1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 obdobie jún december.
Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého cieľom je aj kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a dosiahnutie spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže a to aj prostredníctvom opatrení, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov a podpore podnikateľského prostredia v oblasti daní. Návrh zákona obsahuje aj opatrenia v oblasti boja proti daňovým únikom, zvyšovania efektivity výberu a vymáhania daní a podporovania dobrovoľného plnenia daňových povinností.
V čl. I sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Navrhované úpravy zákona sú zamerané najmä na:
1.zlepšenie podnikateľského prostredia pri pokračovaní konsolidácie verejných financií
zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %
zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) pri súčasnom zrušení zdravotných odvodov z týchto podielov na zisku (dividend)
zvýšenie maximálneho limitu uplatňovania paušálnych výdavkov
2.posilňovanie právnej istoty v oblasti transferového oceňovania
zadefinovanie pojmu kontrolovaná transakcia
spresnenie primárnej úpravy základu dane
spresnenie procesu žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia, ak daňovník požiada o odsúhlasenie metódy ocenenia
3.boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu
sprísnenie sankcií, ak sa daňovník dopustí konania, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a ktorého výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti
4.zmiernenie sankcií pre daňovníkov, ktorí dobromyseľní a za včasné uhradenie pokuty
V čl. II sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa zrušiť zdravotné odvody z podielov na zisku (dividend) v nadväznosti na zavedenie ich zdanenia osobitnou sadzbou dane vo výške 7 %.
Návrh zákona ako celok pozitívny aj negatívny vplyv na štátny rozpočet, na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy pre občana, negatívny sociálny vplyv a nemá vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Rady (EÚ) 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov
Termín začiatku a ukončenia PPK
27. 6. 2016 – 1. 7. 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Plnenie záväzku vlády Slovenskej republiky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 2020, časti znižovanie administratívnej záťaže a podpora podnikateľského prostredia vo finančnej oblasti, podľa ktorej vláda zabezpečí zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 %.
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa reaguje na potrebu udržať kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a dosiahnutie spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže a to prostredníctvom znižovania administratívnej záťaže a podpory podnikateľského prostredia ako aj na potrebu konsolidácie verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy štátneho rozpočtu v rozvoji hospodárstva
4.Dotknuté subjekty
Navrhovaná právna úprava sa dotkne fyzických osôb poberajúcich podiely na zisku (dividendy), fyzických osôb uplatňujúcich paušálne výdavky a všetkých právnických osôb
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú predkladané.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Zrušenie smernice 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov
3
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
michaela.vidova@mfsr.sk
, tel.: 5958 3480
12.Zdroje
Inštitút finančnej politiky, MF SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
V rámci predbežného pripomienkového konania komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov k predmetnému materiálu zaslala nesúhlasné stanovisko uvedené nižšie:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča posúdiť nasledovné ustanovenia a v prípade, že navrhované zmeny budú mať skutočne vplyv na služby verejnej správy pre občana, vyznačiť tento vplyv v doložke vybraných vplyvov a zároveň vypracovať Analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana.
1.V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno i) - podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva bol to príjem oslobodený od dane týmto sa tento príjem stane predmetom dane?
4
2.§ 15 písm. a) bod 3 nová 10% daň vzťahuje sa to na fyzickú osobu teda občana, ktorý bude zaťažený novou 10% daňou.
3.V § 17 ods. 6 sa pripája nová veta, ktorá prináša novú povinnosť a to povinnosť vykonať úpravu základu dane pre kontrolované transakcie.
4.V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 9 a konkrétne nový odsek 8 určuje, že daňovník zaplatí spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia úhradu vo výške 10 000 eur ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane, a vo výške 30 000 eur ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Touto zmenou stanovené pevné sadzby úhrad, v pôvodnej úprave stanovené percentuálne a boli teda aj nižšie, takže dochádza k zvýšeniu finančných nákladov.
5.§ 43 ods. 1 písm. a) – nová 10% daň vyberaná zrážkou.
6.§ 51e – ďalšie príjmy, ktoré sú predmetom dane a vzťahuje sa to aj na fyzické osoby.
Týmto návrhom zákona dochádza aj k zmene zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.V § 13 sa vypúšťa odsek 6 poistenec mal povinnosť platiť poistné aj z príjmu z dividend a týmto mu táto povinnosť zaniká.
2.V § 23 sa vypúšťa odsek 15 poistenec mal oznamovaciu povinnosť, ktorá mu týmto zaniká.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
Vzhľadom na to, že analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy je predložená vo formáte úprav so sumami, ktoré vzájomne nekorešpondujú, bez bližšej analýzy a popisu, nie je možné k nej zaujať stanovisko. Komisia preto žiada predkladateľa, aby predložil analýzu v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov tak, aby bola jasná a zrozumiteľná.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky, nakoľko nevyčíslil pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie v dôsledku zníženia dane z príjmu právnických osôb o 1 %. V časti „Priame finančné náklady“ Komisia za to, že je potrebný popis, vyčíslenie aj v prípade, ak dochádza k ich zníženiu. Rovnako predkladateľ nevyčíslil negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vo forme priamych finančných nákladov v dôsledku zrušenia zdravotných odvodov z dividend (14 %) a zavedenia novej dane z dividend a iných príjmov (10 %), avšak zrušením zdravotných odvodov sa ruší automaticky aj súčasný strop preddavku na poistné, t. j. z vymeriavacieho základu, ktorým je maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Rovnako sa nová daň bude vzťahovať aj na iné príjmy, nielen na dividendy podľa súčasnej definície na účely platenia zdravotných odvodov, ale napr. aj na podiely na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (vyňaté novelou č. 253/2015 účinnou k 1.1.2016 z dôvodu, že toto vyňatie „prispeje k zníženiu daňovo odvodového zaťaženia investorov pri obchodovaní na kapitálovom trhu a prispeje k zvýšeniu jeho likvidity“) či na podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (vyňatý novelou č. 429/2015 účinnou k 2.1.2016 z dôvodu „nespravodlivosti takejto právnej úpravy, nakoľko sa jedná iba o časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti
5
a jedná sa iba o jeho vrátenie“). Rovnako je potrebné pri vyčíslení týchto negatívnych dopadov vziať do úvahy i skutočnosť, že kým podľa súčasnej platnej právnej úpravy sa povinnosť platiť 14 % zdravotné odvody z dividend (definícia podľa§ § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) vzťahuje z podnikateľov len na SZČO, pričom právnické osoby, logicky, zdravotné odvody z dividend neplatia, podľa navrhovanej úpravy sa daň z dividend (definícia podľa navrhovaného nadpisu § 51e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) bude vzťahovať na všetky osoby teda aj právnické osoby, ktorým tieto dividendy vyplácané, nakoľko tieto sa stávajú predmetom dane. Sadzba pre právnické osoby na daň z dividend však nebude predstavovať 10 %, nakoľko táto sadzba sa vzťahuje len na fyzické osoby, ale až 35 %.
Hore uvedené zmeny, ktoré predkladateľ vôbec nezdôvodnil v dôvodovej správe, budú mať významné negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie konkrétne na podnikateľov, ktorí sú akcionármi.
K procesu
Predkladateľ zaslal materiál dňa 24.06.2016 do Predbežného pripomienkového konania, čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu predchádza:
1.rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného pripomienkového konania;
2.povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR;
3.rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné podniky a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;
Vyhodnotenie pripomienok MF SR:
K doložke vybraných vplyvov
Odporúčaniu komisie o posúdenie vplyvu na služby verejnej správy pre občana bolo vyhovené a doložka vplyvu na služby verejnej správy na občana bola dopracovaná.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V zmysle uplatnených pripomienok komisie bola analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy upravená.
6
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola na základe požiadaviek komisie čiastočne upravená. K vzneseniu pripomienky týkajúcej sa negatívneho vplyvu zdanenia podielov na zisku (dividend) na právnické osoby je potrebné uviesť, že podiely na zisku (dividendy) budú predmetom dane a budú zdaňované vo výške 35 % iba v prípade, ak budú plynúť daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od daňovníka z nezmluvného štátu alebo budú plynúť daňovníkovi z nezmluvného štátu, ak mu budú vyplatené tuzemskou právnickou osobou. Ide o opatrenie na zamedzenie agresívneho daňového plánovania. V ostatných prípadoch podiely na zisku (dividendy) právnickej osoby nebudú predmetom dane právnickej osoby. Uvedené sa vzťahuje aj na vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku a podiel na výsledku hospodárenia.
K procesu
Predkladaný materiál je zahrnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády SR s predpokladaným termínom predloženia na Rokovanie vlády SR 11.8.2016. Pripomienky komisie týkajúce sa nedodržania termínov možno odôvodniť skutočnosťou, že programové vyhlásenie vlády bolo zverejnené 13.4.2016 a v II. polroku 2016 sa začalo predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.
7
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
-159 040 000
-121 560 000
-138 600 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-159 040 000
-81 960 000
-105 100 000
Všeobecná pokladničná správa
0
-159 040 000
-81 960 000
-105 100 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
-18 760 000
-9 380 000
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
-8 040 000
-4 020 000
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
-12 800 000
-20 100 000
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
8
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Úbytok príjmov verejných financií bude finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A.Zníženie sadzby dane z príjmov právnickej osoby na 21 %
B.Zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) pri súčasnom zrušení zdravotných odvodov z týchto podielov na zisku (dividend)
C.Zmena zahrnovania príspevku na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácii do daňových výdavkov
D.Zmena limitu uplatňovania výdavkov percentom z príjmov
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
-
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Kvantifikácia predpokladá negatívny akruálny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 136 500 tis eur v roku 2017 a pozitívny akruálny vplyv na úrovni 62 000 tis. eur v roku 2018 a 63 000 tis. eur v roku 2019.
Kvantifikácia príjmov
A - Kvantifikácia vplyvu zníženia sadzby DPPO vychádza z aktuálneho odhadu výnosu DPPO na rok 2015, ktorý sa prenáša do ďalších rokov a berie do úvahy vývoj daňovej
9
základne pre DPPO. Kvantifikácia nepredpokladá zmenu správania sa podnikateľských subjektov po znížení sadzby.
B Kvantifikácia zavedenia zrážkovej dane z dividend vychádza z údajov Štatistického úradu SR o objeme vyplatených dividend za rok 2014, ktoré boli indexované odhadovaným vývojom nominálneho HDP.
C Kvantifikácia zmeny zahrnovania príspevku na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácii do daňových výdavkov vychádza z výšky chránených vkladov v bankovom sektore, výšky krytých vkladov v bankovom sektore a z predpokladaného nárastu krytých vkladov
D Kvantifikácia zmeny limitu zahrnovania výdavkov percentom z príjmov vychádza z údajov daňových priznaní dane z príjmov fyzických osôb za rok 2014, pričom sa abstrahovalo od údajov o platcoch DPH. Pri kvantifikácii vplyvu sa aplikoval expertný predpoklad z dôvodu skreslenia vplyvu viacerými faktormi.
10
11
Tabuľka č. 3
Tabuľka č. 3.1.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Daňové príjmy (100)1
0
-141 140 000
-146 960 000
-159 800 000
DPPO (112)
0
-141 140 000
-146 960 000
-159 800 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-141 140 000
-146 960 000
-159 800 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
-159 040 000
-121 560 000
-138 600 000
DPFO (111)
0
-13 400 000
-13 400 000
-13 400 000
DPPO (112)
0
-145 640 000
-151 460 000
-164 300 000
Daň z prímov vyberaná zrážkou (113)
0
0
56 100 000
59 200 000
Sociálne odvody (151 až 158 okrem 154)
0
0
-3 600 000
-7 600 000
Zdravotné odvody (154)
0
0
-9 200 000
-12 500 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-159 040 000
-121 560 000
-138 600 000
12
Tabuľka č. 3.2.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Daňové príjmy (100)1
0
0
50 500 000
50 300 000
Daň z prímov vyberaná zrážkou (113)
0
0
56 100 000
59 200 000
Zdravotné odvody (154)
0
0
-5 600 000
-8 900 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) so súčasným zrušením platenia zdravotných odvodov
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
50 500 000
50 300 000
Tabuľka č. 3.3.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Daňové príjmy (100)1
0
-4 500 000
-4 500 000
-4 500 000
DPPO (112)
0
-4 500 000
-4 500 000
-4 500 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zmena posudzovania príspevku na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácii
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-4 500 000
-4 500 000
-4 500 000
13
Tabuľka č. 3.4.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Daňové príjmy (100)1
0
-13 400 000
-20 600 000
-24 600 000
DPFO (111)
0
-13 400 000
-13 400 000
-13 400 000
Sociálne odvody (151 až 158 okrem 154)
0
0
-3 600 000
-7 600 000
Zdravotné odvody (154)
0
0
-3 600 000
-3 600 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Zmena limitu uplatnenia paušálnych výdavkov
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-13 400 000
-20 600 000
-24 600 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
14
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
15
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predpokladá sa, že návrh zákona ovplyvní:
-všetky právnické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov
-fyzické osoby - samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré dosahujú príjem z podielov na zisku (dividend) a iných príjmov (podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi)
-fyzické osoby- samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré uplatňujú výdavky percentom z príjmov
-fyzických a právnických osôb, ktoré budú poskytovať humanitárnu pomoc do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej z Ministerstvom vnútra SR,
-právnické osoby, ktoré dosahujú príjem z podielov na zisku (dividend) a iných príjmov (podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi) plynúcich z nezmluvného štátu
-subjekty podliehajúce zákonu o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Počet dotknutých subjektov nie je možné presne určiť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie sa uskutočnili formou osobných stretnutí. Vznesené pripomienky boli prediskutované so záverom, že budú predložené zúčastnenými v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Konzultácií sa zúčastnili:
1.Slovenská banková asociácia – s pripomienkami
2.Slovenská asociácia správcovských spoločností – bez pripomienok k návrhu zákona
3.Republiková únia zamestnávateľov – s pripomienkami
4.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Americká obchodná komora – s pripomienkami
16
5.Slovenská komora daňových poradcov – s pripomienkami
6.Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky – s pripomienkami
Konzultácie so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA)
Zástupcom SBA bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
-uplatnenie príspevku na zabezpečenie účinného uplatnenia opatrení na riešenie krízových situácií (príspevky do Národného fondu) za daňový výdavok
- úprava zákona o dani z príjmov v oblasti príslušenstva k pohľadávkam
Konzultácie s Republikovou úniou zamestnávateľov SR (RÚZ SR )
Zástupcom RÚZ SR bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
- odporučili zníženie navrhnutej výšky poplatkov za odsúhlasenie použitia metódy ocenenia, nakoľko suma 30 000 eur sa im zdá vysoká,
- poukázali na skutočnosť, že pri nevyhovení žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia by mal mať daňovník možnosť odvolať sa,
-k spôsobu zdanenia podielov na zisku (dividend) fyzických osôb navrhli prehodnotiť ich zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou z dôvodu zvýšenia administratívnej náročnosti spoločností vyplácajúcich tieto podiely na zisku (dividendy), pričom navrhli ich zdaňovať prostredníctvom podania daňového priznania jednotlivých daňovníkov – fyzických osôb,
-poukázali na skutočnosť, že v predbežnej informácii bola pri zdanení podielov na zisku (dividendách) -navrhovaná sadzba dane 10 % a v rámci medzirezortného pripomienkového konania sadzba dane vo výške 15 %,
Konzultácie s Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a AmCham
Zástupcom AZZZ SR bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
- zavedeniu zdaňovania podielov na zisku (dividend) pri súčasnom zrušení zdravotných odvodov z týchto podielov na zisku (dividend) - vylúčenie podielov na zisku (dividend) z predmetu dane tak ako je to v súčasnosti považovali zástupcovia AZZZ SR za benefit v porovnaní s inými štátmi, ktorý bol kladne hodnotený zahraničnými subjektami investormi.
- zníženiu sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 % - zníženie sadzby dane hodnotili pozitívne.
Podľa zástupcov AZZZ SR by bolo vhodnejšie namiesto zmien vykonaných v daňovej oblasti uskutočniť zmeny v odvodovej oblasti.
Zástupca AmCham vzniesol na stretnutí iba pripomienku k zákonom ustanovenej odchýlke pri porušení princípu nezávislého vzťahu, pri ktorej je možné uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a 30b zákona o dani z príjmov. Zavedenie uvedenej odchýlky považuje AmCham za pozitívnu úpravu, avšak zákonom navrhovaná výška sa mu javí ako neefektívna, nakoľko percento aj absolútna suma nezodpovedá veľkosti podnikov, ktorých sa to týka. Zástupca AmCham navrhol uplatňovať rovnaký model ako sa uplatňuje v ČR, t.j. daňová úľava sa zníži o rovnaké percento, o aké si daňovník znížil daň.
Konzultácie so Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP)
Zástupcom SKDP bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli
17
nasledovné pripomienky:
-zdaňovanie dividend považujú za komplexnejší prístup ako uplatňovanie zdravotných odvodov na dividendy, problém však vidia v navrhovanej sadzbe dane na zdaňovanie dividend (adekvátnu sadzbu dane si predstavujú vo výške 5 %), v neobmedzení výšky ich zdaňovania (v súčasnosti existuje strop pre platenie zdravotných odvodov) a v možnej retroaktivite,
-v definícii kontrolovanej transakcie odporúčajú použiť iný pojem ako vzťah, upozornili na duplicitu uplatňovania podstaty nad formou v zákone o dani z príjmov aj v daňovom poriadku, upozornili na uplatnenie vyšších sankcií v prípade agresívneho daňového plánovania a možné následné zníženie sankcie, ak sa daňovník neodvolá, vidia ako obmedzovanie práv daňovníka a zároveň odporúčajú lepšiu previazanosť daňového poriadku a zákona o dani z príjmov,
-v ustanovení upravujúcom daňové výdavky po zaplatení odporúčajú presnejšie identifikovať, čo sa rozumie pod právom na použitie (napr. priemyselné práva, autorské práva a pod.),
-nad rámec novely zákona o dani z príjmov navrhli zvážiť oslobodenie kapitálových ziskov.
Konzultácie so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP)
Zástupcom ZAP bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
-zrušiť § 18a upravujúci pokuty v prípade agresívneho plánovania resp. preformulovať text s doplnením definície agresívneho daňového plánovania,
-návrh, aby rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia vydávalo Ministerstvo financií SR,
-v § 30a ods. 9 a 30b ods. 9 navrhujú vypustiť stanovenie limitu v absolútnej hodnote, alternatívne zvýšiť percentuálny limit odchýlky z 5 % na 10 % príp. navrhujú maximálnu výšku absolútnej odchýlky stanoviť v závislosti od kritérií ako je výška obratu, výška majetku resp. výška zaplatenej dane,
-nad rámec novely zákona o dani z príjmov navrhujú vypustiť ustanovenie § 17 ods. 19 umožňujúce uplatnenie daňových výdavkov po ich zaplatení z dôvodu neúmerného zaťažovania daňovníka na monitorovanie platieb, spresnenie daňových výdavkov na praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania a umožniť zákonný daňový odpis aj úverov poskytovaných lízingovými spoločnosťami, ktoré rovnocenné úverom poskytovanými bankami prípadne inými finančnými inštitúciami.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zníženie priamych finančných nákladov v súvislosti so znížením sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %. Zníženie sadzby DPPO z 22% na 21% bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v sume od 132 mil. eur v roku 2017 do 153 mil. eur v roku 2019.
Negatívny vplyv sa očakáva z dôvodu zavedenia zdaňovania podielov na zisku (dividend) a iných príjmov podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi) so súčasným zrušením
18
zdravotných odvodov z uvedených príjmov, pričom touto úpravou zároveň dochádza k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu na platenie zdravotných odvodov. Negatívny vplyv zdaňovania podielov na zisku (dividend) sa predpokladá u daňovníkov právnických osôb s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak podiely na zisku (dividendy) budú plynúť od daňovníka z nezmluvného štátu. Uvedené sa vzťahuje aj na vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku a podiel na výsledku hospodárenia tichého spoločníka. Rovnako sa predpokladá negatívny vplyv na fyzické osoby - členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak výška podielu od príslušného pozemkového spoločenstva presahuje sumu 500 eur.
V prípade zavedenia zrážkovej dane z dividend a iných príjmov a súčasného zrušenia zdravotných odvodov z dividend nie dostupné údaje pre kvantifikáciu vplyvu na podnikateľské prostredie.
Pozitívny vplyv sa očakáva z dôvodu zahrnutia príspevku na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácii do daňových výdavkov u daňovníkov, ktorí podliehajú povinnosti platenia tohto príspevku podľa zákona o riešení krízových situácii na finančnom trhu.
Rovnako sa pozitívny vplyv očakáva u daňovníkov, ktorí poskytnú dar za účelom materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvo vnútra SR.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predloženými návrhmi nedochádza k vzniku nepriamych nákladov zo strany podnikateľov.
Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zavádza sa povinnosť oznamovať správcovi dane vykonanie korešpondujúcej úpravy pri nesprávnom vyčíslení základu dane medzi závislými osobami. Toto oznámenie sa podáva vždy v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania a nepredstavuje osobitné finančné náklady daňových subjektov.
19
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
V prípade zavedenia zrážkovej dane z dividend a súčasného zrušenia zdravotných odvodov z dividend nie sú dostupné údaje pre kvantifikáciu vplyvu na podnikateľské prostredie a podnikateľa.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nepredpokladá sa vplyv navrhovanej zmeny na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.
20
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Návrh zákona predpokladá mierne negatívny vplyv na hospodárenie domácnosti – fyzické osoby, ktorým plynú podiely na zisku (dividendy)
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Daňovníci - fyzické osoby prijímatelia podielov na zisku (dividend)
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Návrhom nie sú ovplyvnené skupiny obyvateľstva v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Zmena v oblasti podielov na zisku (dividend) sa aplikuje na ich prijímateľov, pričom vplyv závisí od výšky vyplatených podielov na zisku (dividend). Z tohto dôvodu nie je možné vyčísliť priemerný rast príjmov.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
21
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Bez vplyvu.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Bez vplyvu.
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
22
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Bez vplyvu.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Bez vplyvu.
23
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Bez vplyvu.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Bez vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Bez vplyvu.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.