Príloha
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2017,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 58 ods. 6, § 61a ods. 4 a § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)podrobnosti o zisťovaní majetku povinného exekútorom,
b)podrobnosti o zisťovaní pobytu povinného,
c)podrobnosti o obsahu správ súdneho exekútora (ďalej len „exekútor“) oprávnenému,
d)výšku trov exekútora a spôsob ich určenia.
DRUHÁ ČASŤ
ZISŤOVANIE MAJETKU POVINNÉHO
§ 2
Ak sa podľa zákona zisťovať majetok povinného, exekútor ho zisťuje prostredníctvom osôb, povinných mu poskytovať súčinnosť s nasledovnou prioritou:
a)evidencie Sociálna poisťovňa,
b)účty povinného v bankách,
c)kataster nehnuteľností,
d)centrálny register exekúcií,
e)obchodný register,
f)evidencia vozidiel,
g)centrálny depozitár cenných papierov,
h)Úrad priemyselného vlastníctva.
2
TRETIA ČASŤ
ZISŤOVANIE POBYTU
§ 3
Ak sa podľa zákona zisťovať pobyt adresáta písomnosti, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, exekútor zisťuje údaje o pobyte adresáta z nasledujúcich zdrojov:
a)Register obyvateľov Slovenskej republiky,
b)informačný systém Sociálnej poisťovne,
c)kataster nehnuteľností,
d)obchodný register,
e)...
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBSAH SPRÁV EXEKÚTORA OPRÁVNENÉMU
§ 4
Správa exekútora oprávnenému obsahuje
a)úkony uskutočnené exekútorom pri zisťovaní majetku povinného od začatia konania alebo od podania poslednej správy,
b)opis majetku povinného, ktorý bol úkonmi podľa písmena a) zistený,
c)dátum a výšku vymoženého plnenia, spôsob rozdelenia vymoženého plnenia na jednotlivé uspokojované nároky a dátum poukázania vymoženého plnenia oprávnenému.
PIATA ČASŤ
TROVY EXEKÚTORA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 5
Exekútorovi patrí odmena za
a) výkon exekučnej činnosti
1. pri exekúcii na peňažné plnenie,
2. pri exekúcii na nepeňažné plnenie,
b) ďalšiu činnosť podľa zákona za
1. spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,
2. prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,
3. doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný predpis,1)
4. vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon.2)
1) Napríklad Civilný sporový poriadok.
2) § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
3
§ 6
Exekútorovi patrí popri odmene náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.
DRUHÁ HLAVA
ODMENA EXEKÚTORA
Prvý oddiel
Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie
§ 7
Základ pre určenie odmeny
Základom pre určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky. Na účely prvej vety sa pohľadávkou rozumie istina pohľadávky a jej príslušenstvo priznané exekučným titulom a na vymoženie ktorého bol exekútor poverený.
§ 8
Základné ustanovenie
(1) Odmena exekútora je ... % zo základu na jej určenie, najmenej však ... eur a najviac ... eur.
(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, patrí exekútorovi odmena vo výške ... % zo základu pre jej určenie, najmenej však ... eura a najviac ... eur.
§ 9
Odmena za zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti
Popri odmene určenej podľa § 8 patrí exekútorovi odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti vo výške ... eur a to bez ohľadu na počet nehnuteľností, na ktorých bolo exekučné záložné právo v exekučnom konaní zriadené.
Druhý oddiel
Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na nepeňažné plnenie
§ 10
Odmena za vykonanie exekúcie
vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti
(1) Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je ... eur, a to za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť, vrátane príslušenstva nehnuteľnej veci, či príslušenstva bytu.
4
(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie povinnému a z tohto dôvodu sa exekúcia zastaví, patrí exekútorovi odmena vo výške ... eur.
Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
§ 11
(1) Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci je ... eur za každú odobratú vec, najviac však ... eur za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.
(2) Ak však v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, odmena exekútora za vykonanie exekúcie je ... % z tejto hodnoty, najmenej však ... eur.
§ 12
(1) Ak sa exekútorovi nepodarí vec odobrať a zabezpečí vec rovnakého druhu a rovnakej akosti, patrí mu odmena podľa § 11.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak vec, ktorú treba odobrať, pri sebe niekto iný. Ak však ten nevydá vec dobrovoľne a exekútor vykoná exekúciu prikázaním pohľadávky, výška jeho odmeny sa určí primerane podľa ustanovení o odmene za exekúciu na peňažné plnenie.
§ 13
Odmena za vykonanie exekúcie
rozdelením spoločnej veci predajom
Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom patrí exekútorovi odmena podľa § 8.
§ 14
Odmena za vykonanie exekúcie
rozdelením spoločnej veci inak než predajom
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom je ... eur za každú rozdelenú vec.
§ 15
Odmena za vykonanie exekúcie
uskutočnením prác a výkonov
Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov je ... eur.
Tretí oddiel
Spoločné ustanovenia k odmene za výkon exekučnej činnosti
§ 16
Odmena pri vylúčení exekútora
z vykonávania exekúcie
5
Ak je exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie a exekútorovi podľa zákona patrí odmena a náhrada výdavkov, určí sa podľa § 8.
§ 17
Odmena pri zastavení exekúcie
(1) Pri zastavení exekúcie, ak nejde o splnenie vymáhaného nároku, patrí exekútorovi odmena vo výške ... eur.
(2) Ak pred zastavením exekúcie došlo k čiastočnému vymoženiu nároku, patrí exekútorovi odmena podľa § 8.
Štvrtý oddiel
Odmena za ďalšiu činnosť
§ 18
Odmena za spísanie návrhu
na vykonanie exekúcie do zápisnice
Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za doručenie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane
a)konverzie dokumentov potrebných na podanie návrhu,
b)prijímania a odosielania písomností za oprávneného,
c)informovania oprávneného o výzvach doručených súdom, a to do vydania poverenia na vykonanie exekúcie
je najviac ... eur.
§ 19
Odmena za prijímanie do úschovy
Odmena za prijatie do úschovy je,
a)ak ide o listinu .................................................. eura,
b)ak ide o cenný papier, peniaze alebo iné hnuteľné veci
do 3 319,39 eura základu .................................. %,
od 3 319,40 eura do 16 596,96 eura základu .......... %,
od 16 596,97 eura do 33 193,92 eura základu ...... %,
a nad 33 193,92 eura........................................... %,
najmenej ... eura, najviac však ... eura.
§ 20
Odmena za vykonávanie činnosti
na základe poverenia súdu
Výšku odmeny exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia určí súd s prihliadnutím na povahu činnosti, ktorá sa vykonať. Ak ide o súpis vecí,2) patrí exekútorovi odmena vo výške ... eur za každú spísanú vec, najmenej ... eur, najviac ... eur.
6
§ 21
Odmena za doručovanie súdnych písomností
Ak súd poverí exekútora doručením súdnych písomností, odmena sa určuje paušálnou sumou vo výške ... eur za každú súdnu písomnosť, ktorú sa podarilo doručiť. Ak sa písomnosť nepodarilo doručiť, odmena je ... eur.
TRETIA HLAVA
NÁHRADA VÝDAVKOV
§ 22
Náhrada výdavkov za výkon exekučnej činnosti
(1) Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj paušálna náhrada výdavkov vo výške ... eur.
(2) V náhrade podľa odseku 1 sú zahrnuté najmä
a)náklady na vedenie úradu,
b)administratívne náklady,
c)náklady na cestovné, poštovné a služby elektronických komunikácií,
d)náklady šetrení majetkových pomerov povinného v informačných systémoch,
e)náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku povinného zaslaných elektronicky.
(3) Ak ide o exekúciu predajom hnuteľných vecí, patrí exekútorovi popri paušálnej náhrade výdavkov podľa odseku 1 tiež paušálna náhrada výdavkov vo výške ... euro. Popri náhrade podľa prvej vety možno požadovať náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.
(4) Ak ide o exekúciu predajom nehnuteľností, patrí exekútorovi popri paušálnej náhrade výdavkov podľa odseku 1 tiež paušálna náhrada výdavkov vo výške ... euro. Popri náhrade podľa prvej vety možno požadovať náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.
(5) Ak ide o exekúciu predajom podniku, patrí exekútorovi popri paušálnej náhrade výdavkov podľa odseku 1 tiež paušálna náhrada výdavkov vo výške ... euro. Popri náhrade podľa prvej vety možno požadovať náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.
(6) Ak ide o exekúciu vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti, alebo vyprataním bytu, patrí exekútorovi popri paušálnej náhrade výdavkov podľa odseku 1 tiež náhrada paušálnych výdavkov vo výške ... euro. Popri náhrade podľa prvej vety možno požadovať náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie kryté paušálnymi výdavkami.
(7) Ak ide o exekúciu odobratím veci, patrí exekútorovi popri paušálnej náhrade výdavkov podľa odseku 1 tiež náhrada paušálnych výdavkov vo výške ... euro. Popri náhrade podľa prvej vety možno požadovať náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.
7
(8) Ak ide o exekúciu rozdelením spoločnej veci, patrí exekútorovi popri paušálnej náhrade výdavkov podľa odseku 1 tiež paušálna náhrada výdavkov podľa odseku 3, ak ide o hnuteľnú vec, alebo podľa odseku 4, ak ide o nehnuteľnosť.
§ 23
Ak pri exekúcii predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku, vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti alebo vyprataním bytu, odobratím veci na náklady povinného alebo rozdelením spoločnej veci vzniknú výdavky, ktorých výška presahuje paušálnu výšku výdavkov podľa § 22 ods. 3 8, patrí exekútorovi namiesto nich náhrada výdavkov v plnej výške.
§ 24
Náhrada výdavkov pri ďalšej činnosti exekútora
Pri ďalšej činnosti exekútora vykonávanej na základe poverenia súdu patrí exekútorovi voči osobe, ktorá podala návrh, náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.
§ 25
Náhrada výdavkov za manipuláciu so spismi
Exekútorovi patrí paušálna náhrada výdavkov za
a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vo výške ... eura,
b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je ... eur.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 26
Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.
§ 27
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov.
§ 28
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...