ods. 2
,
§ 50 ods. 3
a
8
,
§ 51 ods. 1
,
§ 52
ods. 2
a
5
, § 67a ods. 6, § 67b ods. 8, § 67c ods. 5, § 67d ods. 10, 67f ods. 7 alebo § 77, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 26 ods. 2
,
§ 31 ods. 4
,
§ 32 ods. 9
,
§ 39 ods. 1
,
§ 59
ods. 5
,
§ 67 ods. 3
alebo
§ 76
, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
§ 13 ods. 1
,
§ 15 ods. 1
, § 31 ods. 1,
§ 32 ods. 1
, § 36 ods. 1 a 5,
§ 38 ods. 1 šiestej vety a ods. 6 písm. a)
,
c)
a d),
§ 40 ods. 1
,
§ 62 ods. 2
a
3
,
§ 63 ods. 2
,
§ 65
ods. 3
, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa,
§ 31 ods. 1,
§ 32 ods. 1
, § 36 ods. 5,
§ 37 ods. 1
, § 38 ods. 1,
§ 65 ods. 3
, pokutu od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu
Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi. Obrat právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou
7
§:73, O:5
§:73, O:6
§:73, O:7
§:73, O:8
§:73, O:9
§73:O:10
§:73, O:11
bankou alebo Národnou bankou Slovenska,58a) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať ani na základe informácií, ktoré predložila úradu podľa § 40 ods. 3 písm. i), úrad uloží pokutu podľa odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a) najviac do výšky 300 000 eur.
Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru alebo služby.
Ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel alebo individuálneho povolenia
neuhradil jednorazovú úhradu alebo opakovanú úhradu, úrad postupuje podľa § 31 ods. 9 písm.
a) tretieho bodu alebo podľa § 34 ods. 3 písm. d) a pokutu neuloží.
Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne na závažnosť porušenia povinnosti a to najmä s ohľadom na spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však
do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
8
§:73, O:12
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto
zákonom, všeobecným povolením, všeobecným povolením na používanie frekvencií, rozhodnutím
úradu alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe tohto zákona a ak
nedostatok nebol odstránený napriek uloženiu pokuty podľa odsekov 1 alebo 2 alebo uloženiu
opatrenia podľa § 39 ods. 1, úrad môže podniku zakázať poskytovať siete alebo služby, a to až na
obdobie 24 mesiacov, podľa závažnosti a trvania takéhoto porušenia.
Č:10, O:5
V prípade závažného alebo opakovaného porušovania podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na používanie alebo porušovania osobitných povinností uvedených v článku 6 ods. 2, a ak opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok alebo povinností uvedené v odseku 3 tohto článku nie sú postačujúce, národné regulačné orgány môžu zabrániť podniku v tom, aby naďalej poskytoval elektronické komunikačné siete alebo služby, alebo pozastaviť výkon práva podniku na používanie alebo ho odňať. Za obdobie trvania každého porušenia, a to aj v prípade, že bolo následne napravené, možno uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a pokuty.
N
§:73, O:12
§:31, O:9P:a
Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto
zákonom, všeobecným povolením, všeobecným povolením na používanie frekvencií, rozhodnutím
úradu alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe tohto zákona a ak
nedostatok nebol odstránený napriek uloženiu pokuty podľa odsekov 1 alebo 2 alebo uloženiu
opatrenia podľa § 39 ods. 1, úrad môže podniku zakázať poskytovať siete alebo služby, a to až na
obdobie 24 mesiacov, podľa závažnosti a trvania takéhoto porušenia.
Úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, akdržiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,1. neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla vrátane jeho zmien, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; to neplatí pre ročnú úhradu za pridelené čísla,2. najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo
Ú
9
P:b§:34, O:3P:a
P:b
P:cP:d
používať najmenej počas troch mesiacov, 3. neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,4. prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu 23)je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku.Úrad zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu, akdržiteľ individuálneho povolenia nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, ak úrad v individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu, alebo ju používal na iný účel, než na aký mu bola pridelená; to neplatí pri individuálnych povoleniach na prevádzku amatérskej stanice, držiteľ individuálneho povolenia nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu viac ako šesť mesiacov; úrad individuálne povolenie zruší, ak sa tento stav preukáže opakovane v troch po sebe nasledujúcich kontrolách s časovým odstupom minimálne dva týždne medzi jednotlivými kontrolami; to neplatí pri individuálnych povoleniach na prevádzku amatérskej stanicedržiteľ individuálneho povolenia neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v individuálnom povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom,držiteľ individuálneho povolenia neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 35 do troch
10
P:eP:fP:g
mesiacov odo dňa jej splatnosti alebo neuhradil jednorazovú úhradu podľa § 35 v lehote splatnosti,držiteľ individuálneho povolenia nevyužíva pridelenú frekvenciu efektívne,sa prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencie uskutočnil v rozpore s týmto zákonom alebo individuálnym povolením,to ustanovuje osobitný predpis.
Č:11
Informácie, vyžadované všeobecným povolením, pre práva na používanie a pre osobitné povinnosti
Č:11, O:1P:aP:bP:cP:dP:eP:f
Bez toho, aby boli dotknuté informácie a povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa vnútroštátnych právnych predpisov iných, ako je všeobecné povolenie, národné regulačné orgány môžu len požadovať, aby podniky poskytovali informácie vyžadované všeobecným povolením, pre práva na používanie alebo osobitné povinnosti spomenuté v článku 6 ods. 2, ktoré sú primerané a objektívne oprávnené pre:systematické alebo individuálne overovanie dodržiavania podmienok 1 a 2 časti A, podmienok 2 a 6 časti B a podmienok 2 a 7 časti C prílohy a dodržiavania povinností uvedených v článku 6 ods. 2;príležitostné preverovanie zhody, zhody súladu s podmienkami, ktoré sú vysvetlené v prílohe, tam kde bola prijatá sťažnosť, alebo kde národný regulačný orgán má iné príčiny na to, aby sa domnieval že sa nevyhovelo podmienkam, alebo v prípade preskúmania národným regulačným orgánom z jeho vlastného podnetu;postupy pre posúdenie žiadostí o poskytnutie práv na používanie;uverejnenie porovnávajúcich prehľadov kvality a ceny služieb v záujme spotrebiteľov;jasne formulované štatistické účely;trhová analýza pre účely smernice 2002/19/ES (Prístupová
N
§:40, O:3
P:aP:bP:cP:d
P:eP:f
Podnik je okrem povinnosti podľa odsekov 1 a 2 povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné naoverovanie plnenia podmienok podľa § 14 ods. 2 písm. d) a e), § 31 ods. 4 písm. d) a g) a § 32 ods. 9 písm. c) a h),overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia pri prijatí podania a sťažnosti, riešení sporu, alebo ak má úrad iné dôvody sa domnievať, že niektorá podmienka nie je splnená, alebo v prípade zisťovania skutkového stavu úradom z jeho vlastnej iniciatívy,posudzovanie žiadostí o pridelenie frekvencií alebo identifikačných znakov a čísel,zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov,
určené štatistické účely,analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu,
Ú
11
P:gP:h
smernica) alebo smernica 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe);zabezpečenie efektívneho využívania a zabezpečovanie účinnej správy rádiových frekvencií; vyhodnocovanie vývoja sietí alebo služieb v budúcnosti, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné služby ponúkané konkurentom.Informácie uvedené v písmenách a), b), d), e), f), g) a h) prvého pododseku sa nemôžu vyžadovať pred prístupom na trh alebo ako podmienka prístupu na trh.
P:gP:h
P:i
§:40, O:4
zabezpečenie efektívneho využívania a zabezpečovanie účinnej správy rádiových frekvencií,vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné služby,
výpočet obratu podľa § 73 ods. 4.
Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) až i) od podniku pred začatím poskytovania siete alebo služby alebo ako podmienku začatia ich poskytovania.
12
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o
spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:3
Národné regulačné orgány
Č:3, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby každú úlohu uloženú národným regulačným orgánom v tejto smernici alebo špecifických smerniciach vykonával príslušný orgán.
N
§:6, O: 3, P:aP:bP:c
Úrad ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikáciívykonáva reguláciu elektronických komunikácií,zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „orgán európskych regulátorov“), pričom podporuje jeho ciele súvisiace s presadzovaním väčšej koordinácie a konzistentnosti pri regulácii,spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,
Ú
13
P:dP:eP:fP:gP:hP:i
P:jP:k
P:l
P:mP:n
chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona,vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „vestník"), určuje administratívne úhrady podľa odseku 4,vedie alternatívne riešenie sporov a mimosúdne riešenie sporov,poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti,plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom používania vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu,vykonáva štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami a nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom (ďalej len "dohľad"),ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa osobitného
14
P:o
P.p
predpisu rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s
1. prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,
2. poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,
3. koordináciou výstavby,
4. poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a
5. prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,
vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov .
Č:5
Poskytovanie informácií
Č:5, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby poskytovali všetky informácie vrátane finančných informácií, ktoré národné regulačné orgány potrebujú na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice a špecifických smerníc alebo s rozhodnutiami prijatými podľa tejto smernice a špecifických smerníc. Národné regulačné orgány majú právomoc požadovať od takýchto podnikov, aby poskytovali najmä informácie o budúcom vývoji sietí alebo služieb, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné služby, ktoré ponúkajú konkurentom. Od podnikov s významným vplyvom na veľkoobchodných trhoch sa môže tiež vyžadovať, aby odovzdávali účtovné údaje o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia s danými veľkoobchodnými trhmi.
Podniky musia takéto informácie poskytovať na požiadanie a v súlade s časovým harmonogramom a s takou úrovňou podrobností, aké vyžaduje národný regulačný orgán. Informácie požadované národným regulačným orgánom musia byť primerané plneniu danej úlohy. Národný regulačný orgán uvedie dôvody svojej žiadosti o informácie a s informáciami zaobchádza podľa odseku 3.
N
§:40, O:3P:aP:bP:cP:dP:e
P:f
P:g
Podnik je okrem povinnosti podľa odsekov 1 a 2 povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné naoverovanie plnenia podmienok podľa § 14 ods. 2 písm. d) a e), § 31 ods. 4 písm. d) a g) a § 32 ods. 9 písm. c) a h),overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia pri prijatí podania a sťažnosti, riešení sporu, alebo ak má úrad iné dôvody sa domnievať, že niektorá podmienka nie je splnená, alebo v prípade zisťovania skutkového stavu úradom z jeho vlastnej iniciatívy,posudzovanie žiadostí o pridelenie frekvencií alebo identifikačných znakov a čísel,zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov,
určené štatistické účely,analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu,zabezpečenie efektívneho využívania a zabezpečovanie účinnej správy rádiových frekvencií,
Ú
15
P:h
P:i
§:40, O:4
vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné služby,
výpočet obratu podľa § 73 ods. 4.
Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) až i) od podniku pred začatím poskytovania siete alebo služby alebo ako podmienku začatia ich poskytovania.
Č:8, O:4P:b
zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri ich rokovaniach s dodávateľmi, najmä zabezpečením dostupnosti jednoduchých a nenákladných postupov pri riešení sporov vykonávaných orgánom nezávislým od zúčastnených strán;
N
§:75a, O:1
O:2
O:3
O:4
Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,13) nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby.
Návrh obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie, aleboaj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,
c) názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,
d) predmet sporu,
e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f) návrh riešenia sporu.
K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil
Ú
16
O:5
O:6
O:7
v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.
Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa
a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi, alebo
b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.
Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.“.
Č:9b
Prevod alebo prenájom individuálnych práv na používanie rádiových frekvencií
Č:9b, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby podniky mohli v súlade s podmienkami spojenými s právami na využívanie rádiových frekvencií a v súlade s vnútroštátnymi postupmi previesť na iné podniky alebo prenajímať iným podnikom individuálne práva na využívanie rádiových frekvencií v pásmach, pre ktoré je to ustanovené vo vykonávacích opatreniach prijatých podľa článku 3.
N
§:32, O:12§:32, O:16
Úrad v individuálnom povolení uvedie, či je možné práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť alebo prenajať v súlade s plánom využívania frekvenčného spektra.Prevod alebo prenájom práv nie je možné uskutočniť, ak:
Ú
17
Takisto v prípade iných pásem členské štáty môžu stanoviť, aby podniky prevádzali individuálne užívacie práva na rádiové frekvencie na iné podniky alebo im ich prenajímali v súlade s vnútroštátnymi postupmi.Podmienky súvisiace s individuálnymi právami na používanie rádiových frekvencií zostávajú v platnosti aj po prevode alebo prenájme práv, pokiaľ príslušný vnútroštátny orgán neustanoví inak.Členské štáty môžu tiež určiť, že ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú, keď podnik pôvodne získal individuálne užívacie právo na rádiové frekvencie bezplatne.
P:aP:bP:cP:d
§:32, O:17
ide o frekvencie pridelené na analógové rozhlasové alebo analógové televízne vysielanie,ide o harmonizované frekvencie a ich prevod nie je v súlade s ich harmonizáciou,následkom prevodu alebo prenájmu by došlo k narušeniu hospodárskej súťaže,osobe, na ktorú sa práva majú previesť alebo ktorej sa majú prenajať, v posledných troch rokoch pred uskutočnením zamýšľaného prevodu alebo prenájmu, úrad podľa § 34 ods. 3 zrušil individuálne povolenie, ktorého bola držiteľom, alebo jej odobral pridelenú frekvenciu.
Ak úrad neurčí v individuálnom povolení inak, povinnosti a podmienky určené v tomto povolení zostávajú v platnosti aj po prevode alebo prenájme práv.
Č:9b, O:2
Členské štáty zabezpečia, aby sa zámer podniku previesť práva na používanie rádiových frekvencií, ako aj ich skutočný prevod oznámil v súlade s vnútroštátnymi postupmi príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za udeľovanie individuálnych práv na používanie a aby sa zverejnil. Ak je používanie rádiovej frekvencie harmonizované prostredníctvom uplatňovania rozhodnutia č. 676/2002/ES (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) alebo iných opatrení Spoločenstva, každý takýto prevod musí byť v súlade s takýmto harmonizovaným používaním.
N
§:32, O:13
O:14
Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu zámer uskutočniť prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií najneskôr štyri týždne pred jeho uskutočnením a uskutočnenie prevodu práv do piatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, na ktorú sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť alebo na ktorú sa previedli, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod týka, a označenie frekvencií, ktoré sa majú previesť alebo ktoré sa previedli. Úrad tento zámer, ako aj uskutočnenie prevodu zverejní na svojom webovom sídle.
Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu uskutočnenie prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií do desiatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, ktorej sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií prenajať, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho
Ú
18
O:15
povolenia, ktorého sa prenájom týka, a označenie frekvencií, ktoré boli prenajaté.“.
Úrad na základe oznámenia o uskutočnení prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 13 vykoná v individuálnom povolení zmenu držiteľa individuálneho povolenia.
Č:21a
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice a špecifických smerníc a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť vhodné, účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 25. mája 2011 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa týka týchto ustanovení.
N
§:73, O:1P:a
P:b
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
§ 12 ods.
6,
§ 15 ods. 1
,
§ 19 ods. 2
a
3
,
§ 24 ods. 2
,
§ 27
ods. 1
,
2
,
4
a
5
,
§ 32 ods. 13
a
14
,
§ 36 ods. 1
a
3
,
§ 47
ods. 1
a
2
,
§ 49 ods. 4
,
§ 50 ods. 10
,
§ 51 ods. 2
,
§ 55
ods. 3
,
§ 58 ods. 10
,
§ 64 ods. 1
a
2
alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa
§ 14
, alebo poskytuje siete alebo služby napriek zákazu vydanému podľa § 73 ods. 8 pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 9 ods. 2
,
§ 21 ods. 2
,
§ 26 ods. 1
,
§ 28 ods. 1
,
§ 29 ods.
4
,
§ 31 ods. 11
,
§ 38 ods. 6 písm. a)
,
c)
a d),
§ 40 ods. 1
3
a 6,
§ 41
,
§ 42 ods. 4
,
§ 43 ods. 2
,
§ 44 ods. 2, 5
,
6
a 12 poslednej vety,
§ 45 ods. 1 3
,
§ 47 ods. 3
,
§ 48
ods. 1
,
4
6
,
§ 50 ods. 9
,
§ 52 ods. 1
,
§ 54 ods. 3
a
6
,
§
56 ods. 4
, 5 a
8
,
§ 57 ods. 2
,
4
,
7
,
8
,
10 12
,
§ 58 ods.
5
,
7
9
,
§ 59 ods. 1
,
3
a 4 ,
§ 60 ods. 1
,
§ 61
,
§ 63 ods. 5
7
a
9
,
§ 64 ods. 3
,
5
,
6
a
8
,
§ 66 ods. 3
druhej vety,
§
67 ods.
6 alebo ustanovení osobitných predpisov,
57)
pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie
57) Čl. 3 ods. 1, 5 7, čl. 4 ods. 1 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 14 a čl. 15 ods. 1 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú.v. L 172, 30.6.2012) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 2 5, čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25.
Ú
19
§:73, O:2P:aP:b
§:73, O:3
P:a
P:b
§:73, O:4
novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. L 310, 26.11.2015).
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z
povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľa
odseku 12,
§ 10 ods. 8
,
§ 12 ods. 1
,
§ 18 ods. 1
,
§ 27 ods.
6
,
§ 39 ods. 2
,
§ 50 ods. 3
a
8
,
§ 51 ods. 1
,
§ 52 ods. 2
a
5
, § 67a ods. 6, § 67b ods. 8, § 67c ods. 5, § 67d ods. 10, 67f ods. 7 alebo § 77, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 26 ods. 2
,
§ 31 ods. 4
,
§ 32 ods. 9
,
§ 39 ods. 1
,
§ 59
ods. 5
,
§ 67 ods. 3
alebo
§ 76
, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
§ 13 ods. 1
,
§ 15 ods. 1
, § 31 ods. 1,
§ 32 ods. 1
, § 36 ods. 1 a 5,
§ 38 ods. 1 šiestej vety a ods. 6 písm. a)
,
c)
a d),
§ 40 ods. 1
,
§ 62 ods. 2
a
3
,
§ 63 ods. 2
,
§ 65 ods. 3
, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
§ 31 ods. 1,
§ 32 ods. 1
, § 36 ods. 5,
§ 37 ods. 1
, § 38 ods. 1,
§ 65 ods. 3
, pokutu od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu
Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa na účely tohto zákona
20
§:73, O:5
§:73, O:6
§:73, O:7
§:73, O:8
§:73, O:9
rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi. Obrat právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,58a) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať ani na základe informácií, ktoré predložila úradu podľa § 40 ods. 3 písm. i), úrad uloží pokutu podľa odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a) najviac do výšky 300 000 eur.
Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru alebo služby.
Ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel alebo individuálneho povolenia
neuhradil jednorazovú úhradu alebo opakovanú úhradu, úrad postupuje podľa § 31 ods. 9 písm.
a) tretieho bodu alebo podľa § 34 ods. 3 písm. d) a pokutu neuloží.
Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne na závažnosť porušenia povinnosti a to najmä s ohľadom na spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
21
§73:O:10
§:73, O:11
§:73, O:12
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však
do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto
zákonom, všeobecným povolením, všeobecným povolením na používanie frekvencií, rozhodnutím
úradu alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe tohto zákona a ak
nedostatok nebol odstránený napriek uloženiu pokuty podľa odsekov 1 alebo 2 alebo uloženiu
opatrenia podľa § 39 ods. 1, úrad môže podniku zakázať poskytovať siete alebo služby, a to až na
obdobie 24 mesiacov, podľa závažnosti a trvania takéhoto porušenia.
22
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o
univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:34
O:1O:2
Mimosúdne riešenie sporov
Členské štáty zabezpečia, aby na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, ktoré vyplývajú z tejto smernice a ktoré sa týkajú zmluvných podmienok a/alebo plnenia zmlúv týkajúcich poskytovania takýchto sietí alebo služieb, boli k dispozícii nediskriminačné, transparentné, jednoduché a nenákladné mimosúdne postupy. Členské štáty prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že takými postupmi sa môžu spravodlivo a bez zdržania urovnávať spory a prípadne sa môže zaviesť systém úhrad alebo odškodnenia. Tieto postupy umožnia nestranné riešenie sporov a spotrebiteľovi neodopierajú právnu ochranu ustanovenú vo vnútroštátnom práve. Členské štáty môžu rozšíriť tieto povinnosti tak, aby sa vzťahovali aj na spory, v ktorých sú zapojení aj iní koncoví užívatelia.Členské štáty zabezpečia, aby ich právne predpisy nebránili zriadeniu reklamačných úradov a poskytovaniu služieb on-line na primeranej územnej úrovni na uľahčenie prístupu spotrebiteľov a
N
§:75a, O:1
O:2
Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,13) nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby.
Návrh obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie, aleboaj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,
c) názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,
d) predmet sporu,
e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f) návrh riešenia sporu.
23
O:3O:4
koncových užívateľov k riešeniu sporov.Ak sú do takých sporov zapojené strany z rôznych členských štátov, členské štáty koordinujú svoje úsilie z hľadiska dosiahnutia urovnania sporu.Tento článok sa nedotýka vnútroštátnych súdnych konaní.
O:3
O:4
O:5
O:6
O:7
K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.
Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa
a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi, alebo
b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.
Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.“.
24
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EP a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov
vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
(N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:13, O:2
Každý členský štát prijme najmä potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že zámerný prístup k údajom uchovávaným v súlade s touto smernicou alebo ich prenos, ktorý nepovoľuje vnútroštátny právny predpis prijatý podľa tejto smernice, je postihnuteľný sankciami, vrátane administratívnych alebo trestnoprávnych sankcií, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.
N
§:73, O:1P:a
P:b
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
§ 12 ods.
6,
§ 15 ods. 1
,
§ 19 ods. 2
a
3
,
§ 24 ods. 2
,
§ 27
ods. 1
,
2
,
4
a
5
,
§ 32 ods. 13
a
14
,
§ 36 ods. 1
a
3
,
§ 47
ods. 1
a
2
,
§ 49 ods. 4
,
§ 50 ods. 10
,
§ 51 ods. 2
,
§ 55
ods. 3
,
§ 58 ods. 10
,
§ 64 ods. 1
a
2
alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa
§ 14
, alebo poskytuje siete alebo služby napriek zákazu vydanému podľa § 73 ods. 8 pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
§ 9 ods. 2
,
§ 21 ods. 2
,
§ 26 ods. 1
,
§ 28 ods. 1
,
§ 29 ods.
4
,
§ 31 ods. 11
,
§ 38 ods. 6 písm. a)
,
c)
a d),
§ 40 ods. 1
3
a 6,
§ 41
,
§ 42 ods. 4
,
§ 43 ods. 2
,
§ 44 ods. 2, 5
,
6
a 12 poslednej vety,
§ 45 ods. 1 3
,
§ 47 ods. 3
,
§ 48
ods. 1
,
4
6
,
§ 50 ods. 9
,
§ 52 ods. 1
,
§ 54 ods. 3
a
6
,
§
56 ods. 4
, 5 a
8
,
§ 57 ods. 2
,
4
,
7
,
8
,
10 12
,
§ 58 ods.
5
,
7
9
,
§ 59 ods. 1
,
3
a 4 ,
§ 60 ods. 1
,
§ 61
,
§ 63 ods. 5
7
a
9
,
§ 64 ods. 3
,
5
,
6
a
8
,
§ 66 ods. 3
druhej vety,
§
67 ods.
6 alebo ustanovení osobitných predpisov,
57)
pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie
Ú
25
§:73, O:2P:a
P:b
§:73, O:3P:a
57) Čl. 3 ods. 1, 5 7, čl. 4 ods. 1 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 14 a čl. 15 ods. 1 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú.v. L 172, 30.6.2012) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 2 5, čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. L 310, 26.11.2015).
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z
povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľa
odseku 12,
§ 10 ods. 8
,