NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
257
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z . . . . . . . . . . . 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová ,,Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ,,Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
3. V § 3 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová ,,Poštovým regulačným úradom“ nahrádzajú slovami ,,Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona
č. 402/2013 Z. z.“.
5. V § 3 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa slová ,,Úradom pre reguláciu železničnej dopravy“ nahrádzajú slovami ,,Dopravným úradom“.
6. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa písmena a) vykonávať celé odvodové obdobie.“.
7. V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu“.
8. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
2
9. V § 4 ods. 1 sa slová „základu odvodu“ nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.
10. V § 4 ods. 2 sa slová „základu odvodu“ nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.
11. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „pred posledným odvodovým obdobím podľa § 11“.
12. V § 4 ods. 7 sa slová „základu odvodu“ nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.
13. § 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Základ odvodu
(1) Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) vynásobený koeficientom podľa odseku 5; tento základ odvodu sa použije pri výpočte odvodu na účel zúčtovania odvodov podľa § 9 k tým odvodovým obdobiam, ktoré patria do účtovného obdobia, za ktoré bol výsledok hospodárenia vykázaný.
(2) Základom odvodu je pri výpočte odvodu na účel platenia odvodu výsledok hospodárenia uvedený v oznámení podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 13 ods. 2 alebo ods. 5 vynásobený koeficientom podľa odseku 5.
(3) Na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov účtovania upravených osobitným predpisom.13)
(4) Ak regulovaná osoba nevykazuje výsledok hospodárenia podľa odseku 3, na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem14) upravený podľa osobitného predpisu.15)
(5) Koeficient výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, z činnosti v oblasti podľa
§ 3 ods. 1 písm. a) k celkovým výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu,13) patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu na účely odsekov 1 a 2. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.“.
14. V § 6 sa číslo „0,00363“ nahrádza číslom „0,00726“.
15. V § 7 sa vypúšťa slovo „sumy“, vypúšťa sa čiarka a slová „ktorá prevyšuje sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2“.
16. V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,“.
17. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Regulovaná osoba je povinná v lehote na predloženie účtovnej závierky podľa prvej vety predložiť správcovi odvodu oznámenie na zúčtovanie odvodov, v ktorom uvedie
a) výsledok hospodárenia,
b) koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,
3
c) základ odvodu podľa § 5 ods. 1,
d) výšku zaplateného odvodu.“.
18. V § 9 ods. 5 sa za slová „účtovná závierka“ vkladajú slová „a oznámenie“.
19. § 11 sa vypúšťa.
20. § 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Oznámenie podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo, okrem údajov podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1, obsahuje najmä identifikačné údaje regulovanej osoby, pričom ak ide o
a) fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,
b) právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a jej identifikačné číslo.“.
21. Za § 13 sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016
(1) Základ odvodu podľa § 5 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
(2) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
(3) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2019 znižuje na 0,00545. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.
(4) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2021 znižuje na 0,00363. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2020.
(5) Výpočet odvodu podľa § 7 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.