Bratislava september 2016
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-27207/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
257
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky