NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
251
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a mimosúdne riešenie sporov“.
2.V § 15 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
3.V § 24 ods. 1 sa nad slovami „ovládanej osoby“ odkaz „21)“ nahrádza odkazom „22)“.
4.V § 32 odsek 13 znie:
„(13) Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu zámer uskutočniť prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií najneskôr štyri týždne pred jeho uskutočnením a uskutočnenie prevodu práv do piatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, na ktorú sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť alebo na ktorú sa previedli, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod týka, a označenie frekvencií, ktoré sa majú previesť alebo ktoré sa previedli. Úrad tento zámer, ako aj uskutočnenie prevodu zverejní na svojom webovom sídle.“.
5.V § 32 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:
„(14) Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu uskutočnenie prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií do desiatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, ktorej sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií prenajať, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prenájom týka, a označenie frekvencií, ktoré boli prenajaté.
2
(15) Úrad na základe oznámenia o uskutočnení prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 13 vykoná v individuálnom povolení zmenu držiteľa individuálneho povolenia.“.
Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 16 až 19.
6.V § 32 ods. 16 písmeno d) znie:
„d) osobe, na ktorú sa práva majú previesť alebo ktorej sa majú prenajať, v posledných troch rokoch pred uskutočnením zamýšľaného prevodu alebo prenájmu, úrad podľa § 34 ods. 3 zrušil individuálne povolenie, ktorého bola držiteľom, alebo jej odobral pridelenú frekvenciu.“.
7.V § 32 odsek 18 znie:
„(18) Úrad môže vydať dočasné individuálne povolenie určené na jednorazové účely, ktoré nemožno predvídať, alebo na experimentálne používanie frekvencií, ak požadované frekvencie k dispozícii a nedôjde ku škodlivému rušeniu. Žiadosť o vydanie dočasného individuálneho povolenia musí byť doručená úradu najmenej tri pracovné dni pred požadovaným termínom začatia používania frekvencie. Čas platnosti dočasného individuálneho povolenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov, pričom úrad môže platnosť dočasného individuálneho povolenia opakovane predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti osoby, ktorej bolo dočasné individuálne povolenie vydané. Úrad môže predĺžiť platnosť dočasného individuálneho povolenia najviac o čas, na ktorý bolo prvýkrát vydané.“.
8.V § 33 ods. 10 a § 34 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zrušil“ vkladajú slová „alebo odobral pridelenú frekvenciu“.
9.V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) výpočet obratu podľa § 73 ods. 4.“.
10.V § 40 ods. 4 sa slová „písm. a), b), d) h)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d) i)“.
11.V § 57 ods. 5 sa za slová „podľa § 75“ vkladá čiarka a slová „mimosúdneho riešenia sporu podľa § 75a“.
12.V § 63 ods. 7 sa slová „a s písomným súhlasom“ nahrádzajú slovami „vyhotovenej na základe písomného súhlasu“.
13.V § 63 ods. 14 písm. d) sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „v určenej lehote“.
14.V § 63 sa odsek 14 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) strpieť, a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,46c) zabránenie v uskutočnení komunikácie koncového užívateľa alebo v jej pokračovaní alebo na žiadosť iného orgánu štátu zabrániť v uskutočnení takejto komunikácie, ak taká komunikácia predstavuje priame ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky; podnik nezodpovedá za škody spôsobené uplatňovaním tohto ustanovenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46c znie:
3
46c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
15.V § 66 ods. 4 tretia veta a ods. 5 druhá veta znejú:
„Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo.“.
16.V § 66 ods. 6 sa slová „podzemných alebo“ nahrádzajú slovami „trás podzemných vedení alebo“.
17.V § 66 ods. 7 sa slovo „priebeh“ nahrádza slovom „trasa“.
18.V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 32 ods. 13 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 13, 14 a 16“ a slová „§ 73 ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 12“.
19.V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „osobitného predpisu,57) nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,57)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
57) Čl. 3 ods. 1, 5 7, čl. 4 ods. 1 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 14 a čl. 15 ods. 1 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 2 5, čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015).“.
20.V § 73 ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a za slovami „67f ods. 7“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vkladajú sa slová „§ 77,“.
21.V § 73 ods. 2 a ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „podniku“.
22.V § 73 ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 36 ods. 1“ vkladajú slová „a 5“ a za slová „§ 38“ sa vkladajú slová „ods. 1 šiestej vety a“.
23.V § 73 ods. 4 prvej vete sa slovo „podnikateľovi“ nahrádza slovami „právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi“ a v druhej vete sa slovo „podnikateľa“ nahrádza slovami „právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa“.
24.V § 73 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.
(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať ani na základe
4
informácií, ktoré predložila úradu podľa § 40 ods. 3 písm. i), úrad uloží pokutu podľa odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a) najviac do výšky 300 000 eur.
(7) Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru alebo služby.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 12.
25.V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) mimosúdne riešenie sporov (§ 75a).“.
26.Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠75a
Mimosúdne riešenie sporov
(1) Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,13) nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby.
(2) Návrh obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie, alebo aj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,
c) názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,
d) predmet sporu,
e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f) návrh riešenia sporu.
(3) K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
(4) Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.
(5) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa
a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi, alebo
b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.
(6) Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom
5
jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
(7) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.“.
27.Za § 78c sa vkladá § 78d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)Ustanovenia § 32 ods. 16 písm. d), § 33 ods. 10 a § 34 ods. 1 písm. e) účinné od 1. februára 2017 sa nevzťahujú na odobratie pridelenej frekvencie, konanie o ktorej sa začalo pred 1. februárom 2017.
(2)Ak k obmedzeniu užívania nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení podniku podľa § 66 ods. 1 došlo pred 1. februárom 2017, na uplatnenie nároku na jednorazovú úhradu sa vzťahujú ustanovenia § 66 ods. 4 a 5 v znení účinnom do 31. januára 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017.