1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- Sociálna poisťovňa
0
674 592
674 592
674 592
- zdravotné poisťovne
0
274 962
274 962
274 962
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
4 975 224
3 572 208
3 572 208
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
0
4 975 224
3 572 208
3 572 208
z toho:
- vplyv na ŠR
0
4 975 224
3 572 208
3 572 208
Rozpočtové prostriedky
0
4 975 224
3 572 208
3 572 208
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- Sociálna poisťovňa
0
212 000
212 000
212 000
- zdravotné poisťovne
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
159
159
159
- vplyv na ŠR
0
149
149
149
- Sociálna poisťovňa
10
10
10
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
1 998 514
1 998 514
1 998 514
- vplyv na ŠR
0
1 840 452
1 840 452
1 840 452
- vplyv Sociálna poisťovňa
0
158 062
158 062
158 062
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
5 187 224
3 784 208
3 784 208
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Objem rozpočtových prostriedkov súvisiacich v plnom rozsahu s novovzniknutým útvarom pod okresným súdom riešiť navýšením rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v príslušných rokoch.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom návrhu zákona je pripraviť komplexnú právnu úpravu exekučných konaní s cieľom zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť primeranú ochranu základným právam dlžníka a na ten účel ustanoviť jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie a zaviesť procesné pravidlá umožňujúce rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov.
Nová právna úprava je postavená na týchto základných pilieroch:
náhodný výber súdneho exekútora pre jednotlivé exekučné konania,
rovnomerné rozdeľovanie exekučných vecí medzi súdnych exekútorov na krajovom územnom princípe,
jediný exekučný súd v Slovenskej republike,
dôraz na elektronickú komunikáciu,
zavedenie jasných preddavkov na trovy exekúcie,
paušálne odmeňovanie súdnych exekútorov,
výrazné zníženie počtu úkonov súdu v exekučnom konaní, odbúranie potreby rozhodovať o trovách exekúcie pri jej zastavení,
prenesenie rozhodovania o niektorých vybraných otázkach exekučného konania na súdneho exekútora bez potreby ingerencie exekučného súdu.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
3
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uvedený návrh zohľadňuje náklady na novovzniknutý útvar pod okresným súdom, ktorý bude umiestnený v samostatnom objekte (predpoklad získania objektu bezodplatným prevodom).
Náklady v oblasti osobných výdavkov zohľadňujú navýšenie počtu zamestnancov o 149, z toho 9 sudcov vrátane jedného podpredsedu súdu, 131 štátnych zamestnancov, z ktorých 118 patrí pod aparát sudcu (výkon súdnictva), 6 do všeobecného súdneho oddelenia a 7 do správy súdu s ohľadom na rozšírenie činností okresného súdu a 9 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí majú posilniť oblasť správy súdu s ohľadom na pribudnutie nového objektu do správy.
Osobné výdavky počítané v prípade sudcov vrátane nároku na vyplatenie 13. a 14. platu, v prípade podpredsedu zvýšené o príslušný príplatok, v prípade ostatných zamestnancov na základe zaradenia do príslušných tried, k tomu je počítané osobné ohodnotenie (v priemere cca 30 %) a príslušné odvody do poisťovní.
V prípade ostatných bežných výdavkov, ktoré v prvom roku zvýšené ide o výdavky na prvotné zariadenie objektu a jeho prispôsobenie výkonu činnosti súdu vrátane prvotného vybavenia pre zamestnancov (iba v roku 2017) a bežné prevádzkové výdavky na budovu, výkon činnosti útvaru a zamestnancov vrátane nákladov na hybridnú poštu, ktoré uplatňované každoročne.
V prípade kapitálových výdavkov ide v prvom roku o výdavky na softvér úpravu príslušných aplikácií, hardvér a sieťové zariadenia a nákup jedného osobného motorového vozidla v predpokladanej sume 20 000 eur. V ďalších rokoch ide o výdavky na softvér úpravu príslušných aplikácií.
B) V súvislosti s rozšíreným pôsobnosti Sociálnej poisťovne v oblasti vymáhania pohľadávok (t. z. priamy výkon rozhodnutia) sa predpokladá zvýšenie počtu zamestnancov Sociálnej poisťovne o 10, pričom ročné výdavky budú predstavovať približne 212 tisíc eur (vrátane príslušných odvodov do poisťovní).
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
949 554
949 554
949 554
Poistné (150)
0
949 554
949 554
949 554
Poistné (151 - 158)
0
949 554
949 554
949 554
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na štátny rozpočet (MS SR – 08P)
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
3 934 824
3 457 208
3 457 208
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
1 840 452
1 840 452
1 840 452
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
636 756
636 756
636 756
Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 635, 637
1 457 616
980 000
980 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
1 040 400
115 000
115 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 – 711 (v roku 2017 suma 20 000 eur 714)
1 040 400
115 000
115 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
4 975 224
3 572 208
3 572 208
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
212 000
212 000
212 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
158 062
158 062
158 062
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
53 938
53 938
53 938
Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 635, 637
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky (644)
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Dopad na výdavky Sociálnej poisťovne celkom
0
212 000
212 000
212 000
6
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
4 146 824
3 669 208
3 669 208
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
1 998 514
1 998 514
1 998 514
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
690 694
690 694
690 694
Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 635, 637
0
1 457 616
980 000
980 000
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky (644)
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
1 040 400
115 000
115 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 – 711 (v roku 2017 suma 20 000 eur 714)
0
1 040 400
115 000
115 000
Kapitálové transfery (720)2
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
5 187 224
3 784 208
3 784 208
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na štátny rozpočet (MS SR)
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
149
149
149
9 x sudca, 131 x ŠS, 9 x VZ
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) sudca
0
3 538
3 538
3 538
9 sudcov (vrátane 13. a 14. platu)
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) štátny zamestnanec
0
889
889
889
131 štátnych zamestnancov
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) zamestnanec vo VZ
0
564
564
564
9 zamestnancov pri výkone práce vo VZ
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
2 477 208
2 477 208
2 477 208
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
0
1 840 452
1 840 452
1 840 452
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
636 756
636 756
636 756
Vplyv na Sociálnu poisťovňu
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
10
10
10
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1 277
1 277
1 277
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
212 000
212 000
212 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
0
158 062
158 062
158 062
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
53 938
53 938
53 938
8
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
159
159
159
z toho vplyv na ŠR
0
149
149
149
9 x sudca, 131 x ŠS, 9 x VZ
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) sudca
0
3 538
3 538
3 538
z toho vplyv na ŠR
0
3538
3538
3538
9 x sudca, 131 x ŠS, 9 x VZ
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) štátny zamestnanec
0
889
889
889
z toho vplyv na ŠR
0
889
889
889
131 štátnych zamestnancov
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) zamestnanec vo VZ
0
564
564
564
z toho vplyv na ŠR
0
564
564
564
9 zamestnancov pri výkone práce vo VZ
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) zamestnanec Sociálna poisťovňa
0
1 277
1 277
1 277
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
2 689 208
2 689 209
2 689 208
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
0
1 998 514
1 998 514
1 998 514
z toho vplyv na ŠR
0
1 840 452
1 840 452
1 840 452
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
690 694
690 694
690 694
z toho vplyv na ŠR
0
636 756
636 756
636 756
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“