DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
články 4, 67, 81, 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
články 38 a 47 Charty základných práv Európskej únie,
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. L 181, 29.6.2013).
2.nelegislatívne akty
-
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. L 399, 30.12.2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. L 199, 31.7.2007) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
K nariadeniu (ES) č. 44/2001: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-103/05 Reisch Montage AG proti Kiesel Baumaschinen Handels GmbH [2006]. 2. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-283/05 ASML Netherlands BV proti Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [2006] 3. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-386/05 Color Drack GmbH proti Lexx International Vertriebs GmbH [2007]. 4. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-180/06 Renate Ilsinger proti Martin Dreschers [2009]. 5. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-462/06 Glaxosmithkline a Laboratoires Glaxosmithkline proti Jean-Pierre Rouard [2008]. 6. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV proti Jack Odenbreit [2007]. 7. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-185/07 Allianz SpA a Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc. [2009]. 8. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court Írsko) Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board [2008]. 9. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-420/07 Meletis Apostolides proti David Charles Orams a Linda Elizabeth Orams [2009]. 10. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/07 Falco Privatstiftung a Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst [2009]. 11. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-453/07 Hakan Er proti Wetteraukreis [2008].
12. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/08 SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB [2009]. 13. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-167/08 Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV a Parc Healthcare International Limited proti Omnipol Ltd. [2009]. 14. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-189/08 Zuid-Chemie BV proti Philippo's Mineralenfabriek NV/SA [2009]. 15. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-204/08 Peter Rehder proti Air Baltic Corporation [2009]. 16. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen GmbH proti Alice van der Schee [2009]. 17. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse proti WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [2009]. 18. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-381/08 Car Trim GmbH proti KeySafety Systems Srl. [2010]. 19. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-533/08 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden Holandsko) TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG [2010]. 20. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-585/08 a C-144/09 Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliver Heller (C-144/09) [2010]. 21. Uznesenie predsedu Súdneho dvora vo veci C-435/08 Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika [2009]. 22. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-19/09 Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH proti Silva Trade SA [2010]. 23. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-111/09 Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group proti Michal Bilas [2010] 24. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-235/09 DHL Express France SAS proti Chronopost SA [2011]. 25. Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-509/09 a C-161/10 eDate Advertising GmbH proti X (C-509/09) a Olivier Martinez a Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10) [2010]. 26. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-139/10 Prism Investments BV proti Jaap Anne van der Meer [2011]. 27. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-87/10 Electrosteel Europe SA proti Edil Centro SpA [2011]. 28. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-144/10 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts proti JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch [2011]. 29. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-145/10 Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH a iní [2012]. 30. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-213/10 F-Tex SIA proti Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma" [2012]. 31. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-327/10 Hypoteční banka a.s. proti Udo Mike Lindner [2012]. 32. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-514/10 Wolf Naturprodukte GmbH proti SEWAR spol. s r.o., [2012]. 33. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-523/10 Wintersteiger AG proti Products 4U
Sondermaschinenbau GmbH [2012]. 34. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-616/10 Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV a iní [2012]. 35. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-619/10 Trade Agency Ltd proti Seramico Investments Ltd. [2012]. 36. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-133/11 Folien Fischer AG a Fofitec AG proti Ritrama SpA [2012]. 37. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-154/11 Ahmed Mahamdia proti République algérienne démocratique et populaire [2012]. 38. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-190/11 Daniela Mühlleitner proti Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi [2012]. 39. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG a iní proti Samskip GmbH [2013]. 40. Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-156/12 GREP GmbH proti Freitstaat Bayern, [2012].
K nariadeniu (ES) č. 805/2004: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-292/10 G proti Cornelius de Visser [2012].
K nariadeniu (ES) 1896/2006: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-215/11 Iwona Szyrocka proti SiGer Technologie GmbH [2013].
K nariadeniu (ES) č. 1393/2007: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-325/11 Krystyna Alder a Ewald Alder proti Sabina Orlowska a Czeslaw Orlowski [2013].
K nariadeniu (ES) č. 1393/2007: 1. Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-325/11 Krystyna Alder a Ewald Alder proti Sabina Orlowska a Czeslaw Orlowski [2013].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
-
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky