NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .............. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 391/2012 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 382/2013 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 321/2014 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Všeobecný hospodársky záujem v energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva na obdobie najviac troch rokov s možnosťou opakovaného schválenia. Ministerstvo pred predložením návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu vypracuje a predloží vláde analýzu primeranosti navrhovaných opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme a ich vplyvov na účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, na spotrebiteľov, na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na zdravie obyvateľstva, ako aj sociálnych vplyvov. K návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu sa prikladá aj stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.49a) Vláda schváli všeobecný hospodársky záujem, iba ak analýza ministerstva preukáže primeranosť a opodstatnenie navrhovaných opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme a ak je štátna pomoc, ktorú obsahujú navrhované opatrenia vo všeobecnom hospodárskom záujme v súlade s osobitnými predpismi49b) alebo ak je vopred schválená Komisiou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
49a) § 7 ods. 4 a § 8 ods. 2 a 3 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
49b) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú.v. EÚ L 187, 26.6.2014).“.
2.V § 24 ods. 4 sa za slová „kontrolovateľné,“ vkladajú slová „primerané,“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosti podľa odseku 3 môžu byť uložené iba v rozsahu a na čas, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu schváleného všeobecného hospodárskeho záujmu.“.
3.§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak vláda schváli všeobecný hospodársky záujem, ministerstvo každoročne aktualizuje analýzu vypracovanú podľa odseku 2 a do 31. mája ju predloží vláde. Vláda zruší rozhodnutie o všeobecnom hospodárskom záujme, ak sa nepreukáže primeranosť alebo ďalšia opodstatnenosť opatrení uložených vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo ak sa preukáže, že všeobecný hospodársky záujem bol schválený na základe nesprávnych alebo neúplných údajov alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bol všeobecný hospodársky záujem schválený. Zrušením všeobecného hospodárskeho záujmu vládou alebo uplynutím doby trvania všeobecného hospodárskeho záujmu zanikajú povinnosti uložené vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa odseku 3.“.
4.§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Na všeobecný hospodársky záujem a ukladanie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24.“.
5.Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 96d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017
(1) Všeobecný hospodársky záujem schválený vládou pred 31. decembrom 2016 sa považuje za všeobecný hospodársky záujem schválený podľa zákona účinného od 1. januára 2017. Všeobecný hospodársky záujem schválený vládou pred 31. decembrom 2016 však zostáva v platnosti najdlhšie do 31. decembra 2017.
(2) Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme uložené ministerstvom podľa § 24 ods. 3 a § 38 ods. 1 a 3 zákona účinného do 31. decembra 2016 sa považujú za povinnosti uložené vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa zákona účinného od 1. januára 2017.“.
Čl. II
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1. cenovú reguláciu podľa § 11, 12 a 14 a reguláciu ceny domáceho uhlia podľa § 39a,“.
2. § 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Pri cenovej regulácii regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) sa do ceny určenej alebo schválenej úradom započítavajú ekonomicky oprávnené náklady na nákup domáceho uhlia najviac vo výške úradne určenej ceny domáceho uhlia podľa osobitného predpisu.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
22a) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
3.Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39a
Regulácia ceny domáceho uhlia
(1) Úrad vykonáva reguláciu ceny domáceho uhlia, ktoré nakupuje regulovaný subjekt na účely výroby elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Pri výkone regulácie ceny domáceho uhlia má úrad postavenie cenového orgánu podľa osobitného predpisu.57a)
(2) Reguláciu ceny domáceho uhlia podľa odseku 1 vykonáva úrad spôsobom úradného určenia ceny podľa osobitného predpisu.57b).
(3) Pri regulácii ceny domáceho uhlia podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.22a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
57a) § 20 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
57b) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.“.
4.§ 40 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podmienky regulácie ceny domáceho uhlia podľa § 39a a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, z ktorých sa vychádza pri regulácii ceny domáceho uhlia podľa § 39a.“.
5.Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2017
(1) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 7 najneskôr do 31. marca 2017.
(2) Úrad prvýkrát úradne určí cenu domáceho uhlia podľa osobitného predpisu22a) najneskôr do 30. júna 2017.
(3) Konanie o cenovej regulácii regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) právoplatne neskončené do 31. decembra 2016 sa dokončí podľa zákona účinného do 31. decembra 2016.
(4) Ak bude cenovým orgánom podľa osobitného predpisu22a) po 1. januári 2017 úradne určená cena domáceho uhlia vo výške nižšej ako cena domáceho uhlia, ktorá bola započítaná do ceny regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), úrad začne konanie o zmene cenového rozhodnutia najneskôr do 30 dní od účinnosti úradne určenej ceny domáceho uhlia.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.