Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Podnikateľské subjekty, ktoré si uplatňujú svoje pohľadávky v exekučnom konaní. Právnické osoby a fyzické osoby (SZČO), ktoré sú v pozícii dlžníka voči Sociálnej poisťovni, budú mať možnosť nákladovo a časovo efektívnejšie uhrádzať svoje záväzky.
Podľa štatistických údajov Sociálnej poisťovne bolo k 31. máju 2016 registrovaných 171 883 zamestnávateľov a 210 288 samostatne zárobkovo činných osôb (časť z nich je vedená aj v registri zamestnávateľov). Pozn.: uvedené štatistiky sa dotýkajú iba aktuálne registrovaných zamestnávateľov a SZČO - poistencov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie neboli vykonané.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie evidované Sociálnou poisťovňou k 31. máju 2016 dosiahli celkom výšku cca 769 mil. eur. Celkovo bolo v roku 2015 uhradené prostredníctvom vymáhania pohľadávky v exekučnom konaní cca 40 mil. eur, pričom sa odhaduje, že zamestnávatelia a SZČO zaplatili 38 mil. eur z toho. Ďalej sa predpokladá, že prostredníctvom exekúcie uhradilo pohľadávku približne 21 tisíc zamestnávateľov a SZČO v roku 2015, pričom ich ďalšie náklady na odmeny súdnych exekútorov tvorili cca 7,6 mil. eur. Pri realizácii navrhnutého výkonu rozhodnutí Sociálnej poisťovne už k týmto nákladom nebude musieť dôjsť, t. z., priemernú úsporu nákladov na jeden podnikateľský subjekt splácajúci pohľadávku v exekučnom konaní v sume cca 362 eur (výpočet = 7 600 000 / 21 000). Nedisponujeme údajom o výške trov konania, ktoré by mali predstavovať ďalšiu úsporu na strane dlžníkov (vzhľadom na to, že v budúcnosti nebudú musieť byť vynaložené).
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza k nepriamym finančným nákladom.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza k dodatočným administratívnym nákladom.
2
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
-362
-7 600 000
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
-362
-7 600 000
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nedochádza k vplyvu na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nedochádza k vplyvu na inovácie.