Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR.
Vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého hlavnými prioritami aj konsolidácia verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy štátu v rozvoji hospodárstva, sa predkladaným návrhom zákona navrhuje úprava sadzby odvodu a pokračovanie v uplatňovaní zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, nakoľko tento predstavuje stabilný konsolidačný nástroj. Navrhuje sa, aby regulovanej osobe vznikla povinnosť platiť odvod za podmienky, ak jej výsledok hospodárenia, resp. predpokladaný výsledok hospodárenia dosiahne sumu aspoň 3 milióny Eur. Novým základom odvodu bude výsledok hospodárenia upravený tak, aby sa odvod platil iba z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí. Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu. Taktiež sa navrhuje, aby regulovaná osoba predkladala správcovi odvodu na účely platenia a zúčtovania odvodov a aj prípade, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, formalizované oznámenia, ktorých vzor určí Finančné riaditeľstvo SR.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 31. decembra 2016.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o osobitnom odvode“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
27. 6. 2016 – 29. 6. 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Návrh zákona reaguje na priority vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, medzi ktoré patrí aj pokračovanie v uplatňovaní osobitného odvodu v regulovaných odvetviach podnikania.
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa reaguje na potrebu konsolidácie verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy štátu v rozvoji hospodárstva.
4.Dotknuté subjekty
Finančná správa a regulované osoby podľa § 3 zákona o osobitnom odvode.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú predkladané a neboli ani posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
3
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
-
11.Kontakt na spracovateľa
eva.slavikova@mfsr.sk
, tel. 59583472,
janette.valaskova@mfsr.sk
, tel. 59585474
12.Zdroje
Inštitút finančnej politiky MF SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
V rámci predbežného pripomienkového konania komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov k predmetnému materiálu zaslala nesúhlasné stanovisko uvedené nižšie:
„K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi, aby použil aktuálnu doložku vybraných vplyvov účinnú od 1. 4. 2016 a zároveň v nej vyznačil, že materiál nemá žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
V časti „5. Alternatívne riešenia“ Komisia žiada uviesť informáciu, či boli zvažované alternatívne riešenia. Pokiaľ je odpoveď kladná, Komisia žiada zvažované alternatívne riešenia popísať.
4
K procesu
Z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6 Jednotnej metodiky. Komisia preto žiada predkladateľa, aby túto skutočnosť objasnil.
Z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi a aký bol výsledok týchto konzultácií. Komisia preto žiada predkladateľa, aby túto skutočnosť objasnil.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedôsledne, pričom jednotlivé negatívne vplyvy bližšie nekvantifikuje. Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie analýzy.“
Vyhodnotenie pripomienok MF SR:
K doložke vybraných vplyvov
Doložka vybraných vplyvov bola nahradená aktuálnou doložkou účinnou od 1. 4. 2016 a zároveň v nej bolo vyznačené, že materiál nemá žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
V časti „5. Alternatívne riešenia“ bolo doplnené, že Alternatívne riešenia nie predkladané a neboli ani posudzované.“
K procesu
Nakoľko predkladaný materiál je zahrnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády SR, nebola splnená podmienka podľa čl. 5.6 Jednotnej metodiky. Konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi sa uskutočnili 30. 6. 2016 bez pripomienok. Uvedená skutočnosť bola doplnená do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Ďalšie konzultácie s dotknutými subjektmi sa uskutočnili dodatočne. Na základe uvedených konzultácii bola dopracovaná Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola čiastočne dopracovaná, pričom bližšia kvantifikácia nie je možná.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.
5
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy (ESA2010)
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
167 200 000
171 800 000
133 300 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
167 200 000
171 800 000
133 300 000
Všeobecná pokladničná správa
0
167 200 000
171 800 000
133 300 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
6
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Úbytok príjmov verejných financií bude finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A.Predĺženie platnosti osobitného odvodu aj po roku 2016
B.Zvýšenie sadzby odvodu z 0,00363 na 0,00726. Pokles sadzby na 0,005445 s účinnosťou od 1.1.2019. Pokles sadzby na 0,00363 s účinnosťou od 1.1.2021
C.Výpočet platby OO len z regulovanej činnosti a odstránenie odpočítateľnej položky (OP) vo výške 3 mil. eur.
výška odvodu = HV (r.100 DP) x koeficient (výnos z reg. činnosti / celkový výnos) x
0,00726
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
-
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Kvantifikácia predpokladá pozitívny akruálny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 167 200 tis eur v roku 2017, pozitívny akruálny vplyv na úrovni 171 800 tis. eur v roku 2018 a 133 300 tis. eur v roku 2019.
Kvantifikácia príjmov:
Odhad vychádza z údajov o výnose osobitného odvodu za rok 2015 a o počte spoločností, ktoré podliehali povinnosti platiť odvod. Pre rok 2019 je aplikovaná znížená sadzba.
V súčasnosti podlieha odvodu 64 firiem (za rok 2015 odvod zaplatilo 40 firiem, zvyšných 24 kvôli nižšiemu HV ako 3 mil. eur neplatili odvod aj keď ich výnosy z regulovanej činnosti prekročili 50 %)
7
oOdstránenie pôvodnej podmienky 50 % výnosov z reg. činnosti a aktuálne základné testovacie kritérium rozšíri počet firiem platiacich OO.
oZavedenie koeficientu zníži základ odvodu u subjektov s výnosmi aj z neregulovaných činností
oZrušenie OP zvýši odvod v súčasnosti platiacich spoločností (dnes platia len z presahu 3 mil. eur)
Kvantifikácia aproximuje súčasný stav podľa nasledujúcich predpokladov:
oznalosť dát o výnosoch z reg. činnosti za rok 2012 pre 16 firiem - aproximácia na firmy dnes platiace odvod
opredpoklad - 100 % výnosov z reg. činnosti pre odvetvia doprava, zdravotníctvo, poistenie.
oznalosť kódu NACE, ktorý reprezentuje prevažujúcu činnosť podniku, t.j. min. 51 % - aplikovaný predpoklad priemerných 75 % výnosov z regulovanej činnosti
oprechod na zdanenie len regulovanej činnosti u súčasných subjektov zníži výnos
oprechod na zdanenie regulovanej činnosti a zrušenie podmienky 50 % vtiahne do systému odvodu nové firmy, kde sa predpokladá, že dôjde k plnej kompenzácii výpadku prechodu na zdanenie len reg. činnosti:
8
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách, ESA2010)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
167 200 000
171 800 000
133 300 000
DPPO (112)
0
-44 400 000
-45 700 000
-35 400 000
Osobitný odvod z podnikania v reg. Odv. (194)
0
211 600 000
217 500 000
168 700 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
167 200 000
171 800 000
133 300 000
9
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
10
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
11
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o osobitnom odvode“) sa bude vzťahovať na všetky regulované osoby podľa tohto zákona (§ 3).
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP 0
Konzultácie sa uskutočnili formou osobných stretnutí. Vznesené pripomienky boli prediskutované so záverom, že budú predložené zúčastnenými v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Konzultácií sa zúčastnili:
1.Slovenská banková asociácia – bez pripomienok
2.Slovenská asociácia správcovských spoločností - bez pripomienok
3.Republiková únia zamestnávateľov – s pripomienkami
4.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Americká obchodná komora – s pripomienkami
5.Slovenská komora daňových poradcov - bez pripomienok
6.Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky - bez pripomienok
7.Nafta a. s. – s pripomienkami
Konzultácie s Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ)
Zástupcom RUZ bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
- nesúhlas so zrušením posledného odvodového obdobia, nakoľko tento zákon mal platiť len obmedzenú dobu, pretože ho chápali ako mimoriadne proti krízové opatrenie,
- osobitný odvod vidia ako jednoznačnú sektorovú daň, ktorú zakrýva len základ odvodu, ktorým je výsledok hospodárenia, a to zo všetkých činností, nielen z regulovanej činnosti, čo je následne zdrojom diskriminácie na finančnom trhu,
- poukázali na to, že novelou zákona o dani z príjmov sa síce o 1% sadzba dane znižuje, avšak na druhej strane sa zvyšuje sadzba odvodu dvojnásobne, s čím nesúhlasia,
- osobitný odvod je v rozpore s ústavnými princípmi proporcionality, keďže neúmerne zaťažuje subjekty „daňou“ aj z činností, ktoré nie sú predmetom regulácie,
- predĺženie platnosti osobitného odvodu je v rozpore s princípom legitímnych očakávaní investorov, ktoré vychádzali z vyhlásení SR o ukončení osobitného odvodu,
- predĺženie platnosti zákona bude mať vplyv na budúce investície, najmä zahraničných investorov,
- na základe uvedeného je možné očakávať ďalšie potencionálne súdne spory, ako je to
12
napr. aj v prípade EUSTREAM-u, pričom tento spor je v súčasnosti na Najvyššom súde SR,
- v prípade ďalších súdnych sporov, existuje reálna hrozba, že SR bude musieť získaný príjem z osobitného odvodu od jeho zavedenia, t. j. od 2012, vrátiť regulovaným osobám,
- navrhujú, aby sa stanovila rozumná sadzba odvodu a aj určenie termínu uplatňovania tohto zákona a sú otvorení ďalšej komunikácii v tejto oblasti,
- osobitný odvod v regulovaných odvetviach, ktorého účinnosť mala byť prvotne ukončená v roku 2013, následne bola predĺžená do roku 2016, sa teraz navrhuje ponechať na neurčito, spolu so zvýšením sadzby na dvojnásobok za následok negatívne finančné dopady na spoločnosti v odvetví elektronických komunikácií.- poukázali nato, že celkové dodatočné daňové zaťaženie sa premieta do čistého zisku spoločností čo negatívne vplýva na potenciálne investície do sietí, trhu a zákazníkov, hoci sa neustále snažia udržať vysokú mieru rozvoja trhu,
- vyjadrili názor, že toto opatrenie prichádza paradoxne v čase, keď aj v rámci slovenského predsedníctva sa hovorí o digitalizácii spoločnosti, jednotnom digitálnom trhu, digitálnej ekonomike ako o priorite a tým aj o potrebe ďalších investícií, ktoré práve týmto novelizačným návrhom namiereným na investorov do sietí ohrozené.
Konzultácie s Asocíáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR a Americkou obchodnou komorou (AZZZ SR a AmCham)
Zástupcom AZZZ SR a AmCham bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
- navrhovaná novela vytvára nestabilné legislatívne prostredie, ako aj trhové znevýhodnenie dotknutých regulovaných osôb,
- vyjadrili nesúhlas so zrušením posledného odvodového obdobia, nakoľko prijatie zákona vnímali ako protikrízové opatrenie, ktoré bolo nastavené tak, že po uplynutí určitého času sa prestane odvod platiť a nadväzne na to nastavili aj svoje dlhodobé ekonomické plány,
- vzhľadom na uvedené nesúhlasia ani s úpravou sadzby odvodu,
- v prípade pokračovania uplatňovania zákona by uvítali, aby sa stanovil termín do kedy sa tento zákon bude uplatňovať a urobili technické úpravy, týkajúce sa základu odvodu a povinnosti platiť odvod len z regulovanej činnosti,
- poznamenali, že odvod chápu ako sektorovú daň, čo podľa nich nie je v súlade s legislatívou EÚ.
Konzultácie so spoločnosťou Nafta a. s.
Zástupcovia spoločnosti Nafta a. s. vzniesli k návrhu novely zákona nasledovné pripomienky:
- nepredlžovať účinnosť zákona
- v prípade neakceptovania tejto pripomienky navrhujú:
-zosúladenie výpočtu základu odvodu so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve tak, aby základom odvodu bol výsledok hospodárenia pred zdanením v zmysle zákona o účtovníctve, vykázaný podľa IFRS bez prevodového mostíka,
-stanovenie jednoznačného princípu, podľa ktorého sa odvod vzťahuje len na regulovanú činnosť,
-zníženie základu odvodu o nárok na podiel na zisku od inej osoby so sídlom v zahraničí,
13
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Očakávajú sa priame finančné náklady vo výške cca 167 200 000 Eur v roku 2017, 171 800 000 Eur v roku 2018 a 133 300 000 Eur v roku 2019, nakoľko sa navrhuje dvojnásobné zvýšenie sadzby odvodu a aj jej následný pokles od roku 2019.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Predloženými návrhmi nedochádza k vzniku nepriamych nákladov zo strany podnikateľov.
Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Predložené návrhy nemajú vplyv na zvýšenie administratívnej záťaže.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
167 200 000 Eur (2017)
171 800 000 Eur (2018)
133 300 000 Eur (2019)
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
167 200 000 Eur (2017)
171 800 000 Eur (2018)
133 300 000 Eur (2019)
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Zdvojnásobenie sadzby osobitného odvodu a jeho zavedenie na dobu neurčitú môže mať negatívny vplyv na rozhodovanie sa podnikateľských subjektov pre vstup na trh, ktorý je predmetom osobitného odvodu, a tým aj na konkurenčné prostredie.
Navrhovaná zmena nebude mať za následok prísnejšiu reguláciu správania sa regulovaných osôb. Navrhované zmeny sa dotknú len regulovaných osôb, pričom na všetky regulované osoby sa budú tieto zmeny vzťahovať rovnako. Zaplatenie odvodu nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny podľa osobitných predpisov a zaplatený odvod sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Návrh môže mať negatívny vplyv na inovácie, resp. investície.
14
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravená, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
15
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 5 (§ 3)
Zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravný úrad. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa k 1. januáru 2014 stal právnym nástupcom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu. Dopravný úrad sa k 1. januáru 2014 stal právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.
K bodu 6 (§ 3 ods. 1 písm. b))
Z dôvodu, že základ odvodu bude tvorený len z výnosov resp. príjmov z regulovanej činnosti, vypúšťa sa podmienka, podľa ktorej výnosy regulovanej osoby z regulovanej činnosti za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon tejto činnosti, musia dosiahnuť aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia. Stačí teda, že regulovaná osoba predpokladá, že bude činnosť, na ktorú oprávnenie, vykonávať aspoň jedno celé odvodové obdobie.
K bodom 7 a 8 (§ 3 ods. 2 písm. c), ods. 3 a 4)
Ide o legislatívno-technické úpravy z dôvodu, že sa navrhuje nový základ odvodu, ktorým bude výsledok hospodárenia upravený tak, aby sa odvod platil iba z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí.
K bodom 9, 10 a 12 (§ 4 ods. 1, 2 a 7)
Navrhuje sa, aby regulovanej osobe vznikla povinnosť platiť odvod za podmienky, ak jej výsledok hospodárenia, resp. predpokladaný výsledok hospodárenia dosiahne sumu aspoň 3 milióny Eur.
K bodu 11 (§ 4 ods. 6)
Vypustenie sa navrhuje v nadväznosti na vypustenie § 11.
K bodu 13 (§ 5)
Nakoľko sa navrhuje, aby sa odvod platil iba z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí, základom odvodu bude výsledok hospodárenia vynásobený koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov (ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) z regulovanej činnosti k celkovým výnosom alebo príjmom (ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva), ktoré patria do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Takýto základ odvodu sa použije na účely zúčtovania odvodov aj na účel platenia odvodu.
16
K bodu 14 (§ 6)
Na zabezpečenie konsolidácie verejných financií a na posilnenie aktívnej úlohy štátu v rozvoji hospodárstva sa navrhuje zvýšenie sadzby odvodu.
K bodu 15 (§ 7)
Navrhuje sa úprava výpočtu odvodu, ktorý sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu.
K bodom 16 až 18 a 20 (§ 8 ods. 3 písm. b), § 9 ods. 1 a 5, § 12 ods. 7)
Navrhuje sa, aby regulovaná osoba správcovi odvodu na účely platenia a zúčtovania odvodov ako aj v prípade, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, predkladala formalizované oznámenia, ktorých vzor určí Finančné riaditeľstvo SR.
K bodu 19 (§ 11)
Navrhuje sa vypustiť § 11, nakoľko zákon o osobitnom odvode predstavuje stabilný konsolidačný nástroj, a preto je potrebné pokračovať v jeho uplatňovaní.
K bodu 21 (§ 14 Prechodné ustanovenia)
Prechodné ustanovenie sa navrhuje v nadväznosti na zmenu ustanovenia o základe odvodu, ktorý sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po účinnosti tohto zákona.
Prechodné ustanovenie sa ďalej navrhuje v nadväznosti na zmenu ustanovenia o sadzbe odvodu, ktorá sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po účinnosti tohto zákona. Zúčtovanie odvodov za všetky odvodové obdobia, ktoré začali pred 31. decembrom 2016, v zmysle § 9, vykoná správca odvodu so sadzbou odvodu v znení zákona účinnom do 31. decembra 2016.
Na základe uvedeného budú regulované osoby, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok, povinné predložiť správcovi odvodu oznámenie podľa § 8 ods. 3, nakoľko sa im podľa § 5 zmení základ odvodu. Následne pri zúčtovaní odvodov v roku 2018 za účtovné obdobie 2017 predloží regulovaná osoba správcovi odvodu spolu s účtovnou závierkou aj oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 a správca odvodu vykoná zúčtovanie odvodov, pričom použije nový výpočet odvodu, vychádzajúc z nového základu odvodu a sadzby odvodu. Pre regulované osoby, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok, sa ustanovenia o základe odvodu, sadzbe odvodu, ako aj výpočte odvodu prvýkrát použijú na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po účinnosti tohto zákona.
Sadzba odvodu v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa bude dvakrát znižovať, a to od 1. januára 2019 na 0,00545, pričom táto znížená sadzba odvodu sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2018 a od 1. januára 2021 sa ďalej zníži na 0,00363, pričom táto znížená sadzba odvodu sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2020.
17
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 31. decembra 2016.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2016.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
minister financií Slovenskej republiky