1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 2015/2060/EÚ z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty
úrokov
Smernica EÚ
SMERNICA RADY SMERNICA RADY 2015/2060/EÚ z 10. novembra 2015,
ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ďalej („595/2003“)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (ďalej „359/2015“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
1. S výhradou odsekov 2 a 3 sa smernica 2003/48/ES zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2016.
2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa naďalej uplatňujú tieto povinnosti vyplývajúce zo smernice 2003/48/ES zmenenej smernicou Rady 2006/98/ES
(5)
:
a)povinnosti členských štátov a v nich usadených hospodárskych subjektov podľa článku 4 ods. 2 druhého pododseku smernice
N
359/2015 Z. z.
Návrh zákona
Čl.I
§ 22 ods.7
§ 49a ods. 7
(7) Automatická výmena informácií medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom členského štátu podľa tohto zákona prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa osobitného predpisu.
15)
V § 49a ods. 7 sa vypúšťajú slová Fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane stálej
Ú
2
2003/48/ES sa naďalej uplatňujú do 5. októbra 2016 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;
b)povinnosti vyplácajúcich zástupcov podľa článku 8 smernice 2003/48/ES a členských štátov vyplácajúcich zástupcov podľa článku 9 smernice 2003/48/ES sa naďalej uplatňujú do 5. októbra 2016 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;
595/20
Nadväzne
vypustenie príloh zákona
prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem (ďalej len „vyplácajúci zástupca“) fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v
prílohe č. 4
alebo územia
tretieho štátu uvedeného v
prílohe č. 5
a ktorá
je konečným príjemcom tohto príjmu, je povinná oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, meno, priezvisko, trvalý pobyt tejto fyzickej osoby a jej daňové identifikačné číslo pridelené v štáte, v ktorom je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo ak jej daňové identifikačné číslo nebolo pridelené, dátum, miesto narodenia a sumu tohto príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak vyplácajúci zástupca vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem osobe, ktorá nie je právnickou osobou, osobou podliehajúcou zdaneniu príjmov z podnikateľskej činnosti a ani subjektom kolektívneho investovania, pričom je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v
prílohe č. 4
alebo územia tretieho štátu
uvedeného v
prílohe č. 5
a nie je konečným
príjemcom úrokového príjmu, je povinný oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane adresu tejto osoby a sumu úrokového príjmu. Ak bol úrokový príjem pripísaný na účet fyzickej osoby zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
94)
v oznámení sa uvedie aj
číslo tohto účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky;
94)
ak úrokový príjem nebol
V rámci novely zákona č. 442/2012 sa vypúšťa povinnosť pre príslušný orgán SR každoroč
3
c)povinnosti členských štátov skutočných vlastníkov príjmu, v ktorých majú skutoční vlastníci príjmu bydlisko na daňové účely, podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/48/ES sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2016;
d)povinnosti členských štátov skutočných vlastníkov príjmu, v ktorých majú skutoční vlastníci príjmu bydlisko na daňové účely, podľa článku 14 smernice 2003/48/ES, pokiaľ ide o daň vyberanú zrážkou v roku 2016 a predchádzajúcich rokoch, sa naďalej uplatňujú dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené.
3. Smernica 2003/48/ES zmenená smernicou 2006/98/ES sa naďalej uplatňuje, pokiaľ ide o Rakúsko, do 31. decembra 2016 s výnimkou týchto povinností:
a) povinností Rakúska a príslušných povinností v ňom usadených vyplácajúcich zástupcov a hospodárskych subjektov podľa článku 12 smernice 2003/48/ES, ktoré sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;
b) povinností Rakúska a v ňom usadených hospodárskych subjektov podľa článku 4 ods. 2 druhého pododseku smernice 2003/48/ES, ktoré sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;
n.a.
03 a návrh zákona čl.I
§ 45 ods. 4
pripísaný na účet fyzickej osoby, v oznámení sa uvedie spôsob jeho poukázania alebo pripísania .“.
Príloha č. 3, príloha č. 4 a príloha č. 5 sa vypúšťajú.
(4) Ak daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou s neobmedzenou daňovou povinnosťou, fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane stálej prevádzkarne, vyplatila, poukázala alebo pripísala úrokový príjem(
§ 49a ods. 7
) v
štátoch a závislých územiach podľa zoznamu uverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a preukázateľne zrazila daň z tohto úrokového príjmu v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim zdaňovanie príjmov fyzických osôb z úspor v podobe výplat úrokov, započíta sa táto daň na úhradu dane do výšky, v ktorej môže byť zrazená podľa tohto zákona. Ak takto zrazená daň fyzickou osobou alebo právnickou osobou vrátane stálej prevádzkarne z úrokového príjmu je vyššia ako celková daňová povinnosť daňovníka, rozdiel sa považuje za daňový preplatok.
126)
Ak bola daňovníkovi súčasne
zrazená z úrokového príjmu plynúceho zo zdrojov v zahraničí aj daň podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo daňovej legislatívy štátu, v ktorom je zdroj tohto príjmu, postupuje v tomto prípade pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa odsekov 1 až 3.
n.a.
ne do 30.6. poskytovinformáciu príslušným orgánom členských štátov o vyplatenom, poukázanom a pripísanom úrokovom príjme. § 8 sa nahrádza novým paragrafom.
4
c) akýchkoľvek povinností Rakúska a príslušných povinností v ňom usadených vyplácajúcich zástupcov, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z postupov uvedených v článku 13 smernice 2003/48/ES a ktoré sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené.
Bez ohľadu na prvý pododsek sa smernica 2003/48/ES zmenená smernicou 2006/98/ES neuplatňuje po 1. októbri 2016 na výplaty úrokov, pokiaľ ide o účty, v prípade ktorých boli splnené povinnosti týkajúce sa oznamovania a hĺbkového preverovania uvedené v prílohách I a II k smernici 2011/16/EÚ a v prípade ktorých Rakúsko oznámilo prostredníctvom automatickej výmeny informácie uvedené v článku 8 ods. 3a smernice 2011/16/EÚ v lehote stanovenej v článku 8 ods. 6 písm. b) smernice 2011/16/EÚ.
Čl. 2
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
N
Návrh zákona čl.III
Návrh zákona čl.I
Príloha č. 2
bod 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I § 2 písm. ac) v bode 4, bodov 5 8, § 15 písm. a) a písm. b) druhého bodu v bode 9, bodu 10, bodov 23 27, bodu 31 a § 52zj v bode 32 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
8. Smernica Rady (EÚ) 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. L 301, 18.11.2015).
Ú
čl. 3
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
V stĺpci (5):
Č – článok
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom
5
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)