NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ......... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa za písmeno c) sa vkladajú písmená d) až f), ktoré znejú:
„d) čistými príjmami štátneho rozpočtu príjmy štátneho rozpočtu bez grantov a transferov podľa prílohy 1 schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
e) čistými výdavkami štátneho rozpočtu výdavky štátneho rozpočtu bez výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa, prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a prostriedkov na
spolufinancovanie podľa prílohy 3 schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
f) čistou bilanciou rozdiel medzi čistými príjmami podľa písmena d) a čistými výdavkami podľa písmena e),“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená g) až i).
2. V § 2 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. limit čistých výdavkov štátneho rozpočtu určených podľa § 2 písm. e),“.
3. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠17a
Limit čistých výdavkov
(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzný ukazovateľ čistých výdavkov štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
(2) Čisté výdavky štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok podľa § 2 písm. e) nesmú prekročiť rozpočtované čisté výdavky štátneho rozpočtu na rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku navýšené o súčet jednej tretiny z očakávanej zmeny hrubého domáceho produktu za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa najnovšej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy a jednej tretiny z očakávanej zmeny daňových príjmov štátneho rozpočtu za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa najnovšej prognózy Výboru pre daňové prognózy.
(3) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové čisté výdavky štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok uvedené v odseku 2 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zhoršiť čistá bilancia štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok podľa § 2 písm. f).
(4) Ak je skutočná hodnota čistej bilancie za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa štátneho záverečného účtu menšia ako rozpočtovaná hodnota čistej bilancie za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa zákona o štátnom rozpočte, limit čistých výdavkov štátneho rozpočtu podľa §2 písm. e) pre rozpočtový rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku sa znižuje o absolútnu hodnotu tohto rozdielu.
§ 17b
Sankcie
(1) Ak je skutočná hodnota čistej bilancie za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa štátneho záverečného účtu (ďalej len "skutočná čistá bilancia") menšia ako rozpočtovaná hodnota čistej bilancie za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa zákona o štátnom rozpočte (ďalej len "rozpočtovaná čistá bilancia") zvýšená o 2 % čistých výdavkov za rozpočtový rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovému roku podľa zákona o štátnom rozpočte (ďalej len "rozpočtované
čisté výdavky"), uplatňuje sa postup uvedený v odsekoch 2 5 s cieľom zlepšiť čistú bilanciu štátneho rozpočtu.
(2) Ak skutočná čistá bilancia nedosiahne rozpočtovanú čistú bilanciu zvýšenú o 2 % čistých výdavkov a zároveň dosiahne aspoň rozpočtovanú čistú bilanciu, ministerstvo financií zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie hodnoty čistej bilancie vrátane návrhu opatrení na jej zlepšenie.
(3) Ak skutočná čistá bilancia nedosiahne rozpočtovanú čistú bilanciu a zároveň dosiahne aspoň rozpočtovanú čistú bilanciu zníženú o 4 % čistých výdavkov
a) vláda predloží na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zlepšenie čistej bilancie,
b) znížia sa platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ak ich platy v predchádzajúcom rozpočtovom roku boli nižšie; zníženie platov sa vykoná na obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení skutočnej čistej bilancie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zverejnená skutočná čistá bilancia aspoň na úrovni rozpočtovanej čistej bilancie.
(4) Ak skutočná čistá bilancia nedosiahne rozpočtovanú čistú bilanciu zníženú o 4 % čistých výdavkov a zároveň dosiahne aspoň rozpočtovanú čistú bilanciu zníženú o 10 % čistých výdavkov, okrem realizácie postupu podľa odseku 3
a) ministerstvo financií viaže od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení hodnoty čistej bilancie výdavky štátneho rozpočtu vo výške 5 % z celkových čistých výdavkov štátneho rozpočtu schválených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; ak skutočná čistá bilancia nedosahuje rozpočtovanú čistú bilanciu zníženú o 4 % z čistých výdavkov neustále počas viacerých po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov, viazanie sa vykoná vždy len v prvom rozpočtovom roku, v ktorom hodnota skutočnej čistej bilancie nedosahuje hodnotu rozpočtovanej čistej bilancie zníženej o 4 % z čistých výdavkov,
b) nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády a
c) vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh štátneho rozpočtu, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast čistých výdavkov oproti štátnemu rozpočtu na predchádzajúci rozpočtový rok; ak vláda takýto návrh štátneho rozpočtu predložila, je povinná stiahnuť ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predložiť návrh štátneho rozpočtu súladný s ustanovenou podmienkou.
(5) Ak skutočná čistá bilancia nedosiahne rozpočtovanú čistú bilanciu zníženú o 10 % čistých výdavkov, okrem realizácie postupu podľa odsekov 3 4, vláda požiada národnú radu o vyslovenie dôvery vláde.
(6) Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo schválené programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde.
(7) Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzťahuje na obdobie 36 kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom
a) Štatistický úrad Slovenskej republiky zistí, že percentuálne vyjadrená medziročná zmena hrubého domáceho produktu za predchádzajúci rozpočtový rok a rozpočtový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpočtovému roku zistená v bežnom rozpočtovom roku v porovnaní s percentuálne vyjadrenou medziročnou zmenou hrubého domáceho produktu za rozpočtový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpočtovému roku a druhý rozpočtový rok predchádzajúci predchádzajúcemu rozpočtovému roku zistenou v predchádzajúcom rozpočtovom roku poklesla najmenej o 12 percentuálnych bodov,
b) ministerstvo financií zistí, že výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov živelných pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenskej republiky a výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnenia medzinárodných zmlúv presiahli v úhrne 3 % hrubého domáceho produktu.
(8) Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 2 5 sa nevzťahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do skončenia vojny alebo do skončenia vojnového stavu.“.
(9) Plnenie pravidiel o limitoch čistých výdavkov a čistej bilancie, najmä nominálne hodnoty limitov čistých výdavkov a čistej bilancie, skutočné hodnoty čistých výdavkov, čistých príjmov a čistej bilancie za predchádzajúce rozpočtové roky a uplatňované sankcie zverejňuje na svojom webovom sídle Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.