Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 4.7.2016Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom nepochybne množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Rovnako je súčasné exekučné konanie častokrát vedené neefektívnym spôsobom so zbytočnými nákladmi. Ďalej zaťažuje súdy nad rozumnú mieru, nehovoriac o tom, že drvivú väčšinu exekúcií iniciuje štát.
Nastavenie a úprava legislatívnych podmienok výkonu rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím.
3. Ciele a výsledný stav
Zavedenie efektívneho exekučného konania vedeného v maximálnej možnej miere v elektronickej forme vrátane doručovania, zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre jednotlivé exekučné konania pri zachovaní rovnomerného rozdeľovanie exekučných vecí medzi súdnych exekútorov založenom na krajovom územnom princípe, zavedenie jediného kauzálne príslušného súdu v Slovenskej republike na vybavovanie exekučnej agendy, ustanovenie paušálneho odmeňovania súdnych exekútorov, výrazné zníženie počtu úkonov súdu v exekučnom konaní, odbúranie potreby rozhodovať o trovách exekúcie pri jej zastavení, prenesenie rozhodovania o niektorých vybraných otázkach exekučného konania na súdneho exekútora bez potreby ingerencie exekučného súdu. Zásadná zmena procesných pravidiel exekučného konania tak, aby súdy v týchto konaniach rozhodovali len spory.
Účelom navrhovanej právnej úpravy je poskytnúť možnosť právnickým a fyzickým osobám, ktoré v pozícii dlžníka voči Sociálnej poisťovni nákladovo a časovo efektívnejšie uhradiť svoje záväzky, ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Okresný súd Banská Bystrica, Sociálna poisťovňa, súdni exekútori, fyzické osoby, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované, nakoľko Programové vyhlásenie vlády SR exaktne vymedzuje zadanie, ktoré je premietnuté do návrhu zákona.
6. Vykonávacie predpisy
2
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * Nieúprava odmien exekútorov
7. Transpozícia práva EÚ
nejde o transpozíciu
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti zákona.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy na podnikateľské prostredie očakáva sa, že právnické osoby a fyzické osoby (SZČO), ktoré v pozícii dlžníka voči Sociálnej poisťovni, budú využívať možnosť nákladovo a časovo efektívnejšie uhrádzať svoje záväzky. Sociálne vplyvy očakáva sa, že fyzické osoby, ktoré v pozícii dlžníka voči Sociálnej poisťovni, budú využívať možnosť nákladovo a časovo efektívnejšie uhrádzať svoje záväzky.
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 2019 (2 štátnozamestnanecké miesta a s tým súvisiace výdavky na mzdy a odvody), ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Janka Gibaľová, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, janka.gibalova@justice.sk.
12. Zdroje
Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2015 a za január až máj 2016. Štatistické údaje z informačného systému Sociálnej poisťovne.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK