1
Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.
Navrhuje sa upraviť v sadzobníku správnych poplatkov suma poplatku za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje. Práve pomer hodnoty vozidla k veku vozidla je vyjadrený koeficientom priamo uvedeným v konkrétnej položke sadzobníka poplatkov, ktorým sa suma poplatku zodpovedajúca výkonu motora znižuje. Rovnako sa zavádza aj možnosť individuálneho ohodnotenia vozidla znaleckým posudkom obstaraným poplatníkom vo vlastnej réžii. Návrh tiež zavádza 50% zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá), čím sa cieli environmentálny aspekt registračného poplatku tak, aby návrh novely podporoval znižovanie tvorby emisií v doprave. Navrhuje sa tiež vyňatie z poplatkovej povinnosti pre tie vozidlá, ktoré sa trvalo vyradia z evidencie, ak sa zlikvidujú podľa zákona o odpadoch.
Návrhom sa obsiahlo zvýšenie poplatkov za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier, čím sa cieli regulácia vydávania povolení a dodatkov k prevádzkovaniu hazardných hier.
Súčasne je potrebné reagovať aj na požiadavky z aplikácie centrálneho systému evidencie poplatkov tak, aby sa zabezpečilo zvýšenie efektívnosti systému (napr. zníženie papierovej archivácie tam, kde to nie je nevyhnutné).
Návrh zákona pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívne a negatívne sociálne vplyvy a hospodárenie obyvateľstva. Návrh pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Predmet úpravy správnych a súdnych poplatkov nie je upravený v práve Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora v spojených veciach
C-290/05
a C-333/05, Ákos Nádasdi
proti Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága a Ilona Németh proti Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága, [2006].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR bolo začaté konanie č. 2014/2015 o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260.
d)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné.
Príloha č. 1
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
24.06.2016 – 01.07.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
11.07.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
21.08.2016
2.Definovanie problému
Položka 65 sadzobníka správnych poplatkov zahŕňa evidenciu vozidla v Slovenskej republike v jednotnom evidenčnom systéme vedenom na orgáne policajného zboru. V súčasnosti jediným kritériom pre určenie sadzby poplatku je technické kritérium uvedené v dokladoch o vozidle (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II) a tým je výkon motora v kW. Tento postup sa uplatňuje pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 s výkonom motora nad 80 kW. Súčasťou zaplateného poplatku je okrem zápisu vozidla do evidencie vozidiel aj vydanie dokladov. Tento prístup spoplatňuje nad rámec základnej sadzby 33 eur (teda nad rámec krytia administratívnych nákladov) iba vozidlá, ktoré ešte neboli evidované v Slovenskej republike. Analýzou prístupov jednotlivých krajín k evidovaniu vozidiel do vlastnej evidencie bolo zistené, že registračný poplatok v mnohých krajinách výrazné črty majetkovej dane, resp. nesie v sebe aj environmentálne aspekty používania motorového vozidla. Spravodlivým kritériom na stanovenie základu poplatku je hodnota vozidla. Určenie sadzby poplatku len podľa výkonu motora, ako je tomu v súčasnosti, nie je dostatočné. Pridaním ďalších kritérií pri stanovení sadzieb poplatku sa dosiahne efektívnejšie a spravodlivejšie určenie poplatku zodpovedajúce efektu východiskovej ceny vozidla a klesajúcej hodnoty vozidla s narastajúcim vekom, resp. opotrebením vozidla v čase.
Súčasne je potrebné reagovať aj na požiadavky z aplikácie centrálneho systému evidencie poplatkov tak, aby sa zabezpečilo zvýšenie efektívnosti systému (zníženie papierovej archivácie tam, kde to nie je nevyhnutné).
3.Ciele a výsledný stav
Príloha č. 1
4
Cieľom predkladaného návrhu zákona je úprava položky 65 sadzobníka správnych poplatkov, ktorá okrem krytia administratívnych nákladov spojených so zápisom držiteľa vozidiel kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike predstavuje tiež registračný poplatok, a ktorého výška sa odvodzuje podľa východiskovej ceny a zostatkovej hodnoty vozidla podľa dvoch objektívnych kritérií, ktorými výkon a vek vozidla. Výsledkom zmeny systému nové sadzby poplatku stanovené dosadením výkonových a vekových parametrov vozidla do vzorca ustanoveného v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov. Takéto uplatnenie sadzieb umožňuje výrazné zníženie sadzieb poplatku pre absolútnu väčšinu nových vozidiel. V prípade druhého a ďalšieho zápisu držiteľa vozidla sa uplatnia sadzby zodpovedajúce veku tohto vozidla. Minimálna výška registračného poplatku je stanovená naďalej na 33 eur a slúži na pokrytie administratívnych úkonov spojených so zápisom držiteľa vozidla. Dopĺňa sa možnosť zníženia poplatku za evidenciu pre vozidlá s alternatívnym pohonom (hybridy, CNG, LNG a vodík) o 50%, čím sa cieli zvýhodnenie pre environmentálne menej škodlivé vozidlá.
Navrhuje sa upraviť položka 73 d) sadzobníka správnych poplatkov, ktorým sa oslobodzuje platenie správneho poplatku pri trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktoré podlieha spracovaniu podľa zákona o odpadoch.
Návrhom sa obsiahlo tiež zvýšenie poplatkov za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier, čím sa cieli regulácia vydávania povolení na prevádzkovanie hazardných hier.
V súvislosti s návrhom na oslobodenie subjektu Slovenská konsolidačná, ktorý vymáha pohľadávky verejného sektora podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa cieli zjednodušenie administratívneho postupu pri súdnych konaniach v prípadoch, keď sa vymáhajú pohľadávky verejného sektora. Ušetrené náklady na súdne poplatky sa prejavia v zlepšenom hospodárení Slovenskej konsolidačnej, ktoré si môže štát premietnuť do vyšších dividend, preto je vplyv na hospodárenie verejných financií neutrálny.
Ostatné navrhované zmeny majú marginálny finančný vplyv v sledovaných oblastiach.
4.Dotknuté subjekty
Navrhovaná právna úprava sa dotkne všetkých fyzických aj právnických osôb, ktoré si budú prihlasovať vozidlo do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, pričom poplatníkom poplatku je nový držiteľ vozidla. Ročne sa na Slovensku vykoná približne 415 000 registrácií a preregistrácií vozidiel kategórií L, M1 a N1. Pre 67% držiteľov sa však výška poplatku nezmení (výška poplatku zostáva na úrovni 33 eur), pre 16% držiteľov sa poplatok zvýši a pre 17% držiteľov sa poplatok zníži.
Zníženie registračného poplatku pre všetkých žiadateľov o registráciu vozidla s alternatívnym pohonom (hybridy, CNG, LNG a vodík) o 50% sa pozitívne dotkne skupiny približne 500 1 000 subjektov ročne. Žiadatelia o vyradenie vozidla, ktoré spracované podľa zákona o odpadoch nebudú podliehať správnemu poplatku pri vyradení z evidencie (približne 26 400 žiadateľov ročne).
Návrh sa dotkne tiež okruhu subjektov, ktorým sa vydáva licencia na prevádzkovanie hazardných hier. Ročne sa vykoná približne 20 25 úkonov a konaní na vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier a vydá sa približne 200 250 dodatkov k existujúcim licenciám za účelom zmien v udelených licenciách.
Príloha č. 1
5
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú predkladané a neboli ani posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
*vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Návrh nezavádza nové postupy pri vyberaní poplatku (naďalej sa poplatky vyberajú na ODI PZ SR a Klientskych centrách cez systém eKolok), vplyv na informatizáciu je pozitívny (spôsob výberu poplatku zostáva totožný predovšetkým cez samoobslužný kiosk priamo na úrade alebo cez webové a mobilné zariadenie, rovnako cez platobný predpis vygenerovaný úradníkom v Module správnych poplatkov a evidovaný v centrálnom systéme evidencie poplatkov), nezavádzajú sa nové postupy pri službách a procesoch verejnej správy. Celkový vplyv na verejnosť (podnikateľské prostredie a obyvateľstvo) je neutrálny, iba zmenou systému určenia sadzieb poplatku sa tieto spravodlivejšie určujú na vozidlo podľa
Príloha č. 1
6
hodnotového princípu a to v konečnom dôsledku vplyv na to, že pri jednej časti vozidiel poplatník zaplatí vyšší poplatok ako v súčasne platnej právnej úprave (lebo je vyššia hodnota vozidla) a pri inej skupine vozidiel poplatník zaplatí nižší poplatok ako v súčasne platnej právnej úprave (lebo hodnota vozidla je nižšia).
11.Kontakt na spracovateľa
jana.fulopova@mfsr.sk
12.Zdroje
Inštitút finančnej politiky spracovanie údajov z inzerovaných ponúk nových a ojazdených vozidiel, údaje o počte registrovaných vozidiel v jednotlivých rokoch od aplikácie registračného poplatku v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov.
Informácie z MV SR o ročných číslach vyradenia vozidiel z evidencie pri zošrotovaní vozidla podľa zákona o odpadoch.
Informácie o počte vybavených úkonov a konaní pri udeľovaní licencií a zmien v licenciách na prevádzkovanie hazardných hier.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
V rámci predbežného pripomienkového konania komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov k predmetnému materiálu zaslala nesúhlasné stanovisko uvedené nižšie:
K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Komisia žiada predkladateľa, aby vyznačil vplyv na informatizáciu spoločnosti a aby predložil vyplnenú Analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti s uvedením údajov podľa bodov 6.1 až 6.3.
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča do časti 10. Poznámky popísať vplyv súvisiaci s platbou úrokov z omeškania (novelizačné body 4, čl. I a 2, čl. II) vzhľadom na to, že ich vplyv Komisia považuje za principiálne pozitívny, ale z hľadiska sociálnych vplyvov veľmi malý.
Komisia odporúča vyznačiť v dôvodovej správe aj v doložke vybraných vplyvov vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Všeobecne
Odporúčania na dopracovanie analýzy vplyvov na služby verejnej správy pre občana priložené v prílohe.
K procesu
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu predchádza:
1.rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného pripomienkového konania;
Príloha č. 1
7
2.povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR;
3.rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;
Vyhodnotenie pripomienok MF SR:
K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Žiadosti komisie o vyznačenie vplyvov na informatizáciu spoločnosti bolo vyhovené, analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti bola upravená.
K doložke vybraných vplyvov
10. časť Poznámky v doložke vybraných vplyvov bola upravená - vyplatenie úroku z omeškania nie je novinkou, ktorú by tento predkladaný materiál zavádzal (platí od 1.12.2013). Navrhované prenesenie povinnosti z prevádzkovateľa systému na príslušný orgán s cieľom vyplatenia úroku z omeškania bolo z návrhu zákona vypustené. Na základe uvedeného aj v časti Doložky vybraných vplyvov - vplyvy na služby verejnej správy pre občana je dotknuté ustanovenie posúdené bez vplyvu.
K všeobecnému
V zmysle uplatnených pripomienok komisie bola analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana upravená.
K procesu
Predkladaný materiál je zahrnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády SR s predpokladaným termínom predloženia na Rokovanie vlády SR 11.8.2016. Pripomienky komisie týkajúce sa nedodržania termínov možno odôvodniť skutočnosťou, že programové vyhlásenie vlády bolo zverejnené 13.4.2016 a v II. polroku 2016 sa začalo predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.
Príloha č. 2
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
-864 500
-864 500
-864 500
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-864 500
-864 500
-864 500
Rozpočtové prostriedky
0
-864 500
-864 500
-864 500
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
400 000
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
400 000
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Príloha č. 2
9
Výdavky sú zabezpečené v rámci limitu výdavkov kapitoly Ministerstva financií SR na rok 2016.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Spravodlivým kritériom na stanovenie základu registračného poplatku je hodnota vozidla. Určenie sadzby poplatku len podľa výkonu motora, ako je tomu v súčasnosti, nie je dostatočné. Hodnota vozidla klesá podľa opotrebenia vozidla, ale predovšetkým podľa jeho veku. Preto sa navrhuje celková zmena systému určovania sadzieb tohto poplatku nielen podľa výkonu motora, ale aj podľa koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla v čase. Výsledkom zmeny systému nové sadzby poplatku stanovené dosadením výkonových a vekových parametrov vozidla do vzorca ustanoveného v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov. Takéto uplatnenie sadzieb umožňuje zníženie sadzieb poplatku pre absolútnu väčšinu nových vozidiel. V prípade druhého a ďalšieho zápisu držiteľa vozidla sa uplatnia sadzby zodpovedajúce veku tohto vozidla. Minimálna výška registračného poplatku je stanovená na 33 eur a slúži na pokrytie administratívnych úkonov spojených so zápisom držiteľa vozidla. Finančný vplyv uplatnenia nových sadzieb registračného poplatku je z hľadiska verejných financií nastavený tak, aby bol rozpočtovo neutrálny. Kumulatívny benefit obyvateľstva a podnikateľov zo znížených sadzieb poplatku pri zápise držiteľa sa rovná kumulatívnej strate obyvateľstva a podnikateľov zo zvýšených sadzieb pri ďalšom zápise držiteľa vozidla do evidencie. Celkový finančný vplyv je v dôsledku zníženia poplatku pre vozidlá s alternatívnym pohonom a zavedenia oslobodenia trvalého vyradenia vozidla podľa zákona o odpadoch negatívny.
Položka 65 sadzobníka správnych poplatkov, v ktorej je registračný poplatok implementovaný, sa vyberá na Oddeleniach dopravných inšpektorátov a Klientskych centrách Okresných úradov. Zmena systému určovania sadzieb nezakladá zvýšené požiadavky na zamestnancov verejnej správy, nemá vplyv na procesy a poskytovanie služieb verejnej správy, keďže poplatok sa vyberá prostredníctvom systému centrálnej evidencie poplatkov (systém eKolok) predovšetkým na samoobslužných zariadeniach prevádzkovateľa systému eKolok (kiosky), ale aj na mobilných zariadeniach alebo cez platobné predpisy generované úradníkom v Module správnych poplatkov (MSP). Navrhovaná zmena sa implementuje do rozhrania MSP, do kioskov a centrálneho systému evidencie poplatkov (IS PEP) v deň účinnosti zákona tak, ako keby šlo o štandardnú zmenu sadzieb poplatkov, ktorých je v jednom roku niekoľko. Vzorec uvedený v položke 65 generuje cca 300 kombinácií sadzieb s konečnou výškou poplatku, pričom pri individuálnom posúdení hodnoty vozidla podľa poznámky 4 položky 65 sa výška poplatku určí úradníkom.
Zároveň sa navrhuje doplnenie položky 73 d) sadzobníka správnych poplatkov, ktorým sa oslobodzuje platenie správneho poplatku pri trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktoré podlieha spracovaniu podľa zákona o odpadoch.
Súčasne sa navrhuje zvýšenie poplatkov za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier, čím sa cieli regulácia vydávania povolení na prevádzkovanie hazardných hier (položka 140 sadzobníka správnych poplatkov).
V súvislosti s návrhom na oslobodenie subjektu Slovenská konsolidačná, ktorý vymáha pohľadávky verejného sektora podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu
Príloha č. 2
10
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa cieli zjednodušenie administratívneho postupu pri súdnych konaniach v prípadoch, keď sa vymáhajú pohľadávky verejného sektora. Ušetrené náklady na súdne poplatky sa prejavia v zlepšenom hospodárení Slovenskej konsolidačnej, ktoré si môže štát premietnuť do vyšších dividend, preto je vplyv na hospodárenie verejných financií neutrálny.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhovanou zmenou sadzieb sa nepredpokladá ani pozitívny ani negatívny vplyv na správanie sa podnikateľov a obyvateľstva pri evidencii vozidiel do registra vozidiel v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu početnosť úkonov príslušných správnych orgánov v horizonte jedného roka zostáva zachovaný. Nové sadzby, ktoré vyplývajú dosadením hodnôt do vzorca nastavené tak, aby neznamenali výpadok, ale súčasne ani dodatočný príjem verejných financií.
Pri vydávaní individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier sa zvýšením poplatkov predpokladá stabilizácia počtu návrhov na dodatkovanie (spracovanie zmeny) v udelených licenciách.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Ročne sa v Slovenskej republike zapíše do evidencie vozidiel približne 135 000 nových vozidiel kategórií L, M1, N1 (vrátane vozidiel dovezených zo zahraničia), pričom ďalších registrácii tuzemských vozidiel kategórií L, M1, N1 je ročne zaznamenaných približne 280 000. Celkový výber registračného poplatku pri prvej registrácii predstavuje ročne 36,6 mil. EUR a pri ďalšej registrácii 9,2 mil. EUR (spolu teda takmer 47 mil. EUR). Väčšina nových držiteľov z prvej skupiny bude po zmene benefitovať, pretože sadzby poplatku sa im znížia. Menšia časť z druhej skupiny (tuzemské vozidlá) bude pri evidencii vozidla platiť vyšší poplatok. Bližšie čísla uvádza nasledovná tabuľka.
Zmeny sadzieb registračného poplatku z pohľadu počtu poplatníkov
Kategórie vozidiel L, M1, N1
Prvá registrácia
Podiel na držiteľoch
Ďalšia registrácia
Podiel na držiteľoch
Všetky registrácie
Podiel na držiteľoch
zvýšenie poplatku
3 550 3%
63 774
23%
67 324
16%
nezmenený poplatok
63 996
47%
215 989
77%
279 985
67%
zníženie poplatku
68 261
50%
0
0%
68 261
17%
spolu
135 807
100%
279 763
100%
415 570
100%
Príloha č. 2
11
Tabuľka č. 3
1-príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
z toho:
221004 ostatné poplatky
221001 súdne poplatky
211003 dividendy
-864 500
-864 500
-10 000
+10 000
-864 500
-864 500
-10 000
+10 000
-864 500
-864 500
-10 000
+10 000
Pozitívny vplyv zvýšenia poplatku z udeľovania licencií na hazardné hry vo výške 55 500 eur, negatívny vplyv zníženia poplatku pre vozidlá s alternatívnym pohonom vo výške 788 000 eur a negatívny vplyv vo výške 132 000 eur za oslobodenie trvalého vyradenia vozidla podľa zákona o odpadoch (všetko príjem zo správnych poplatkov vo VPS cez systém eKolok), negatívny vplyv oslobodenia Slovenskej konsolidačnej od súdnych poplatkov pri vymáhaní pohľadávok štátu a pozitívny vplyv zo zlepšenia hospodárenia Slovenskej konsolidačnej z úspor na súdnych poplatkoch, ktoré si štát uplatní ako dividendy, ktoré sú príjmom kapitoly MF SR.
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-864 500
-864 500
-864 500
Príloha č. 2
12
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
50 000
Krytie bežných výdavkov prostredníctvom zmluvy medzi MF SR a Slovenskou poštou, a.s. o poskytovaní služby vedenia centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov a prevádzkovania centrálneho systému pre službu evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov (e-Kolok)*
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
350 000
Navrhované rozpočtové opatrenie na NASES, upgrade systému IS-PEP**
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
400 000
0
0
0
Príloha č. 2
13
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
*do súčasného jednoduchého číselníka, bude potrebné zapracovať nové algoritmy výpočtu na kioskoch, Odhad úprav SW na kioskoch: 2 000,-- EUR bez DPH. Vzhľadom na potrebu vyriešenia zaokrúhľovania v súlade s § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pri výpočte sumy správneho poplatku na kioskoch - SW na kioskoch vrátane úpravy komunikačného protokolu: cca 48 000,-- EUR bez DPH.
** do súčasného jednoduchého číselníka, bude potrebné zapracovať nové algoritmy výpočtu na kioskoch, IS PEP a MSP vrátane zmeny stromu služieb v odhadovanej sume cca 150 000,-- EUR bez DPH, Vzhľadom na potrebu vyriešenia zaokrúhľovania v súlade s § 6a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pri výpočte sumy správneho poplatku na kioskoch, v IS PEP, MSP, mobilnej aplikácii a virtuálnom kiosku, je potrebné počítať s nasledovnými odhadmi výdavkov: IS PEP, MPS, mobilná aplikácia, virtuálny kiosk:cca 200 000,-EUR bez DPH.
Sumy sú odhadované, presné čísla budú známe po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 3
14
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Poplatok pri podaní žiadosti o zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike sa aplikuje len na žiadateľov o zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel, čo závisí od toho, ako často si držiteľ registruje ďalšie vozidlo. Preto vplyv nie je možné anualizovať a ani vyrátať jeho priemer. Návrh sa teda netýka plošne všetkých podnikateľov. Ročne sa na Slovensku vykoná takmer 117 000 zápisov do evidencie vozidiel v SR, kde je držiteľom vozidla podnikateľ. Z dostupnej štatistiky nie je možné rozčleniť právnické osoby na MSP a ostatné. Návrh teda veľmi nerovnomerný vplyv na podnikateľov, keďže registrácia vozidla je jednorazový úkon a intenzita vplyvu závisí aj od počtu registrovaných vozidiel. Na ilustráciu, vplyv na podnikateľský subjekt môže byť v jednom roku pri registrácii jedného vozidla negatívny, v inom roku bez vplyvu (žiadna registrácia vozidla, alebo registrácia vozidla s nezmenenou výškou poplatku), v ďalšom roku pozitívny vplyv.
Poplatok za udelenie individuálnej licencie a zmenu licencie pri prevádzkovaní hazardných hier sa týka 180 prevádzkovateľov jednotlivých hazardných hier.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Na konzultácie boli prizvaní:
Konzultácie sa uskutočnili formou osobných stretnutí. Prizvaní boli:
1. Slovenská banková asociácia – bez pripomienok
2. Slovenská asociácia správcovských spoločností - bez pripomienok
3. Republiková únia zamestnávateľov – bez pripomienok
4. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Americká obchodná komora bez pripomienok
5. Slovenská komora daňových poradcov - bez pripomienok
6. Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAPSR) s pripomienkami
Zástupcovia ZAPSR sa na prvé stretnutie nedostavili a na druhé stretnutie uplatnili nasledovné pripomienky, ktoré možno obsiahnuť v dvoch základných okruhoch:
1.nastaviť registračný poplatok na princípe zohľadnenia príslušnej EURO normy (zaviesť environmentálny aspekt poplatku)
2.vypustiť znalecké posudky na účel individuálneho posúdenia výšky registračného poplatku vozidla z dôvodu možného zneužitia
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
Príloha č. 3
15
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zavádza nový systém určovania sadzieb poplatkov pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v SR, ktorý sa ročne týka 117 000 úkonov v podmienkach podnikateľov. Pre približne 40 495 podnikateľov sa poplatok zníži s priemernou úsporou 151 eur za jeden zápis, pre približne 22 273 podnikateľov sa poplatok zvýši v priemere o 306 EUR, pre približne 54 094 podnikateľov sa poplatok v porovnaní so súčasnosťou nezmení. Početnosť podnikateľov v prípade pozitívneho vplyvu je 2x vyššia ako v prípade podnikateľov s negatívnym vplyvom. V dôsledku zmien sadzieb je finančný efekt v mierny neprospech podnikateľov vo výške +600 000 eur z pohľadu výdavkov podnikateľov (avšak mierny pozitívny vplyv u obyvateľstva vo výške -600 000 z pohľadu výdavkov obyvateľstva, takže návrh zmeny systému určovania sadzieb registračného poplatku je rozpočtovo neutrálny). Je potrebné však dodať, že zvýšenie poplatkov sa týka najmä luxusných vozidiel pri výkonnostných kategóriách nad 176 kW, ale najmä nad 254 kW, čo nepatrí do štandardnej kategórie vozidiel za účelom dosahovania a udržania zisku podnikateľa, takže progresivita v sadzbách je v tejto kategórii vozidiel opodstatnená. Znevýhodnená je registrácia staršieho ojazdeného tuzemského vozidla (čím vyšší výkon, tým väčšie znevýhodnenie), čo však v podmienkach PO nie je dominantný jav. Dopĺňa sa možnosť zníženia poplatku za evidenciu pre vozidlá s alternatívnym pohonom (hybridy, CNG, LNG a vodík) o 50%, čím sa cieli zvýhodnenie pre environmentálne menej škodlivé vozidlá.
Po započítaní pozitívneho finančného vplyvu zníženia poplatku pre vozidlá s alternatívnym pohonom na podnikateľov vo výške 669 800 eur a oslobodenia trvalého vyradenia vozidla podľa zákona o odpadoch vo výške 19 800 eur kumulatívne priame finančné náklady na podnikateľov znížené o 89 600 eur (v prospech podnikateľov).
Návrh zvyšuje poplatky za udelenie individuálnej licencie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier o 5 60% v závislosti od druhu hazardnej hry a v závislosti od toho, či ide o udelenie licencie alebo zmenu licencie. V niektorých prípadoch dochádza len zaokrúhleniu sumy poplatku.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez zmeny.
Príloha č. 3
16
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa*
Náklady na celé podnikateľské prostredie**
Priame finančné náklady
-1,4
-89 600
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
NA***
+55 500***
Celkové náklady regulácie
NA
- 34 100
* tabuľka vplyvu na jedného podnikateľa je skreslená, pretože prevláda pozitívny vplyv (na 40 495 podnikateľov) nad negatívnym vplyvom (na 22 273 podnikateľov),
** pozitívny vplyv sa dosiahol najmä zdanením vozidiel s výkonom do 176 kW (+5,5 mil. EUR ročne),
*** nárast nákladov na jedného podnikateľa pri udelení a zmene licencie na prevádzkovanie hazardných hier nie je možné vypočítať ako priemerný náklad, keďže poplatok sa týka iba tých subjektov, ktorí si podajú žiadosť o udelenie alebo zmenu licencie. Týchto úkonov je ročne 220 250 a zvýšenie výberu poplatkov sa kalkuluje na 55 500 EUR ročne. Samotné poplatky sa v nominálnom vyjadrení zvyšujú o 18,5 Eur 681 EUR v závislosti od druhu hazardnej hry.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh pre vybrané skupiny (výrobca, dovozca, predajca) nemá žiaden vplyv, nakoľko registračný poplatok platí kupujúci. Predajca možnosť požiadať o vydanie zvláštneho evidenčného čísla čo nepodlieha registračnému poplatku.
Návrh môže mať pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikov, ktoré investujú do kúpy nových vozidiel, pretože poplatok pri takýchto vozidlách sa výrazne znižuje o 5% - 97% (pri výkonových kategóriách od 80kW do 165 kW) a celková úspora v tejto skupine podnikov predstavuje viac ako 3,6 mil. EUR ročne. Zvýšenie výdavkov pri registrácii nových vozidiel je pri výkonnostných kategóriách nad 176 kW, ale najmä nad 254 kW, čo nepatrí do štandardnej kategórie vozidiel za účelom dosahovania a udržania zisku podnikateľa, takže progresivita v sadzbách je v tejto kategórii vozidiel opodstatnená.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Príloha č. 3
17
Návrh môže pozitívne ovplyvniť výrobcu vozidiel z dôvodu nastavenia zníženia registračného poplatku vo vzťahu k jeho uplatnenia pre kupujúceho.
Príloha č. 4
18
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Zníženie poplatkov pre 9% všetkých žiadateľov o zápis držiteľa do evidencie vozidiel v SR (t. j. cca 27 800 žiadateľov ročne). Zníženie registračného poplatku pre vozidlá s alternatívnym pohonom (hybridy, CNG, LNG a vodík) o 50%. Oslobodenie od správneho poplatku pri vyradení vozidiel z evidencie ak budú spracované podľa zákona o odpadoch (t. j. cca 22 440 žiadateľov ročne). Ostatné zmeny v návrhu nemajú pozitívny ani negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Žiadatelia o zápis držiteľa do evidencie vozidiel, ktorí registrujú predovšetkým nové vozidlá nad 80 kW a vozidlá s alternatívnym pohonom (hybridy, CNG, LNG a vodík). Žiadatelia o trvalého vyradenia vozidla podľa zákona o odpadoch.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Zvýšenie poplatkov pre 15% všetkých žiadateľov o zápis držiteľa do evidencie vozidiel v SR (t. j. cca 45 000 žiadateľov ročne).
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Žiadatelia o zápis držiteľa do evidencie vozidiel, ktorí registrujú predovšetkým staršie vozidlá nad 80 kW, pričom platí, že čím staršie vozidlo, tým je negatívny vplyv menší žiadny. Ostatné zmeny v návrhu nemajú pozitívny ani negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Návrhom nie ovplyvnené skupiny obyvateľstva v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, pretože sa nepredpokladá, že tieto skupiny si kupujú a registrujú vozidlá s výkonom nad 80 kW (a ak áno, aj na mnohé staršie vozidlá s výkonom aj nad 80 kW sa aplikuje len základná sadzba v nezmenenej výške 33 EUR súvisiaca s pokrytím administratívnych nákladov na vydanie dokladov). Kumulatívny podiel registrovaných vozidiel s výkonom do 80 kW je približne 58%. Pre 236 000 zápisov držiteľa vozidla do evidencie ročne sa poplatok
Príloha č. 4
19
nezmení. Ostatné zníženia poplatkov, výnimky a splnomocnenia súvisiace s položkou 65 zostávajú zachované v nezmenenom rozsahu.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Poplatok sa aplikuje len na žiadateľov o zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel, čo závisí od toho, ako často si držiteľ registruje ďalšie vozidlo. Preto